Arap Olmayan Mühtedilerin Erken Dönem İslâm Hukûku’nun Gelişmesindeki Rolü

Öz

Batılı araştırma geleneği İslâm Hukuku’nun oluşum safhasında Arap olmayan ulemânın oynadığı role büyük bir önem atfetmektedir. Bu düşünce tenkit edilebilir. Hicrî beşinci (mîlâdî on birinci) asırda önemli fıkıh âlimleri hakkında telif edilen tabakat türü bir eserden alınan bir örneklemede hakiki Araplar büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. Arap olmayan âlimlerin dörtte üçü ise doğu kökenli ve eski Sasani İmparatorluğu’na ait bölgelerden gelmektedirler. Sadece çok az ulemânın açık bir şekilde hıristiyan veya yahudi kökenli olduğu görülmektedir. Bu sonuç Arap asıllı olmayan fukahânın, kendi kökenlerine ait hukuk sisteminden -Roma, Roma eyâlet hukuku ve yahudi hukuku- ilk devir İslâm Hukuku’na çözümler getirdikleri faraziyesini teyit etmez.

Detaylar

Sayı
Cilt: 1, Sayı: 2, Güz 2001
Geliş Tarihi
17.06.2001
Kabul Tarihi
17.09.2001
Yayın Tarihi
30.09.2001
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
İslam Hukuku

Nasıl Atıf Yapılır

Motzki, Harald - Öztürk, Mustafa. “Arap Olmayan Mühtedilerin Erken Dönem İslâm Hukûku’nun Gelişmesindeki Rolü”. Marife 1/2, 161-178.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343138
Özet Görüntüleme: 88
PDF İndirme: 48

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: