Araştırma Makalesi

Seyyid Kutub’un Batı’yı Okuma Biçimi

Sayyid Qutb’s Way of Reading the West

Öz

İslâm dünyasına Batı’dan gelen ciddi bir tehdit söz konusudur. Çünkü Batı dünyası; modernizm, askerî güç ve kapitalist kültürü vb. unsurlarla İslâm dünyasına hükmetmeye çalışmaktadır. Bu çaba Müslümanların tepkisini çekmektedir ve Batı’daki İslâm karşıtı geleneğin anlaşılması söz konusu olmaksızın, İslâm dünyasındaki Batı’ya yönelik eleştirileri ve tutumları anlamak kolay olmayacaktır. Bu çalışmada, önce konuyu anlamamızda anahtar kavram olan cahiliyeyi ve Seyyid Kutub’un bu kavrama yaklaşımını ele alacağız. Ardından da onun Batı düşünce sistemine bakışını ve Batı’ya karşı alınması gereken tavrın ona göre ne olduğunu ortaya koymaya çalışacağız.
The Western threat to the Muslim World is serious because the West tries to dominate the world via modernism, military force, its own commerce-oriented culture, etc. The ill-will generated by this senseless onslaught confronts with the reaction of Muslims. The responses provoked by that visceral reaction cannot be understood without fully considering the West’s image in the eye of Muslims. It is in this context that Sayyid Qutb’s reading of the West –it can be seen as an occidental effort- should be regarded. In this study, we will present the key concept of jahiliyyah (state of ignorance of the guidance from God) and his approach to it. Then, we will examine his viewpoint on the Western thought system and his advice for Muslims to offer a plausible response to it.

Anahtar Kelimeler

Cahiliye, Din, Sekülerizm, Emperyalizm, Oksidantalizm, Kapitalizm, Faiz
Jahiliyyah, Religion, Secularism, İmperialism, Occidentalism, Capitalism, İnterest

Kaynakça

 • Afgani, Cemaleddin, Dehriyyun’a Reddiye (çev: Vahdettin İnce), Ekin Yay., İst., 1997.
 • Al-i Ahmed, Celal, Aktaş, Faruk, Kur'an’da Cehalet Kavramı, Ekin Yay., İst., 2001.
 • Altuntaş, Ramazan, Bütün Yönleriyle Cahiliye, Ribat Yay., Konya, 1996.
 • Begoviç, Ali, Doğu ve Batı Arasında İslâm (çev: Salih Şaban), Nehir Yay., İst., 1993.
 • Behiy, Muhammed, İnanç ve Amelde Kur'anî Kavramlar (çev: Ali Turgut), 2. bs., Yöneliş Yay., İst., 1988.
 • Bin Nebi, Malik, İslâm Davası (çev: Muharrem Tan), Yöneliş Yay., İst., 1990.
 • Bin Nebi, Malik, Çağdaş Temel Konular (çev: Veysel Uysal), Bir Yay., İst., 1983.
 • Bruma, Ian ve Margalit, Avishai, Occidentalism, The Penguen Press, New York , 2004.
 • Bulaç, Ali, İnsanın Özgürlük Arayışı, Beyan Yay., İst., 1988.
 • Carrel, Alexis, İnsan Denen Meçhul (çev: Ömer Durmaz), Hayat Yay., İst., 1987.
 • Carrier, James G., Occidentalism Images of the West, Oxford, 1995.
 • Calvert John, “Sayyid Qutb in America”, ISIM Newsletter, S. 7, The Netherlands, 2001.
 • Dulles, John Foster, War or Peace, Macmillan Publication, New York, 1950.
 • Dursun, Davut, Osmanlı Devletinde Siyaset ve Din, İşaret Yay., İst., 1989.
 • Ebu Rebi, İ. Muhammed, İslâmî Hareketin Entelektüel kökenleri (çev: M. Ali Demirci), Yöneliş Yay., İst., 1998.
 • L. Euben, Roxanne, “Premodern, Antimodern or Postmodern? Islamic and Western Critiques of Modernity”, The Review of Politics, Vol. 59, Indiana (USA), 1997.
 • Faruqi, Ismail, Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan, International Institute of Islamic Thought, Washington D.C., 1982.
 • Firuzâbâdî, Muhammed b. Yakub, el-Kamusu’l-Muhît, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1995.
 • G. Altbach, Philip ve Kelly, Gall P., Sömürgecilik ve Eğitim (çev: İbrahim Kalın), İnsan Yay., İst., 1991.
 • Guénon, René, Modern Dünyanın Bunalımı (çev: Nabi Avcı), Yeryüzü Yay., İst., 1979.
 • Hacıdervişoğlu, Mehmet, Seyyid Kutub Ruhun Sevinci, Çıra Yay., İst., 2006.
 • Halidî, Salâh Abdülfettah, Seyyid Kutub Gözüyle Amerika (çev: Remzi Yeşilli), Hikmet Neşr., İst., 1987.
 • Hüseyin, Asaf, Batı’nın İslâm’la Kavgası (çev: Mesut Karaşahan), Pınar Yay., İst., 1991.
 • İbnu Manzur, Ebu’l-Fazl Cemâluddîn, Lisânu’l-Arab, 15 c., Daru Sadr, Beyrut, ts.
 • İnayet, Hamid, Çağdaş İslâmî Siyasî Düşünce (çev: Yusuf Ziya), 2. bs., Yöneliş Yay., İst., 1988.
 • İnayet, Hamid, Arap Siyasî Düşüncesinin Seyri (çev: Hicabi Kırlangıç), Yöneliş Yay., İst., 1991.
 • İzutsu, Toshihiko, Kur'an’da Allah ve İnsan, Yeni Ufuklar Neşr., İst., ts.
 • Kayacan, Murat, “Cahiliyenin Dünü Bugünü”, Haksöz derg,, S. 62, İst., 1996.
 • Kayaoğlu, İsmet, “İslâm Medeniyetinin Batı’ya Etkileri”, Ank. İlah. Fak. Derg., S. XIX, Ank., 1987.
 • Kutub, Seyyid, Din Bu, (çev: Furkan Hocaoğlu), 4. bs., Özgün Yay., İst., 1998b.
 • Kutub, Seyyid, Fî Zilâli’l-Kur'an (çev. Mehmet Yolcu ve diğerleri), 10 c., Dünya Yay., İst., 1991b.
 • Kutub, Seyyid, İslâm ve Faiz (çev: Abdullah Dalar), İkbal Yay., Ank., ts.
 • Kutub, Seyyid, İslâm ve Müşkilâtu’l-Hadara, basım yeri belli değil, 1968.
 • Kutub, Seyyid, İslâm Toplumuna Doğru (çev: Ahmet Pakalın), 4. bs., Ravza Yay., İst., 1998c.
 • Kutub, Seyyid, İstikbal İslam’ındır (çev: Nure[t]tin Demir), 8. bs., Ravza Yay., İstanbul, 1998a.
 • Kutub, Seyyid, İslâm Düşüncesi (çev: Ç. Hamid Şükrü), 3 c., 4. bs., Dünya Yay., İst. 1991a.
 • Kutub, Seyyid, İslâm-Kapitalizm Çatışması (çev: Y. Nuri Öztürk), 6. bs., Birleşik Yay., İst., 1995.
 • Kutub, Seyyid, İslâm’da Sosyal Adalet (çev: M. Beşir Eryarsoy), 4. bs., Ağaç Yay., İst., 2006.
 • Kutub, Seyyid, İslâm’ın Dünya Görüşü (çev: Ali Arslan), 5. bs., Arslan Yay., İst., 1981.
 • Kutub, Seyyid, Yoldaki İşaretler (çev: Salih Karataş), Dünya Yay., İst., 1997.
 • Manzur, Perviz, İslâm ve Batı (çev: Y. Ziya Cömert ve İhsan Durdu), İnsan Yay., İst., 1990.
 • Mevdudi, Ebu’l A’lâ, Gelin Bu Dünyayı Değiştirelim (çev: Kevkeb Sıddık, Nurettin Temiz), İnkılap Yay., İst., 1986.
 • Nursi, Said, Risale-i Nur Külliyatı, 2 c., Nesil Yay., İstanbul, 2002.
 • Râzî, Fahruddin, et-Tefsîru’l-Kebir, 11 c., 2. bs., Daru İhyai Turasi'l-Arab, Beyrut, 1997.
 • Sarmış, İbrahim, Bir Düşünür Olarak Seyyid Kutub, Fecr Yay., Ank., 1992.
 • Serdar, Ziyaüddin, İslâm Medeniyetinin Geleceği (çev: Deniz Aydın), İnsan Yay., İst., 1986.
 • Shahin, Emad Eldin, Reşid Rıza ve Batı (çev: Erkan Saka), Ekin Yay., İst., 2000.
 • Sülün, Murat, İman-Amel İlişkisi, Ekin Yay., İst. 2000.
 • Şengüler, İ. Hakkı, Seyyid Kutub Külliyatı (Derl.), Hikmet Neşr., İst., 1987.
 • Şimşek, M. Sait, Günümüz Tefsir Problemleri, Esra Yay., Konya, 1997.
 • Tibi, Bassam, The Challenge of Fundamentalism, University of California Press, Los Angeles, 1998.
 • Turan, Sefer, “Şehid Seyyid Kutub’u Rahmetle Anıyoruz”, Haksöz derg., S. 96, İstanbul, 1965.
 • Türkmen, Hamza, “Kur'an Nesli ve Tarihî Perspektif”, Kur'an Neslini İnşa Sorumluluğu (sempozyum), Özgür-der Yay., İst., 2001.
 • Wessels, Anton, Muslim and the West, Peeters Publication, Paris, 2006.

Detaylar

Sayı
Cilt: 6, Sayı: 3, Kış 2006
Geliş Tarihi
25.09.2006
Kabul Tarihi
22.12.2006
Yayın Tarihi
31.12.2006
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Kayacan, Murat. “Seyyid Kutub’un Batı’yı Okuma Biçimi”. Marife 6/3. 31 Aralık 2006. 217-246. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343773.
Özet Görüntüleme: 70
PDF İndirme: 40

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: