Araştırma Makalesi

Kur’ân’ın Mânâ Boyutu Işığında Kur’ân Okuma’nın Anlamı

Under the Meaning of the Holy Quran the Meaning of the Reciting the Holy Quran

Öz

Hem lafız, hem de mana olarak ilâhî olan Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş gayesi, insanlığı hidayete ulaştırmaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için Kur’ân’ın, lafız ve mana boyutunu kapsayacak şekilde okunması gerekir. Zira bu konuda, gerek bizzat Kur’ân’da okumayı ifade eden kavramlar, gerek onun Arapça oluşu, yedi harf üzere indirilişi, kırâatleri, tecvidi, secde ayetleri gibi özel bazı hususiyetler, gerek Hz. Peygamber, sahâbe ve seleften nakledilen okuma uygulamaları ve gerekse fadâilü’l-Kur’ân, havâssu’l-Kur’ân ve âdâbu’t-Tilâve gibi Kur’ân ilimleri bu hususu açıkça ortaya koymaktadır. Sonuç olarak ideal bir Kur’ân okuyuşu, onu anlamayı da gerektirmektedir.
The aim of the Holy Quran which is divine as utterance and meaning is to guide the mankind to the right way. For becoming true of this, it should be recited with two aspects: utterance and meaning. The terms about the reciting in the Quran, its being Arabic, seven letters, and also practices narrated from the Prophet, his companions and their followers, some sciences related to Holy Quran like Fadail al Quran, Havas al Quran, all of these emphasize this point. As a result, reciting Holy Quran requires its understanding.

Anahtar Kelimeler

Kur’ân Okuma, Kur’ân’ın Anlamı, Kur’ân İlimleri, Anlam, Lafız
Reciting The Holy Quran, The Meaning Of The Holy Quran, Quranic Sciences, Meaning, And Utterance

Kaynakça

 • Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I-VI, Mısır 1890.
 • Ali Nâsıf, et-Tâcu’l-Câmiu li’l-Usûl fî Ehâdîsi’r-Râsûl, I-V, Mısır 1961.
 • Âlûsî, Şihâbuddin Mahmud, Rûhu’l-Meânî, I-XXX (15c), Beyrut ts.
 • Âsım Efendi, Kâmûs Tercümesi, I-IV, ys. 1305.
 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, I-XII, İstanbul 1989.
 • Aydemir, Abdullah, Kur’ân’ın Fazîletleri, İzmir 1982.
 • Bilmen, Ö. Nasuhi, Büyük İslam İlmihali, İstanbul 1986.
 • el-Buhârî, Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s-Sahîh, I-VIII, İstanbul 1257.
 • Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Ankara 1985.
 • Çetin, Abdurrahman, Kur’ân Okuma Esasları, İstanbul ts.
 • ed-Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman, es-Sünen, I-VI, İstanbul 1992.
 • Ebû Dâvud, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî, es-Sünen, I-V, İstanbul 1992.
 • el-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, I-IV, Kahire 1967.
 • el-Heysemî, Ali b. Ebû Bekr, Mecmeu’z-Zevâid ve Menbeu’l-Fevâid, I-X (5c), Beyrut 1967.
 • İbnü’l-Cezerî, Müncidü’l-Mukriîn ve Mürşidü’t-Tâlibîn, Kahire 1350.
 • İbnü’l-Cezerî, en- Neşr fi’l-Kırâati’l-Aşr, I-II, Mısır ts.
 • İbn Hacer el-Askalânî, el-Metâlibü’l-Âliye, I-IV, Kuveyt 1973.
 • İbn Kayyım el-Cevziyye, Zâdü’l-Meâd, I-IV (2c), Mısır 1973.
 • İbn Kesîr, Ebu’l-Fidâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, I-IV, Beyrut 1966.
 • İbn Kuteybe, Te’vîlü Müşkili’l-Kur’ân, Beyrut 1981.
 • İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed, es-Sünen, I-II, Mısır 1952.
 • Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerim’in Nüzulü ve Kırâati, İstanbul 1974.
 • Karaçam, İsmail, Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri ve Okunma Kâideleri, İstanbul ts.
 • el-Kurtubi, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’ân, Beyrut 1993, I-XX.
 • el-Münzirî, Zekiyyüddîn, et-Tergîb ve’t-Terhîb, I-VI (1c), Mısır 1954.
 • el-Müslim, İbn el-Haccâc, el-Câmiu’s-Sahîh, I-VIII (4c), İstanbul 1968.
 • en-Nesâî, Ebû Abdurrahman, es-Sünen, I-VIII, Mısır 1930.
 • en-Nevevî, Ebû Zekeriya Yahya, et-Tibyân fî Âdâbi Hameleti’l-Kur’ân, Mısır 1960.
 • er-Râfiî, M. Sadık, İ’câzü’l-Kur’ân, Kahire 1956.
 • er-Râgıb el-İsfehânî, Mu’cemu Müfredâti Elfâzi’l-Kur’ân, Beyrut ts.
 • er-Râzî, Muhammed b. Ebu Bekr, Garibu’l-Kur’ân, (Tahk. Hüseyin Elmalı), Ankara 1997.
 • er-Râzî, Fahreddin, Mefâtihu’l-Gayb, I-XXXII (11c), Beyrut 1997.
 • es-San’ânî, Abdurrezzâk b. Hemmâm, el-Musannef, I-XI, Beyrut 1971.
 • es-Subhi es-Sâlih, Mebâhis, Beyrut 1985.
 • es-Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, I-II, Beyrut 1992.
 • et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, I-XXX (12c). Mısır ts.
 • Temel, Nihat, Kırâat ve Tecvid Istılahları, İstanbul 1997.
 • et-Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, el-Câmiu’s-Sahîh, I-V, Mısır 1962.
 • ez-Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, (Terc. Kamil Miras), I-XII, Ankara 1986.
 • ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, I-II, Mısır 1961.
 • ez-Zerkânî, Menâhilü’l-İrfân, I-II, Mısır ts.
 • ez-Zerkeşî, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, I-IV, Beyrut ts.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 1, Bahar 2007
Geliş Tarihi
26.01.2007
Kabul Tarihi
21.05.2007
Yayın Tarihi
31.05.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Erbaş, Muammer. “Kur’ân’ın Mânâ Boyutu Işığında Kur’ân Okuma’nın Anlamı”. Marife 7/1. 31 Mayıs 2007. 7-42. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343811.
Özet Görüntüleme: 58
PDF İndirme: 44

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: