Araştırma Makalesi

Kur’an’da Tebliğ, Davet ve Emir-Nehiy Kavramlarının Eğitim Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Quranic Concepts "Tablig (Preaching), Dawa (Invitation), Amr-Nahy (Command-Prohibition)" Under the Viewpoint of Philosophy of Education

Öz

Her dinin kendine ait eğitim anlayışı vardır ve dinlerin ana kaynakları bu anlayışın belirlenmesinde önemli role sahiptir. Dinlerin kendi mensuplarına ve diğer insanlara nasıl bir eğitim öngördüğünü eğitim felsefesi bağlamında ele alan bu makale, Yahudilik ve Hıristiyanlığın bu konudaki yaklaşımlarını özetlemekte ve İslam’ın yaklaşımını belirlemek için de Kur’an’daki tebliğ, davet ve emir-nehiy kavramlarını incelemektedir. Buna göre Yahudilik, din eğitimini sadece Yahudi olanlara özgüleştirirken, Hıristiyanlık kendi mensuplarına yapılacak din eğitimini ve diğer bütün insanlara dinin sunulmasını birbirinden farklı tutar. İslam dini de aynı şekilde bu iki hedef kitleyi birbirinden ayrı değerlendirir. Eğitime konu olan dini bilgiler ve bunların hangi yaklaşımlarla öğretileceği İslam’a göre değişiklik gösterir. Kur’an’daki eğitimle ilgili olduğu düşünülen tebliğ kavramı İslam öğretisinin tüm insanlara ulaştırılması anlamına gelir. Davet ise Müslüman olmayanların hiçbir zorlama yapmaksızın dine çağrılması, davet edilmesi için kullanılan kavramdır. İyiliği emretme ve kötülüğü yasaklamaya gelince bu, özellikle Müslüman olanlara dinin öğretilme biçimini ifade eder.
Every religion has its education philosophy and the religions main sources have a great importance in determining this conception. This paper discusses how religions recommend education to their own members and others. For this, it summarizes the approach of Judaism and Christianity and evaluates the Qur’anic terms "Tablig (preaching), Dawa (invitation), amr-nahy (command-prohibition)" for introducing Islam’s viewpoint. While Judaism dedicates education to only his own members, Christianity differs between its own members and others in education. In Islam the issue is completely different in issues of religious information and how to teach it. The Qur’anic term Tablig means to let the Islamic principles reach all the people. Dawa (invitation) is to invite non-muslim to Islam with no compulsion. Amr bi’l-maruf and Nahy ani’l-munker (command of the good- prohibition of the bad) is especially used for teaching Islam to the muslims.

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Din Eğitimi, Eğitim Felsefesi, Tebliğ, Davet, Emir, Nehiy
Education, Religious Education, Philosophy Of Education, Preaching, İnvitation, Command And Prohibition

Kaynakça

 • Ackerman, Walter I,. “Jewish Education-For What?”, American Jewish Year Book-1969, Ed. Morris and Milton Himmelfarb, Vol.70, New York, 1969.
 • Aron, Isa, What is the philosophy of Jewish education? A review essay Religious Education, Volume 94, Issue 1, Winter 1999.
 • Atîk, Abdülaziz, İlmu’l-Meânî, Beyrut, 1405.
 • Bilhan, Saffet, Eğitim Felsefesi, Ankara, 1991.
 • Catholic Church-Pope (1978-2005:John Paul II) Catechesis in Our Time: Apostolic Exhortation Catechesi Tradendae of His Holiness Pope John Paul II to The Episcopate, the Clergy and The Faithful of The Entire Catholic Church on Catechesis in Our Time, Slough, 1979.
 • Çotuksöken, Betül, “Eğitim Kavramı Üzerine”, Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye’de Eğitim, İstanbul, 1996.
 • Fîrûzabâdî, Mecduddin Muhammed b. Yakub, Besâiru Zevi’t-Temyîz fî Letâifi’l-Kitabi’l-Aziz, Beyrut, ts.
 • Halil b. Ahmed, Kitabu’l-‘Ayn, Beyrut,ts.
 • Hand, Michael, Is Religious Education Possible? A Philosophical Investigation, London, 2006.
 • Heyet, Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, ç. Dominik Pamir, İstanbul, 2000.
 • Hudson, W. D., “Is Religious Education Possible?” New Essays in the Philosophy of Education, eds. Glenn Langford and D.J. O’Connor, London, 1973.
 • İbn Faris, Ebu’l-Huseyn Ahmed, Mu’cemu’l Mekâyis fi’l-Luğa, Beyrut, ts.
 • el-Isfehânî, Rağıb, Mufredâtü Elfâzi’l-Kur’an, Beyrut, 1412.
 • Kitabı Mukaddes, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 1993.
 • Kur’an-ı Kerim.
 • Levisohn, Jon A., “How to Do Philosophy of Religious Education?”, Religious Education, Vol. 100, Issue 1, Winter, 2005.
 • Önkal, Ahmet, Rasulullah’ın İslam’a Davet Metodu, İstanbul, 2000.
 • Peterson, Michael L., Philosophy of Education: Issues and Options, Downers Grove, 1986.
 • Phenix, Philip H., Philosophies of Education, New York, 1961.
 • Rosenak, Michael, Roads to the Palace: Jewish Texts and Teaching, Providence, RI, 1995.
 • Zemahşerî, Mahmud b. Ömer, Esâsu’l-Belâğa, Beyrut, 1426.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 1, Bahar 2007
Geliş Tarihi
12.02.2007
Kabul Tarihi
24.05.2007
Yayın Tarihi
31.05.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Okumuşlar, Muhiddin. “Kur’an’da Tebliğ, Davet Ve Emir-Nehiy Kavramlarının Eğitim Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi”. Marife 7/1. 31 Mayıs 2007. 93-104. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343821.
Özet Görüntüleme: 63
PDF İndirme: 30

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: