Araştırma Makalesi

Diyalog Mu Tebliğ Mi: Hz Peygamberin Diyalog Örneği Olarak Sunulan Bazı Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

Is It Dialogue or Da‘wah? An Evaluation of Prophet Muhammad’s Practices Which are Presented as Model of Inter-Religious Dialogue

Öz

Bu çalışmada bugün anlaşıldığı şekliyle dinlerarası diyalogun ve mahiyetinin ne olduğu ortaya konularak Hz Peygamberin diğer din mensuplarına yönelik tav-rının kendi doğruluğu ve haklılığından bahsetmeksizin ötekini dinleme, anla-ma, ondan öğrenme ve ona bir şeyler öğretme maksadıyla yapılan diyalog bağlamında değerlendirilemeyeceği, aksine Peygamberin İslam’a kazandırmak yani tebliğ için diğer din mensuplarıyla ilişki kurduğu ve bu bağlamda Hz Peygamberin dinlerarası diyalog modeli olarak gösterilemeyeceği vurgulanmaktadır.
In this study, we have firstly explained what the essential character of inter-religious dialogue is. Afterwards, by evaluating prophet Muhammad’s some practices which are presented as examples of inter-religious dialogue we have tried to point out that these examples should have been understood in the context of Islamic da‘wah and Muhammad is not a model for an inter-religious dialogue.

Anahtar Kelimeler

Hz Muhammed, Dinlerarası Diyalog, Misyon, Tebliğ
Prophet Muhammad, İnter-Religious Dialogue, Mission, Da’wah

Kaynakça

 • Alıcı, Mustafa, Müslüman-Hıristiyan Diyalogu, İz Yayıncılık, İstanbul, 2005.
 • Amaladoss, Michael, “Dialogue and Mission: Conflict or Convergence”, Ministry & Theology in Global Perspective: Contemporary Challenges for the Church, eds. Don A. Pittman, Ruben L. F. Habito, Terry C. Muck, William B. Eeerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1996, ss. 301-306; .
 • Arinze, Francis, Meeting Other Believers, Fowler Wright Boks, Herefordshire, 1997.
 • Aydın, Mahmut, “Dinler Arası Diyalog Yeni Bir Misyon Yöntemi mi?-Kurumsal ve Bireysel Diyalog Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme”, İslamiyat, 5/3, 2002, ss. 17–48.
 • Aydın, Mahmut, “Dinlerarası Diyalogun Teorik Temelleri”, Polemik Değil Diyalog, ed. H. Karaman vdğ., Ufuk Kitap, İstanbul, 2006.
 • Aydın, Mahmut, Kimin Kiminle Diyalogu, Pınar Yay., İstanbul 2007 (Baskıda).
 • Aydın, Mahmut, Monologdan Diyaloga Çağdaş Hıristiyan Düşüncesinde Hıristiyan-Müslüman Diyalogu, Ankara Okulu Yay., Ankara 2001.
 • Aydın, Mehmet, Hıristiyan Genel Konsilleri ve II. Vatikan Konsili, Konya 1991.
 • Aydın, Mehmet, Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları, TDV Yay., Ankara, 1998.
 • Bulaç, Ali, “Bir Arada Yaşamanın Mümkün Projesi: Medine Vesikası”, Bilgi Hikmet, 1994/5, ss. 12–14.
 • Canan, İbrahim, “Hudeybiye Sulhü’nün Düşündürdükleri”, Polemik Değil Diyalog, ed. H. Karaman vdğ., Ufuk Kitap, İstanbul, 2006, ss. 131–136.
 • Cihangir, Feyzullah, “Hz Peygamberin Bir Barış Pratiği: Hudeybiye”, Köprü, sayı 82, Bahar 2003. http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=126.
 • Güngör, Ali İsra, Vatikan Misyon ve Diyalog, II. Baskı, Alperen Yayınları, Ankara 2002.
 • Hamidullah, Muhammed, Hz Peygamberin 6 Orijinal Diplomasi Mektubu, çev. Mehmet Yazgan, Beyan Yayınları, İstanbul 1998.
 • Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İrfan Yayımcılık ve Ticaret, İstanbul 1990, I-II.
 • İbn Hişâm, es-Siretü’n-Nebeviyye, Matbaatu’l Medeni, Kahire, 1963.
 • Kabaağaç, Sina, Erdal Alova, Latince-Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1995.
 • Karaman, Hayrettin, Dinlerarası Diyalog Nedir? Ufuk Kitapları, İstanbul 2005.
 • Kaya, Osman, Kur’an’a Göre Dinlerarası Diyalog, İlahiyat Yay., Ankara, 2005.
 • Knitter, Paul F., “Diyalog ve Misyon”, çev. Mahmut Aydın, İslamiyat, 5/3, 2002, ss. 73–85.
 • Köktaş, Eyüp, “Medine Vesikası: İslam’ın Çoğulculuk Referansı”, Bilgi ve Hikmet, Kış 1994/5, ss. 55–60.
 • Köylü, Mustafa, Dinler Arası Diyalog, İnsan Yayınları, İstanbul, 2001.
 • Mojzes, Paul, “The what and the how of dialogue”, Interreligious Dialogue: Voices from a New Frontier, eds. M. Darrol Bryant & F. Flinn, New Era/Paragon House, New York, 1989, ss. 199-206.
 • Pope John Paul II, “Redemptoris Missio”, Ministry & Theology in Global Perspective: Contemporary Challenges for the Church, eds. Don A. Pittman, Ruben L. F. Habito, Terry C. Muck, William B. Eeerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan, 1996, ss. 240-246.
 • Saka, Şevki, Kur’an’ı Kerim’in Davet Metodu, Seha Neşriyat, İstanbul, 1991.
 • Sharpe, Eric J., “Dialogue of Religions”, Encyclopedia of Religion, ed. Mircea Eliade, New York, 1987.
 • Sırma, İhsan Süreyya, “Medine Vesikasının Mevsukiyeti İle İlgili Bazı Veriler”, Bilgi ve Hikmet, Kış 1994/5.
 • Sullivan, Francis A., Salvation Outside The Church: Tracing the History of the Catholic Response, Wipf and Stock Publishers, Oregon 2002.
 • Sullivan, Maureen, 101 Questions and Answers on Vatican II, Paulist Press, New York, 2002.
 • Thelle, Notto R., “Interreligious Dialogue: Theory and Experience”, Theology and the Religions, ed. Viggo Mortensen, William B. Eerdmans: Grand Rapids, Michigan, 2003, ss. 129-133.
 • Zago, Marcello, “Mission and Interreligious Dialogue, International Bulletin of Missionary Research, vol. 22, no. 3, July 1998, ss. 98-101.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 1, Bahar 2007
Geliş Tarihi
26.02.2007
Kabul Tarihi
18.05.2007
Yayın Tarihi
31.05.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Dinler Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, Süleyman - Çoştu, Yakup. “Diyalog Mu Tebliğ Mi: Hz Peygamberin Diyalog Örneği Olarak Sunulan Bazı Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife 7/1, 105-118.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343831
Özet Görüntüleme: 57
PDF İndirme: 25

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: