Araştırma Makalesi

Ergenlerde Dindarlık, Algılanan Anne-Baba Dindarlığı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki

The Relationships Between Religiosity, Perceived Parental Religiosity and Parental Attitudes In Adolescents

Öz

Bu araştırmanın amacı, ergenlerde dindarlık ile algılanan anne-baba tutumları ve dindarlığı arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın örneklem grubu Konya il merkezindeki ilköğretim ve liselerde öğrenim görmekte olan öğrenci-lerden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 578 ergenden oluşmaktadır. Örneklemin %56.2’si (s=325) kız, %43.8’i (s=253) erkektir. Araştırmada dindar-lıkla ilgili verileri elde etmek için "Dini Hayat Ölçeği"; ergenlerin anne-baba dindarlığı ve çocuk yetiştirme tutumlarına dair algılarını tespit etmek için tutum ifadelerinden yararlanılmıştır. Araştırma neticesinde, ergenlerde dindarlık ile ebeveyn dindarlığı ve çocuk yetiştirme tutumları arasında anlamlı ilişkilerin olduğu; anne babanın çocuk yetiştirme tutumlarının, ergen dindarlığı ve algılanan anne-baba dindarlığı arasındaki ilişkiyi etkilediği tespit edilmiştir.
The aim of this study was to examine the relationship between religiosity and the perceived parental religiosity and attitudes. The sample group of the study consists of 578 adolescents, 325 of whom are females and 253 males. The participants, being Muslim, were selected randomly from high schools in the city of Konya, Turkey. The sample group filled out "Religious Life Scale" and answered the questions about their parents’ child-rearing attitudes and religiosity. The findings of the study have demonstrated the existence of a significant relationship between the subjects’ religiosity and the perceived parental religiosity and attitudes. The perceived parental attitudes were found out to make a significant contribution to the relationship between the adolescent and the perceived parental religiosity.

Anahtar Kelimeler

Ergen, Dindarlık, Anne, Aile, Psikoloji
Muslim Adolescents, Religiosity, Parental Attitudes, Family, Psikoloji

Kaynakça

 • Armaner, Neda (1980). Din Psikolojisine Giriş, Ayyıldız Matbaası, Ankara.
 • Aydın, Mehmet S. (1987). Din Felsefesi, Dokuz eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Bayyiğit, Mehmet (1987). Üniversite Gençliğinin Dini İnanç, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Beit-Hallahml, B., Argyle, M. (1997). The Psychology of Religious Behavior, Belief and Experience, Routledge, London and New York.
 • Bilir, Şule, Dabanlı, Duyan (1981). “Ergenlik Çağındakinin Sosyal Gelişimine Aile Tutumlarının Etkisinin Araştırılması”, Sağlık Dergisi, 55, 4-12, s. 213-229.
 • Caputo, Richard K., (2005). “Parent Religiosity, Family Processes, and Adolescent Outcomes”, Families in Society, 85, 4, s. 495-511.
 • Dinç, Ayşegül (2007). Ergenlerde Anna-Baba Tutumları ve Dini Yönelim, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ebû Dâvud, Süleymân b. Eş'as es-Sicistânî, Sünenü Ebî Dâvud, thk., S. Muhammed Cemîl, I-IV, Beyrut, 1994.
 • Ekşi, Aysel (1990). Çocuk, Genç, Ana Babalar, Bilgi Yayınevi, İstanbul.
 • İbn Mâce, Abdurrahman b. Yezîd el-Kazvînî, Sünenü İbni Mace, tlk., S. Cemîl Attâr, I-II, Beyrut, 1995.
 • Erbil, Nilüfer, Divan Zeynep, Önder Perihan (2006).”Ergenlerin Benlik Saygısına Ailelerinin Tutum ve Davranışlarının Etkisi”, Aile ve Toplum, 3:10, s.7-15.
 • Erden, Münire, Akman, Yasemin (2004). Gelişim Psikolojisi, Arkadaş Yayınevi, Ankara.
 • Fırat, Erdoğan (1977). Üniversite Öğrencilerinde Allah İnancı ve Din Duygusu, Yayınlanmamış Doktora tezi, A.Ü. İlahiyat Fakültesi, Ankara.
 • Gerstel, Jaret Beth (1989). Factors Related to Religiosity in Jewish Adolescents, Unpublıshed Doctoral Dissertation, Hofstra University, New York.
 • Gillett, Kyle Stephan (2006). Parental and Religious Influences on Adolescent Emphaty and Antisocial Behavior Among Latino and Euro-American Youth: An Investigation of Mediating and Moderating Effects, Unpublished Doctoral Dissertation, Graduate Faculty of Texas Tech University, Texas.
 • Glock C., Y., (1972). “On The Study of Religious Commitment”, in- Religions’ Influence in Contemporary Society: Readings in The Sociology of Religion, s. 38-56, Ed. Joseph E. Fulkner, Charles E. Merril Publishing Co, Ohio.
 • Heysemi, Nuruddin Ali b. Ebi Bekr, Mecmeu’z-Zevaid ve Menbeu’l-Fevaid, I-X, Beyrut, 1967.
 • Hökelekli, Hayati (1987). “Ergenlerin Sosyal İlişki ve İlgilerine Din Eğitiminin Etkisi”, U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi,2,2, s.43-58.
 • Karacoşkun, Doğan (1994). İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Dini Tutum ve Davranışları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, OMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Kaya, Mevlüt (1998). Din Eğitiminde İletişim ve Dini Tutum, Etüt Yayınları, Samsun.
 • Kılavuz M. Akif (2006).”Ergenlerde Özdeşleşme ve Din Eğitimi: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi (Edit. Hayati Hökelekli), Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları, İstanbul.
 • Kulaksızoğlu, Adnan (1998). Ergenlik Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Kuzgun, Yıldız (1973). “Ana-Baba Tutumlarının Bireyin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi”, Hacettepe Sosyal ve Beşeri İlimler Dergisi, 5,1, s.57-70.
 • Lloyd, Debra Heard (2000). The Effect of Parental Control Styles on the Religious Orientation of Sauthern Babtist Mid-Adolescents, The Southern Babtist Theological Seminary, Louisville.
 • Mansur Ali Vasıf, El-Tacü'l-Câmi' li’l-Usûl fî Ehâdisi’r-Rasûl, Mısır, 1961.
 • MORRIS, Bethanie Renee (2005). Emphatic Adolescents: Associations with Religiosity and Sprituality, Unpublished Master Thesis, West Virginia University, West Virginia.
 • Offer, Daniel, Ostrov, Eric, HOWARD Kenneth I., ATKINSON, Robert (1988). The Teenage World; Adolescents’ Self-Image in Ten Countries, Plenum Medical Book Company, New York and London.
 • Pehlivan, Özlem (2002). Bireyin Dini Tutum ve davranışlarına Etki Eden Anne Baba Davranışları ve Diğer çevre Faktörleri (14-17 Yaş Grubu), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, C. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Peker, Hüseyin (1993). Din Psikolojisi, Sönmez Yayınevi, Samsun.
 • Probst, Deborah C., (2003). Parental Attachment and Adolescents: Religiosity and Antisocial Behavior, Unpublıshed Doctoral Dissertation, University of Houston, Houston.
 • Regnerus, M., D., Smith C., Smith B., (2004).”Social Context in the Development of Adolescent Religiosity”, Applied Development Science, 8,1. s.27-38.
 • Sager, David Ward (1998). Parental Behaviors and Values and Adolescent Internalized Prosocial Moral Resoning, Unpublıshed Doctoral Dissertation, Oklohoma State University, Oklohoma.
 • Schwartz, Kelly Dean (2006). “Transformations in Parent and Faith Support Predicting Adolescents’ Religious Faith”, The International Journal for The Psychology of Religion, 16,4, s.311-326.
 • Smith, Christian (2003). “Theorising Religious Effects Among American Adolescents”, Journal for the Scientific Study of Religion, 42,1, s.17-30.
 • Smith, Christian, Kim, Phillip (2003). “Family Religious Involvement and the Quality of Family Relationships for Early Adolescents”, A Research Report of The National Study of Youth and Religion, Number 4, Chapel Hill, NC: National Study of Youth and Religion.
 • Snider, J., B., Clements, A., Vazsonyi, A., T., (2004). “Late Adolescent Perceptions of Parent Religiosity and Parenting Processes”, Family Process, 43, 4, s. 489-503.
 • Şahin, Adem (2005). “Ergenlerde Dindarlık-Benlik Saygısı İlişkisi”, S.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 19, s. 187-197.
 • Şahin, Adem (1999). İlahiyat Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerde Dini Hayatın Boyutları Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Şahin, Adem (2007). Ergenlerde Dindarlık ve Benlik: Dindarlığın Ergen Benliğine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Adal Ofset, Konya.
 • Tirmizî, Muhammed b. İsâ, Sünenü’t-Tirmizi, thk. Sıtkı Cemîl Atâr, I-V, Beyrut, 1994.
 • Tuzcuoğlu, Semai (2005). “Gelişimin Doğası”, Gelişim ve Öğrenme (Edit. Betül Aydın), Nobel, Ankara.
 • Yıldız, Murat (1998), Dînî Hayat İle Ölüm Kaygısı Arasındaki ilişki Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 1, Bahar 2007
Geliş Tarihi
21.01.2007
Kabul Tarihi
17.05.2007
Yayın Tarihi
31.05.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Sosyolojisi

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, Adem. “Ergenlerde Dindarlık, Algılanan Anne-Baba Dindarlığı Ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki”. Marife 7/1, 221-247.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343827
Özet Görüntüleme: 176
PDF İndirme: 196

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: