Araştırma Makalesi

"Sünnet Kur’ân’a Kâdîdir" Sözünün Teorik ve Pratik Değeri

The Evaluation of the Statement "The Sunnah is the Judge (Qadi) Upon the Quran" in Theory and Practice

Öz

İslam dininin iki temel kaynağı olan Kur’an ile sünnet arasında kurulan ilişki, şer’i ilimler açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu çalışmada ele aldığımız Yahya b. Kesîr’e ait; "Sünnet Kitaba kâdîdir, Kitap ise, sünnete kâdî değildir" sözü, bu bağlamda zikredilmiş dikkat çekici bir ifadedir. Çalışmada, söz konusu ifadenin nazari olarak ifade ettiği anlam ve pratik olarak uygulamaya akseden yansımaları tespit edilmeye çalışılmaktadır. Çalışma bu konuda yapılan bazı tespitler ve bunlarla ilgili bazı tekliflerle son bulmaktadır.
The relation established between the Quran and the Sunnah which are the basic sources of Islam is very important from the viewpoint of Islamic sciences. In this context the statement of Yahya b. Kesîr as "The Sunnah is the judge (qadi) upon the Quran but the Quran is not the judge upon the Sunnah" is eye catching. In this study, the meaning of this statement in theory and its reflections in practice are designated. This study ends with some determinations and proposals in this subject.

Anahtar Kelimeler

Kur’ân, Sünnet, Ahkam, Kâdî/Hakim
Quran, Sunnah, Judgments, The Judge

Kaynakça

 • Acar, İsmail, İslam Hukukunda Zina Suçu ve Cezası Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, (Basılmamış doktora tezi), DEÜ SBE, İzmir 1999.
 • Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Mısır 1313, I-VI.
 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, I-XII, İstanbul 1989.
 • el-Buharî, Muhammed b. İsmail, el-Camiu’s-Sahih, I-VIII, İstanbul 1313.
 • el-Cassâs, Ahmed b. Ali, Ahkâmu’l-Kur’ân, I-III, Kahire ts.
 • Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, I-II, Ankara 1988.
 • el-Cüveynî, Ebu’l-Meâlî Abdulmelik, el-Burhan fi Usûli’l-Fıkh, I-II, Ys. 1399.
 • ed-Dârimî, Abdullah b. Abdurrahman, es-Sünen, I-VI, Dımaşk 1349.
 • Demirci, Muhsin, Kur’ân Tarihi, İstanbul 1997.
 • Ebu Hayyan el-Endelusî, el-Bahru’l-Muhit, I-VIII, Riyad 1329.
 • Erdoğan, Mehmet, Akıl Vahiy Dengesi Açısından Sünnet, İstanbul 1995.
 • Ebu Davud, Süleyman b. Eş’as, es-Sünen, I-V, Mısır 1952.
 • Ebu Zehra, İslam Hukuk Metolojisi, (Çev. Abdulkadir Şener), Ankara 1986.
 • Hamidullah, Muhammed, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, (Çev. Salih Tuğ), İstanbul 1993.
 • İbn Abdilberr, Câmiu Beyâni’l-Ilm ve Fadlih, I-II, Riyad 1994.
 • İbnü’l-Arabî, Muhammed b. Abdullah, Ahkâmu’l-Kur’ân, I-IV, Kahire 1974.
 • İbnü’l-Cevzî, Zadü’l-Mesir fî Ilmi’t-Tefsir, I-IX, Beyrut 1987.
 • İbn Hazm, Ali b. Ahmed, el-İhkam fî Usûli’l-Ahkâm, I-II, Beyrut 1985.
 • İbn Kesîr, İsmail, Tefsiru’l-Kur’âni’l-Azim, I-IV, Beyrut 1966.
 • İbn Kuteybe, Te’vilu Muhtelifi’l-Hadis, Kahire 1966.
 • İbn Mâce, Muhammed b. Yezid, es-Sünen, I-II, Mısır 1953.
 • İbn Teymiyye, Mukaddime fî Usûli’t-Tefsir, Dımaşk 1936.
 • İzmirli, İsmail Hakkı, Târih-i Kur’ân, İstanbul 1956.
 • Keleş, Ahmet, Hadislerin Kur’an’a Arzı, İstanbul 1998.
 • Keskin, Yusuf Ziya, Recm Cezası: Ayet ve Hadis Tahlilleri, İstanbul 2001.
 • Kırbaşoğlu, M. Hayri, Alternatif Hadis Metodolojisi, Ankara 2002.
 • Kırbaşoğlu, M. Hayri, İslam Düşüncesinde Sünnetin Yeri, Ankara 1993.
 • el-Kurtubî, Muhammed b. Ahmed, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, I-X, Beyrut 1993.
 • Malik b. Enes, el-Muvatta’, I-II, Mısır 1353.
 • el-Müslim, İbn el-Haccâc, es-Sahih, I-IV, Mısır 1331.
 • en-Neseî, Ebû Abdurrahman, es-Sünen, I-VIII, Mısır 1930.
 • er-Râzî, Fahreddîn, Mefâtihu’l-Gayb, I-XI, Beyrut 1997.
 • Reşid Rıza, Tefsiru’l-Menâr, I-XII, Beyrut 1999.
 • Öğüt, Salim, “Ehl-i Hadis”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994.
 • es-Sâbûnî, Muhammed Ali, Ravâiu’l-Beyân Tefsîru Ayâti’l-Ahkâm mine’l-Kur’ân, I-II, Kuveyt 1972.
 • es-Suyûtî, Celâleddîn, ed-Dürru’l-Mensur fi’t-Tefsir bi’l-Me’sur, I-VIII, Mısır 1314.
 • es-Suyûtî, Celâleddîn, eel-İtkân fi Ulumi’l-Kur’ân, I-II, Beyrut 1992.
 • eş-Şâfiî, Muhammed b. İdris, Ahkâmu’l-Kur’ân, Beyrut 1991.
 • eş-Şâfiî, Muhammed b. İdris, er-Risale, (Terc. Abdulkadir Şener-İbrahim Çalışkan), Ankara 1997.
 • eş-Şâtıbî, Ebû İshak, el-Muvafakat, I-IV, Beyrut ts.
 • eş-Şevkânî, Muhammed b. Ali, Fethu’l-Kadir, I-V, Kahire 1993.
 • eş-Şevkânî, Muhammed b. Ali, İrşâdu’l-Fuhûl ila Tahkiki’l-Hak min Ilmi’l-Usûl, Mısır 1937.
 • et-Taberî, Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, I-XII, Mısır 1955.
 • et-Tirmizî, Muhammed b. İsa, es-Sünen, I-V, Beyrut ts.
 • Yakut el-Hamevi, Mucemu’l-Buldan, I-V, Beyrut 1955.
 • Yavuz, Adil. “Kur’an’da Eksiklik Olduğu İddiaları Bağlamında Bazı Surelerle İlgili Rivayetler Üzerine Bir Değerlendirme (Ahzâb, Muavvizeteyn, Kunut ve Nurayn Rivayetleri)”. Marife 6/1 (2006): 7-39. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343709.
 • Yavuz, Y. Şevki, “Ehl-i Sünnet”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994.
 • Yıldırım, Suat, Peygamberimizin Kur’ân Tefsiri, I-II, İzmir 2006.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 2, Güz 2007
Geliş Tarihi
14.06.2007
Kabul Tarihi
21.09.2007
Yayın Tarihi
30.09.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Erbaş, Muammer. “"Sünnet Kur’ân’a Kâdîdir" Sözünün Teorik Ve Pratik Değeri”. Marife 7/2. 30 Eylül 2007. 111-139. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343843.
Özet Görüntüleme: 63
PDF İndirme: 141

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: