Araştırma Makalesi

Konya Hoca Ahmet Fakih Zaviyesi Çevresinde Oluşan Yapı Topluluğu

Architectural Buildings Around Hodja Ahmed Faqih Zaviye (Lodge) in Konya

Öz

Hoca Ahmet Fakîh hakkındaki bilgiler çeşitli menakıbnameler’de geçmektedir. Kendisine iki eser etfedilir. Bunlardan birincisi Çarh-name, ikincisi ise, Kitab-ı Evsaf-ı Mesacidi’ş-Şerife’dir. Evhadüddin Kirmani’nin halifesi olabileceği görüşünden hareketle, kendisine ait zaviyede hizmet veriyordu ve vefatından sonra da türbesi buraya yapılmıştır. Daha sonra bir mescit yapımıyla buradaki yapı topluluğunun nüvesi oluşturulmuştur. Zaman içerisinde aynı havzaya, Karatay Mescidi ve Şekerfuruş Türbesinin de yapılmasıyla, bugünkü durumu ortaya çıkmıştır. Biz, bu yapı topluluğunun, tarihten günümüze bir değerlendirmesini yapmaya çalıştık. Metin içerisinde günümüze kadar ulaşamayan önemli unsurlardan da bahsettik. Avlu kısmındaki mezar taşlarını da okuyarak çalışmamızı detaylandırdık. Sonunda da resimler ve plan ilave ederek konu hakkında görsel bir tanıtım yapmaya çalıştık.
The accounts about Hoca Ahmet Fakîh can be found in various "menakıbname"s. Two Works are attributed to him. One is Çarh-name, and the other one is Kitab-ı Evsaf-ı Mesacidi’ş-Şerife. As he is said to be one of the disciples of Evhadüddin Kirmani in his own "zaviye", his tomb was constructed in this place. Later, a "mescit" was added and this is regarded as the core of the contractions there. In time, Karatay Mescid and Şekerfuruş Tomb were added, and thus, the present construction appeared. This study aims to evaluate these structures historically. The study also covers some items that have not come to date. This paper also includes the texts on the headstones of the graves here. The visual aspect of the study includes the pictures and plans related to this construction site.

Anahtar Kelimeler

Hoca Ahmet Fakih, Sanat, Mimari
Hodja Ahmet Faqih, Art, Architecture

Kaynakça

 • Ahmet Fakîh, Çarh-Name, ( yay. Mecdut Mansuroğlu), İstanbul 1956.
 • Ahmet Fakîh, Kitabu Evsafı Mesacidi’ş- Şerife, Ankara 1974.
 • Atçeken, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Ankara 1998.
 • Bayram, Mikail, Şeyh Evhadüddin Kirmanî ve Evhadiyye Tarikatı, Konya 1993.
 • Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri , (çev. Tahsin Yazıcı) İstanbul 1986.
 • Gencel, Turhan, Çarhname’nin Müellifi ve tarihi Hakkında Notlar, (çev. Emine Gürsoy-Naskali) Ankara 1987.
 • Hacı Bektaşı Veli, Vilayetname, (haz. Abdülbaki Gölpınarlı), İstanbul 1985.
 • Işık, Hidayet, İpek Yolu, Konya Kitabı,V, Konya 2002, 48.
 • Konyalı, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1997.
 • Köprülü, Fuat, “Ahmet Fakîh”, Türk Yurdu, IV, (İstanbul 1996), s. 289-295.
 • Sertkaya, Osman Fikri, “Ahmet Fakîh” DİA, II, 66, İstanbul 1989.
 • Önder, Mehmet, Mevlâna Şehri Konya, Ankara 1971.
 • Önkal, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1986.
 • Tezcan, Semih, “Anadolu’da Türk Yazınının Başlangıç Döneminde Bir Yazar ve Çarh-name’nin Tarihlendirilmesi Üzerine”, Türk Dilleri Araştırmaları, IV, Ankara 1994, s. 86-87.
 • Uğur, M. Ferid-Koman, M. Mesud, Selçuk Büyüklerinden Celalüddin Karatay ile Kardeşlerinin Hayat ve Eserleri, Konya 1940.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 2, Güz 2007
Geliş Tarihi
16.07.2007
Kabul Tarihi
23.09.2007
Yayın Tarihi
30.09.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
İslam Tarihi ve Sanatları,
Türk-İslam Sanatları Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldırım, Mustafa. “Konya Hoca Ahmet Fakih Zaviyesi Çevresinde Oluşan Yapı Topluluğu”. Marife 7/2. 30 Eylül 2007. 203-231. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343859.
Özet Görüntüleme: 81
PDF İndirme: 33

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: