Araştırma Makalesi

Arap Öğrencilere Türkçe Sesbilgisi Öğretimi

Phonetics in Turkish and Teaching to Arabic Students

Öz

Bu makale, Türkçe sesbilgisinin Arap öğrencilere karşılaştırmalı olarak öğretiminde görülen problemleri belirleme ve çözüm yolları bulmayı hedefliyor. Türkçenin iletişim dili olarak öğretiminde sesbilgisinin önemini vurguluyor. Arapça sesbilgisi karşılaştırmalı öğretiminin esaslarını, hedef dil ile anadilin sesbirimleri arasında birbirine benzeyen ve benzemeyen yönlerini belirlemeye çalışıyor. Karşılaştırmayı örnekler üzerinde gösteriyor. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sesbilim problemlerine değiniyor ve çözüm yolları öneriyor.
In this article, it is aims to find solutions to the problems of teaching as comparative phonetics in Turkish to Arabic students. It is emphasizes the importance of phonetics while teaching Turkish as a language of communication. It is compare phonetics in Arabic and Turkish teaching and tried to find out the similarities and differences between two languages. It is shows comparisons between two languages on example related to phonetics. Besides, it is study the problems of phonetics Turkish as a foreign language and tried to find out solutions to these problems.

Anahtar Kelimeler

Türkçe Sesbilim Öğretimi, Türkçede Sesbirimler, Arapçada Sesbirimler, Karşılaştırmalı Sesbirimlerin Öğretimi, Arapça ve Türkçede Sesbirimler
Teaching Turkish Phonetics, Phonemes İn Turkish, Phonemes İn Arabic, Comparative Phonemes, Phonemes İn Turkish And Arabic.

Kaynakça

 • Abd el-Aziz Muhammed ‘Avadallah, “Sevretu’l-Huruf fi Lugati’t-Turkiyye”, Mecelletu’z-Zehra, Câmi’atu’l-Ezher, Kulliyeti’d-Dirasati’l-İslâmiyyeti ve’l-Arabiyye Feru’l-Benât, S:8, Kahire 1410/1990.
 • Abd el-Aziz Muhammed ‘Avadallah,et-Terceme Beyne’l-‘Arabiyye ve’t-Türkiyye, Kahire, 1422/2001.
 • Abdu’l-Munsif Mecdî Bekr Muhammed, “el-Mümasile Beyne Asvât Nihayeti’l-Kelime ve Âsvât Bidâyeti’l-Lâhikafi’l-Lugati’t-Türkiyye”,Risâletu’l-Maşrik, Mecelle Devriye Muhakkeme, Merkezu’d-Dirâsati’ş-Şarkıyye, Câmi’atu’l-Kahire, c.9, S.1–4, Kahire 2000.
 • Abdu’l-Munsif Mecdî Bekr Muhammed, “Huviyyetu Mısr es-Sekafîyye ve Sılâtuhâ bi’l-Lugati’t-Türkiyye”, Philology, Literature and Linguistics, Ain Shams University, Faculty of Al-Alsun, Volume:37, Kahire 2002. İletişim.
 • Abdu’l-Munsif Mecdî Bekr Muhammed, el-Lugatu’t-Türkiyye Neş’etuhâ ve’t-Tetavvuruhâ, Dâru’z-Zehrâ li’n-Neşr, Kâhire, 1413/1992.
 • Abdullah Alterazi, Osmanlıca ve Yeni Türkçe Gramer (Araplar İçin), 1. bsk., Cidde 1406/1985.
 • Ahmed es-Seyyid Suleymân, Târih ed-Duveli’l-İslâmiyye ve Mu’cemu’l-Useri’l-Hâkime, Dâru’l-Ma'arif, Kahire 1982.
 • Cevdet Çakmakçı, “el-Havâsu’s-Sarfiyye li-Cuzûri’l-Kelimât fi’l-Lugati’t-Turkiyye”, Mecelletu’d-Dirâsati’l-İnsâniyye, Câmi’atu’l-Ezher, S: 24, Kahire 2006.
 • Cevdet Çakmakçı, Asvâtu’l-Lugati’t-Türkiyye ve’l-‘Arabiyye, Cami’atu’l-Melik Su’ûd ‘İmâdetu’l-Bahsi’l-‘İlmî, Riyad 1422/2001.
 • Emrullah İşler, “Karşıtsal Çözümleme ve Arapça Öğretimi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları, S: 6, Ankara 2002.
 • es-Safsafy Ahmed el-Katory, Osmanlıca-Türkçe Dilbilgisi, Dâru’l-Mısrî li’t-Tibâ’, Kahire 1419/1999.
 • Fethi Abdül Mo’ti En-Neklavî, Alıştırmalar ve Metinlerle Türk Dilbilgisi, Ezher Üniversitesi Dil ve Tercüme Fakültesi, Kahire 1414/1993.
 • Fûad Ahmed Kâmil, Kava’idu’l-Lugati’t-Türkiyye, Dar’ul’n-Nahdat’u-‘Arabiyye, Kahire, 1425/2004.
 • Mehmet Hengirmen, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınevi, Ankara 1997.
 • Mekrem Abdulfettah Nevfel, el-Kava’idu’l-Esâsiye li-Lugati’t-Türkiyyeti’l-‘Usmâniyye, el-Kitabu’l-Evvel, Kulliyetu’l-Lugat ve’t-Terceme, Camiatu’l-Ezher, Kahire 2002.
 • Muhammed Abdu’l-Latîf Heridî, Fennu’t-Tercemeti’l-Edebiyye, Kahire,1989.
 • Muhammed Hamid Salim, Kavâ’d el-Lügatu’t-Türkiyyet’u-Usmaniyye ve’n-Nusûs, Dâru’s-Şems li’t-Tibâ’, Kahire 2002.
 • Nurettin Koç, Yeni Dilbilgisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1990.
 • Sa’d b.Suveylim el-Şâmân, Kava’idu’l-Lugati’t-Türkiyye, Câmi’atu’l-Melik Su’ud, ‘İmadetu’ş-Şuûni’l-Mektebât Riyad, 1996.
 • Sevim Sönmez, “Yabancı Dil Öğretimi Üzerine”, Dil Öğretimi Dergisi, S: 2, Ankara.1991.
 • Şevkî Hasen Ahmed Şa’bân, Türk Dil Bilgisi, Kahire 1424/2003.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 2, Güz 2007
Geliş Tarihi
23.06.2007
Kabul Tarihi
20.09.2007
Yayın Tarihi
30.09.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan, Candemir. “Arap Öğrencilere Türkçe Sesbilgisi Öğretimi”. Marife 7/2. 30 Eylül 2007. 233-249. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343841.
Özet Görüntüleme: 87
PDF İndirme: 37

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: