Araştırma Makalesi

Mevlânâ’nın Evrensel Sevgi ve Hoşgörü Anlayışı

Universal Love and Tolerance of Mawlana

Öz

Mevlânâ, en mükemmel varlık olarak yaratılan insana büyük değer vermiştir. Din ve mezhep ayrılıklarını sevgi ve hoşgörü ortamında birleştirmiştir. Müslümanların yanı sıra Yahudi, Hıristiyan ve Ermenilere karşı tevazu ve nezaketle yakla-şarak gönüllerini kazanmıştır. İnsan sevgisine dayalı tasavvufi düşüncesi, farklı din ve mezheplerdeki insanları kendisine çekmiştir. Sevgi ve hoşgörüyü her şeyin üstünde tutan anlayışı sayesinde on sekiz bin gayrimüslim Müslüman olmuştur.
Mevlânâ gave a big value to the human being which is created as the most perfect creature. He connected separations of religion and sect in the environment of love and tolerance. He gained the hearts of Jewish, Christian and Armenian people as well as Muslims. Mystical thought which is based on human love, at-tracted people who are from different religions and sects. Because of seeing love and tolerance the most important thing, eighteen thousand people became Muslim.

Anahtar Kelimeler

Mevlânâ, İnsan, Sevgi, Hoşgörü, Din ve Mezhep, Evrensel
Mevlânâ, Human Being, Love, Tolerance, Religion And Sect, Universal

Kaynakça

 • Ahmed b. Hanbel, Müsned, İstanbul 1992.
 • Attâr, Ferideddin, Tezkiretü’l-Evliya, Hazırlayan: Süleyman Uludağ, 2. baskı İstanbul 1993.
 • Buharî, el-Câmiu’s-Sahih, İstanbul 1992.
 • Câmi, Abdurrahman, Nefahâtü’l-Üns Evliyâ Menkıbeleri, çeviren: Lâmiî Çelebi, Hazırlayanlar: Süleyman Uludağ-Mustafa Kara, İstanbul 1998.
 • Can, Şefik, Hz. Mevlânâ’nın Rubâîleri, Ankara 2001.
 • Can, Şefik, Mevlânâ Hayatı, Şahsiyeti ve Fikirleri, İstanbul 1995.
 • Cebecioğlu, Ethem, “Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü-Medolojik Bir Yaklaşım-”, Tasavvuf, Yıl: 6, Sayı: 14, Ocak-Haziran 2005.
 • Chittik, William C., “Rûmî ve Mevlevîlik”, çeviren: Safi Arpaguş, Tasavvuf, Yıl: 6, Sayı: 14, 716-719.
 • Ebu Dâvud, Sünen, İstanbul 1992.
 • Eflâkî, Ahmed, Âriflerin Menkıbeleri (Menâkıbu’l-ârifîn), çeviren: Tahsin Yazıcı 3. baskı İstanbul 1995.
 • Fürüzanfer, Bediüzzaman, Mevlânâ Celâleddin, çeviren: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul 1997, 79-84, 91-93.
 • Gölpınarlı, Abdülbaki, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul 1983.
 • Göztepe, Yüksel, “Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Akla Eleştirel Bakışı”, Tasavvuf, Yıl: 6, Sayı: 14, 417-438.
 • Güllüce, Hüseyin, Kur’an Tefsiri Açısından Mesnevî, İstanbul 1999.
 • İbn Faris, Mucemu Makâyîsi’l-Luğa, (I-VI), (tahkik: Abdüsselâm Muhammed Harun), Mısır 1969.
 • İbn Mâce, Sünen, İstanbul 1992.
 • İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, (I-VI), (tahkik: Abdullah Ali el-Kebir, Muhammed Ahmed Hasebellah, Hâşim Muhammed eş-Şâzelî), Kahire ts.
 • Köprülü, Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 4. Baskı, Ankara 1981.
 • Mevlânâ, Divân-ı Kebîr, Hazırlayan: Abdülbâki Gölpınarlı, Ankara 1992.
 • Mevlânâ, Mesnevî, çeviren: Şefik Can, İstanbul 1995.
 • Mevlânâ, Fîh-i Mâfîh, tercüme: Ahmed Avni Konuk, Yayına Hazırlayan: Selçuk Eraydın, İstanbul 1994.
 • Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul 1992.
 • Mütercim Asım Efendi, Okyanus, Kâmusu’l-Muhît Tercümesi, İstanbul 1333.
 • Necmeddin Kübrâ, Tasavvufî Hayat, Hazırlayan: Mustafa Kara, İstanbul 1980.
 • Okçu, Naci, Şeyh Gâlib (Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, Şiirlerinin Umumi Tahlili ve Dîvanının Tenkitli Metni), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.
 • Suad el-Hakîm, el-Mu’cemu’s-Sûfî, Beyrut 1981.
 • Tirmizî, Sünen, İstanbul 1992.
 • Topçu, Nurettin, İslâm ve İnsan, Mevlânâ ve Tasavvuf, İstanbul 1998.
 • Uludağ, Süleyman, “Aşk”, DİA, İstanbul 1991.
 • Vassâf, Osmanzâde Hüseyin, Sefîne-i Evliyâ, Hazırlayanlar: Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, İstanbul 2006.
 • Yakıt, İsmail, Batı Düşüncesi ve Mevlânâ, İstanbul 1993.
 • Yakıt, İsmail, “Mevlânâ’da Akıl ve Aklın Kritiği” SDÜİF Dergisi, Sayı: 3, Isparta 1996, 1-20.
 • Yardım, Ali, Mesnevî Hadisleri, Kayseri 1970.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 3, Kış 2007
Geliş Tarihi
09.10.2007
Kabul Tarihi
21.12.2007
Yayın Tarihi
31.12.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tasavvuf

Nasıl Atıf Yapılır

Bardakçı, Mehmet Necmettin. “Mevlânâ’nın Evrensel Sevgi Ve Hoşgörü Anlayışı”. Marife 7/3. 31 Aralık 2007. 29-44. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343869.
Özet Görüntüleme: 494
PDF İndirme: 130

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.