Araştırma Makalesi

Mevlânâ’nın Rubailerinde Müteal Aşk

Comprehensive Love in the Quatrains of Mawlana

Öz

Mevlânâ’nın çoşku, temkin ve yarı coşku yarı temkin üsluplarıyla söylenmiş iki binden fazla rubaisinin yegâne konusu aşktır. Aşk konusunun yüzlerce cepheden işlendiği bu rubaileri, ihtiva etiği aşk fikirleri yönünden incelemek irfanî bir zaruret-tir. Bu makalede, Mevlânâ’nın rubaileri arasındaki asıl bağlantıyı kuran aşk kavramı üzerinde- bir makale hacminin müsaade ettiği ölçüde- durularak, onun bahsettiği aşkın, ruhu asıl vatanına çağıran, müteal nitelikli bir aşk olduğu iddiası, rubailerdeki fikirlerin tanıklığına dayanılarak işlenmiştir.
Love was the sole subject expressed in more than two thousands quatrains of Mevlânâ with transcendence, composure and self-transcendence and self-composure. It is a scientific obligation to elaborate these quatrains, which dealt with love from hundreds of dimensions, in terms of love ideas. In this article, the concept of love as a connector element between quatrains of Mevlânâ was stressed. And the argument which suggests that love in the quatrains of Mevlânâ is a comprehensive love calling spirit to the real homeland was evaluated by applying to testimony of ideas in the quatrains.

Anahtar Kelimeler

Mevlânâ, Aşk, Âşık, Aşkınlık, Rubai.
Mevlânâ, Love, Lover, Transcendence, Quatrains.

Kaynakça

 • Arpaguş, Sami, (2007) Mevlânâ ve İslam, Vefa Yay. İstanbul, 698 s.
 • Aydın, Mehmet, (2007) Mevlânâ ve Sufizm, Nüve Kültür Merkezi Yay. Konya, 167s.
 • Bayraktar, Levent, (2006) Mevlânâ’da Ruh-Beden İlişkisi Problemi, Uluslararası Mevlânâ Mesnevî Mevlevîhaneler Sempozyumu Bildirileri, (19-21 Aralık 2005 Manisa) s.11-18.
 • Bayraktar, Levent, (2007) Mevlânâ ve Bergson’da Ruh Kavramı, Uluslararası Mevlânâ Mesnevî Mevlevîhaneler Sempozyumu Bildirileri, (30 Eylül-1 Ekim 2006 Manisa) s.27-31.
 • Bilen, Osman, (2007) Mevlânâ’nın İnsan Felsefesi, Uluslararası Mevlânâ Mesnevî Mevlevîhaneler Sempozyumu Bildirileri, (30 Eylül-1 Ekim 2006 Manisa) s.5-19.
 • Can, Şefik (2001) Hz. Mevlânâ’nın Rubaileri, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay. 408 s.
 • Çelebi, Âsaf Hâlet (1944) Mevlânâ’nın Rubaileri, İstanbul, Kanaat Kitabevi, 170 s.
 • Gençosman, M. Nuri (1988) Mevlânâ’nın Rubaileri I-II, MEGSB Yay. 346 s.
 • Gocul, Basri (1971) Mevlânâ’dan Rubailer, Bursa, Özvar Matbaası, 17 s.
 • Gürer, Dilaver, (2006) Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî: Hayatı ve Düşüncesine “Aşk Arayış” Eksenli Bir Bakış, Uluslararası Mevlânâ Mesnevî Mevlevîhaneler Sempozyumu Bildirileri, (19-21 Aralık 2005 Manisa) s.5-19.
 • Halıcı, Feyzi (1986) Mevlânâ Celaleddin/Rubailer, Konya, Doğuş Ofset, 120 s.
 • Halman, Talat Sait (2000) Candan Cana/Mevlânâ Celaleddin Rumi’den Seçme Rubailer, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yay. 168 sayfa.
 • Gölpınarlı, Abdülbaki (1964) Rubâiler, İstanbul, Remzi Kitabevi, 240 s.
 • İzbudak, Veled Çelebi (1312) Rubâiyyât-ı Mevlânâ, İstanbul, Ahter Matbaası, 400 s.
 • Mevlânâ, (2007) Sırların Dili/Mevlânâ’nın Rubaileri, çev. Ziya Avşar, Kökler Yay. Konya 2007.
 • Öztekin, Nezahat, (2006) Mevlânâ’nın Mesnevisinde Sembolik Aşk İfadeleri, Uluslararası Mevlânâ Mesnevî Mevlevîhaneler Sempozyumu Bildirileri, (19-21 Aralık 2005 Manisa) s. 29-47.
 • Rıfat, Hüseyin (1942) Yeni İlavelerle Mevlânâ Rubailerinden Seçilmiş Türkçe Manzum Tercemeler, İstanbul.
 • Tanyaş, Hamza (1998) Mevlânâ’dan Rubailer, İstanbul, Kaknüs Yay. 263 s.
 • Yücel, Hasan Âlî (1932) Mevlânâ’nın Rubaileri, İstanbul, Remzi Kitaphanesi, 125 s.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 3, Kış 2007
Geliş Tarihi
26.09.2007
Kabul Tarihi
24.12.2007
Yayın Tarihi
31.12.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
İslam Tarihi ve Sanatları,
Türk-İslam Edebiyatı

Nasıl Atıf Yapılır

Avşar, Ziya. “Mevlânâ’nın Rubailerinde Müteal Aşk”. Marife 7/3. 31 Aralık 2007. 91-103. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343867.
Özet Görüntüleme: 106
PDF İndirme: 169

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.