Araştırma Makalesi

Mevlânâ ve Müzik

Mawlana and Music

Öz

Mevlânâ, gök cisimlerinin dönüşlerinde çıkardığı sesleri müziğin kaynağı olarak değerlendirir. Onun düşüncesinde, güzel ses âşıkların gıdasıdır. Mevlânâ eserlerinde saz, davul, zurna, rebâp, kemençe, kudüm, def, tanbur, kopuz ve neyden bahsetmektedir. Mevlânâ için ney, dosttur, sevgilidir, sırdaştır ve panzehirdir.
Mewlânâ, considers that the source of music is sounds that the celestial objects give out while turning. In his thought of Mewlânâ the fine voice is the nourishment of lovers. In his Work Mewlânâ mentions saz, drum, zurna (a kind of pipe), rebâp, kemenche (small violin with three strings), kudum, def, tanbur, kopuz (lute) and nay (a kind of flute). For Mewlânâ, nay is a close friend sweetheart, confidant and antidote.

Anahtar Kelimeler

Mevlânâ, Müzik, Âşıkların Gıdası, Ney.
Mewlânâ, Music, The Nourishment Of Lovers, Nay

Kaynakça

  • Cizre, Abdullah, “Mevlânâ Celâleddin Anadolu’ya Süleyman Paşa’dan Önce Gelmişti” Mevlânâ İle İlgili Yazılardan Seçmeler (haz: Vedat Genç), II. baskı, İstanbul 1997.
  • Eflâkî, Ahmet, Âriflerin Menkıbeleri I (Menâkıbu’l-Ârifîn), çev: Tahsin Yazıcı, III. baskı, İstanbul 2001.
  • Gölpınarlı, Abdülbaki, Tasavvuf, İstanbul 2000.
  • Gölpınarlı, Abdülbâki, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İstanbul 1997.
  • Mevlânâ, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, çev: Şefik Can, IV. baskı, İstanbul 2002.
  • Mevlânâ, Dîvân-ı Kebîr, haz: A. Gölpınarlı, II. baskı, Ankara 2000.
  • Önder, Mehmet, Mevlânâ, Ankara trz.
  • Top, H. Hüseyin, Mevlevî Usûl ve Âdabı, İstanbul 2001.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 3, Kış 2007
Geliş Tarihi
01.10.2007
Kabul Tarihi
22.12.2007
Yayın Tarihi
31.12.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
İslam Felsefesi

Nasıl Atıf Yapılır

Çetinkaya, Bayram Ali. “Mevlânâ Ve Müzik”. Marife 7/3, 175-194.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343877
Özet Görüntüleme: 218
PDF İndirme: 238

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.