Araştırma Makalesi

Mevlânâ’nın Hakikat Arayışında Şems Kılavuzluğu

Guidance of Shems in the Mawlana’s Illumination of Haqiqa and Mawlana

Öz

Mevlânâ ile Şems’in buluşması, birbirlerini yıllardır göremeyen iki dostun buluşmasına benzemektedir. Şems’i medresesine götüren Mevlânâ, Şems’le birlikte manevî dünyalarında aylar süren sohbete koyulurlar. Şems ve Mevlânâ birbirinin büyüklüğünü idrak ederler. Birlikte geçirdikleri uzun halvet ortamında birbirlerini aydınlatıp, birbirine rehber olurlar.
Mawlana Jalaladdin Rumi and Shems embraced like two friend who have not seen one another for many years. Then Mawlana takes Shems to his meadrasa. From that day on Mawlana and Shems begin many monthly of sahbet in the closed cell of the spiritual world. They are both overcome with wonder at the greatness of the other. In this way each guides and enlightens the other during the long periods spent alone together.

Anahtar Kelimeler

Tasavvuf, Mevlânâ Celaleddin, Şems, İlahi Aşk, İnsan
Sufism, Mawlana Jalaladdin Rumi, Spiritual Love, The Perfect Man.

Kaynakça

 • Arasteh, A. Reza, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin Kişilik Çözümlemesi Aşkta ve Yaratılışta Yeniden Doğuş, çev.: Bekir Demirkol ve İbrahim Özdemir, Kitabiyat, Ankara 2000.
 • Câmî, Abdurrahman, Nefahâtü’l-Üns Evliyâ Menkıbeleri, ter. ve şrh.: Lâmiî Çelebi, haz.: Süleyman Uludağ ve Mustafa Kara, İstanbul 1998.
 • Can, Şefik, Mevlânâ –Hayatı-Şahsiyeti-Fikirleri, Ötüken yay., İstanbul 1995.
 • Cebecioğlu, Ethem, “Şemseddîn-i Tebrîzî’nin Kur’ân-ı Kerim Âyetlerine Getirdiği Bazı İşarî Yorumlar I”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c. XXXIX, Ankara 1999, s. 107-113.
 • Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabî’de Marifetin İfadesi, İnsan Yayınları, İstanbul 2007.
 • Devletşah, Devletşah Tezkiresi, çev.: Necati Lugal, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1977.
 • Eflâkî, Ahmed, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2006.
 • Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayımları, IV. Baskı, İstanbul 1990.
 • Firdevs-i Rûmî, Menâkıb-ı Hacı Bektaş Velî ‘Vilâyet-nâme’”, haz.: Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1958.
 • Gölpınarlı, Abdülbâki, Mevlânâ Celâleddîn Hayatı, Eserleri, Felsefesi, İnkılap Kitabevi, 5.Baskı, İstanbul 1999.
 • Gölpınarlı, Abdülbâki, “Giriş”, Dîvân-ı Kebîr, haz. Abdülbâki Gölpınarlı, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2000, c. I, s. XXII-LXXXV.
 • Köprülü, Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, sad.: Orhan F. Köprülü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ankara 1993.
 • Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Rubâîler, çev.: Abdulbaki Gölpınarlı, Ankara, 1982.
 • Nicholson, Reynold A., Selected Poems from the Divani Shamsi-Tabriz, Cambridge 1898.
 • Önder, Mehmet, Mevlânâ (Hamdım-Pişdim-Yandım), Ajans Türk, ts.
 • Öztürk, Yaşar Nuri, Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvuf, Yeni Boyut yay., İstanbul 1989.
 • Sipehsâlâr, Feridun b. Ahmed, Risale (Hz. Mevlânâ ve Yakınları), çev.: Ahmed Avni, haz.: Tahir Galip Seratlı, Elest yayınları, İstanbul 2004.
 • Sultan Veled, İbtidâ-nâme, çev.: Abdülbaki Gölpınarlı, Güven Matbaası, Ankara 1976.
 • Şapolyo, Enver Behnan, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul 1964.
 • Şems-i Tebrizî, Konuşmalar I-II (Makalât), çev.: M. Nuri Gencosman, Hürriyet Yayınları, İstanbul 1974-1975.
 • Usta, Mustafa, Divan-ı Kebir’de Mevlânâ’nın Eğitim Görüşü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1995.
 • Vassâf, Osmânzâde Hüseyin, Sefîne-i Evliyâ, haz.: Mehmet Akkuş-Ali Ylmaz, Kitabevi, İstanbul 2006.
 • Yılmaz, H. Kâmil, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 1994.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 3, Kış 2007
Geliş Tarihi
21.09.2007
Kabul Tarihi
18.12.2007
Yayın Tarihi
31.12.2007
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tasavvuf

Nasıl Atıf Yapılır

Özköse, Kadir. “Mevlânâ’nın Hakikat Arayışında Şems Kılavuzluğu”. Marife 7/3, 225-244.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343911
Özet Görüntüleme: 172
PDF İndirme: 279

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.