Hüccetü’s-Semâ’ XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Mûsikî, Semâ’ ve Devran Hakkındaki Dînî Tartışmalar ve İsmâil Ankaravî’nin semâ’ müdâfaası

Kaynakça

 • Aclûnî, İsmâil bin Muhammed, Keşfü’l-Hafâ I-II, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1988.
 • Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi 7, (haz., Dr. Selçuk Eraydın- Prof. Dr. Mustafa Tahralı- Doç. Dr. Necdet Tosun) İstanbul 2006.
 • Attâr, Feridüddin, Tezkiretü’l-Evliyâ (trc. S. Uludağ), İstanbul 1991.
 • Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed bin İsmâil, el-Câmiu’s-Sahîh I-IV (thk. Muhibbuddin Hatîb, Muhammed Fuad Abdülbâkî), Kâhire: Matbaatü’s-Selefiyye, 1979.
 • Ceyhan, Semih, İsmâil Ankaravî ve Mesnevî Şerhi, (Basılmamış doktora tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2005.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman bin el-Eş’âs es-Sicistânî, es-Sünen (thk. Nâsıruddîn Albânî), Riyâd: Mektebetü’l-Maârif, 2003.
 • el-Müttakî, Alâüddin Ali, Kenzü’l-Ummâl fî Süneni’l-Akvâl ve’l-Ef’âl I-XVI (thk. Bekrî Hayyânî, Saffet es-Sakâ), Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1985.
 • Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn I-V (thk. Muhammed Saîd Muhammed), Beyrut: Dâru’l-Beyâni’l-Arabî, 2005.
 • İbn Arabî, Muhyiddîn, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye I-IX (haz. Nevvâf Cerrâh), Beyrut: Dâru Sâdır, 2004.
 • İbn Ebi’d-Dünyâ, “Zemmeü’l-Melâhî” Mevsûatu Resâili İbn Ebi’d-Dünyâ (thk. Yüsrî Abdülganî Abdullah) Beyrut Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, 1993.
 • İbn Fârız, Ömer, Dîvân (thk. Giuseppe Scattolin), Kâhire: Institut Française D’Archéologie Orientale, 2004.
 • İbn Hanbel, Ahmed bin Muhammed, el-Müsned I-XX (thk. Ahmed Muhammed Şâkir, Hamza ez-Zeyn), Kâhire: Dârü’l-Hadîs, 1995.
 • İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed bin Yezîd, es-Sünen (thk. Nâsıruddîn Albânî), Riyâd: Mektebetü’l-Maârif, 1997.
 • İsmâil Ankaravî, Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi -Makâsıd-ı Aliyye fî Şerhi’t-Tâiyye- (haz. Mehmet Demirci), Vefa, 2007.
 • Ken’ân Rifâî, İlâhiyât-ı Ken’an, (haz: Y. Ömürlü-D. Dalkılıç) İstanbul 1988.
 • Kuşeyrî, Abdülkerîm bin Hevâzin, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye (thk. Abdükerîm Atâ), Şam: Mektebetü Ebî Hanîfe, 2000.
 • Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Mesnevî-i Ma’nevî (haz. Tevfîk Sübhânî), Tahran: İntişârât-ı Revzene, 2000.
 • Münâvî, Abdurraûf, Feyzü’l-Kadîr Şerhu’l-Câmii’s-Sağîr I-VI, Beyrut: Dârü’l-Ma’rife, 1972.
 • Müslim bin el-Hallâc, Ebû Hüseyin el-Kuşeyrî, es-Sahîh I-V (thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî), Kâhire: Dârü’l-İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1956.
 • Suyûtî, Celâleddin bin Ebî Bekr, el-Câmiu’s-Sağîr fî Ehâdisi’l-Beşîri’n-Nezîr, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2004.
 • Suyûtî, Celâleddin bin Ebî Bekr, ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sûr, I-XVII, (thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî), Fecr, Kâhire 2003.
 • Sühreverdî, Ebû Hafs Şihâbüddin Ömer, Avârifü’l-Maârif, (thk. Muhammed Abdurrahman el-Hâlidî), Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1999. [Tasavvufun Esasları, (çev. Hasan Kâmil Yılmaz, İrfan Gündüz), İstanbul: Erkam, 1993.].
 • Tirmizî, Muhammed bin Îsâ, es-Sünen (thk. Nâsıruddin el-Albânî), Riyâd: Mektebetü’l-Maârif, 1997.
 • Tirmizî, Muhammed bin Îsâ, eş-Şemâilü’l-Muhammediyye ve’l-Hasâilü’l-Mustafaviyye, (thk. Muhammed Abdülazîz el-Hâlidî), Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1996.

Detaylar

Sayı
Cilt: 7, Sayı: 3, Kış 2007
Geliş Tarihi
15.09.2007
Kabul Tarihi
19.12.2007
Yayın Tarihi
31.12.2007
Dergi Bölümü
Nostalji
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tasavvuf

Nasıl Atıf Yapılır

Ankaravî, İsmâil - Arpaguş, Sâfi. “Hüccetü’s-Semâ’ XVII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Mûsikî, Semâ’ Ve Devran Hakkındaki Dînî Tartışmalar Ve İsmâil Ankaravî’nin semâ’ müdâfaası”. Marife 7/3. 31 Aralık 2007. 369-399. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343865.
Özet Görüntüleme: 76
PDF İndirme: 102

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.