Araştırma Makalesi

Muhammed Esed’in Tefsir Notlarındaki Yanlış Atıflar ve Çarpıtmalar Üzerine

On the Misreferences and Distortions in Muhammad Asad’s Commantary Notes

Öz

Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı adlı eserindeki tefsir/açıklama notları farklı düzeylerde birçok yanlış atıf ve çarpıtma (tahrif) içermektedir. Esed tefsir not-larında Taberî (ö. 310/923), Beğavî (ö. 516/1122), Zemahşerî (ö. 538/1143), Fah-reddîn er-Râzî (ö. 606/1209) ve Beyzâvî (ö. 685/1286) gibi klasik müfessirlerden sıkça nakilde bulunmuş, ama bazı nakillerinde bu müfessirlere ait birçok ibare ve ifadeyi kimi zaman yanlış nakletmiş, kimi zaman da tahrif etmiştir. Daha ziyade Fahreddîn er-Râzî ve Zemahşerî’ye ait metinleri tam tersi bir mânâya gelecek bi-çimde tersyüz ederek aktaran Esed böylelikle müfessirleri hiç konuşmadıkları konu-larda konuşturmuştur. Esed kimi zaman da müfessirlere ait izahatın sadece bir kıs-mını aktarmış ve bu şekilde asıl mânâ ve maksadından saptırdığı izahatı kendi fikri-ne mesnet teşkil eden bir enstrüman olarak kullanmıştır.
Interpretation documents at Muhammed Esed’s book called Ku’ran Mesajı(Message of Qur’an) contain many distortion. Esed made many quotation on interpretation documents from classical interpreter such as Taberî (d.310/923), Begavî (d.685/1122) and Beyzâvî (d.685/1286); but he especially made some dis-tortion partly or completely at the phrase and expression belong to these inter-preters. Esed who was quoted the documents contorted and conversed meaning belonged to the mostly Fahreddin er-Râzî and Zemahşerî, in this way he discussed the themes that were never discussed by other interpreter. Esed sometimes quot-ed only one part of interpreter’s explanation and by this way he used these things such as supports to his idea, the explanation changed from the real meaning.

Anahtar Kelimeler

Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı (The Message Of The Qur’an), Çarpıtma/Tahrif
Muhammed Esed, The Message Of The Qur’an

Kaynakça

 • Abduh, Muhammed, Tefsîru Cüz’i ‘Amme, Kahire 1994, s. 120.
 • Asad, Muhammad Asad, The Message of The Qur’an, Dar al-Andalus, Gibraltar 1980.
 • Beyzâvî, Ebû Sa‘îd Abdullah b. Ömer, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Beyrut 2003.
 • Chaghatai M. Ikram, “Muhammad Asad’s Indian Years (1932-1947)”, [Muhammad Asad: Europe’s Gift to Islamiçinde], ed. M. Ikram Chaghatai, Lahor 2006.
 • Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı: Meal-Tefsir, çev. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İşaret Yayınları, İstanbul 1996.
 • Fahreddîn er-Râzî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ömer, Mefâtîhu’l-Ğayb, Beyrut 2004.
 • Hâzin, Ali b. Muhammed, Lübâbu’t-Tevîl fî Me‘âni’t-Tenzîl, Beyrut trs.
 • Komisyon, Kur’an Yolu: Türkçe Meâl ve Tefsir, Ankara 2006.
 • Özsoy, Ömer, Kur’an ve Tarihsellik Yazıları, Ankara 2004.
 • Reşid Rıza, Muhammed, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîru’l-Menâr), Beyrut 1999.
 • Şevkânî, Ali b. Muhammed, Fethu’l-Kadîr, Beyrut trs.
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân, Beyrut 1999.
 • Zeccâc, Ebû İshâk İbrahim b. Seriy, Me‘âni’l-Kur’ân ve İ‘râbuh, Beyrut 1988.
 • Zemahşerî, Ebü’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer, el-Keşşâf ‘an Hakâiki’t-Tenzîl, Beyrut trs.

Detaylar

Sayı
Cilt: 8, Sayı: 1, Bahar 2008
Geliş Tarihi
29.01.2008
Kabul Tarihi
22.05.2008
Yayın Tarihi
31.05.2008
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, Mustafa. “Muhammed Esed’in Tefsir Notlarındaki Yanlış Atıflar Ve Çarpıtmalar Üzerine”. Marife 8/1. 31 Mayıs 2008. 45-62. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343948.
Özet Görüntüleme: 67
PDF İndirme: 62

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.