Araştırma Makalesi

Ergenlerde Dindarlık ve Empati

Religiosity and Empathy in Adolescents

Öz

Bu araştırmanın amacı, ergenlerde dindarlık ve empati arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmanın örneklemi, Konya il merkezinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 311’i kız, 241’i erkek olmak üzere toplam 552 öğrenci ve ergenlerle ilgili bulguları karşılaştırmak için araştırmaya dâhil edilen 72 yetişkinden oluşmaktadır. Araştırmada dindarlığı ölçmek için, "Dini Hayat Ölçeği", empatiyi ölçmek için ise Üstün Dökmen’in "Empatik Eğilim Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma neticesinde, dindarlık ve empati arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bulgulara göre, ergenlerde dindarlık yükseldikçe empatik eğilim de yükselmektedir.
The purpose of this study was to examine the relationship between religi-osity and empathy in Turkish adolescents. The sample group of this study consist-ed of 552 Muslim teenagers randomly selected from high school students in the city of Konya, Turkey, 311 of whom are females and 241 males. In addition, we in-cluded 72 adult people to make a comparison between the findings acquired from the adolescents and the adults. The subjects filled out "Religious Life Scale" and Üstün Dökmens’ "Emphatic Tendency Scale". Correlation Analysis showed the ex-istence of a significant relationship between religiosity and empathy. The findings have demonstrated that the empathic tendency rises in adolescent’s inasmuch as religiosity increase.

Anahtar Kelimeler

Ergen, Empati, Dindarlık, Din, Psikoloji
Muslim Adolescents, Empathy, Religiosity, Religion, Psychology

Kaynakça

 • Ağırman, Cemal (2006). İdeal Bir Davranış Biçimi Olarak ‘empati’ ve Hadislerde Empati Örnekleri, C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10,2, s.23-53.
 • Allport, Gordon W. (1950). The İndividual and His Religion, The Macmillan Company, Toronto.
 • Altun, Muhammet, (2006). İslam Eğitim Geleneğinin Temel kaynaklarında Empatik Yaklaşım, A.Ü. sosyal Bilimler Estitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Aydın, Mehmet S. (1987). Din Felsefesi, Dokuz eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir.
 • Bayramoğlu, Ali (2006). “Çağdaşlık Hurafe Kaldırmaz” Demokratikleşme Sürecinde Dindar ve Laikler, Tesev Yayınları, İstanbul.
 • Beit-Hallahmi, B., Argyle, M., (1997). The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience, Routledge, London, New York.
 • Buhari, Ebu Abdillah Muhammet b. İsmail el Buhârî, el Câmiu’s-Sahîh, I-VIII, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981.
 • Burke, David M. (2001). Empathy in Sexually Offending and Nonoffending Adolescent Males, Journal of Interpersonal Violence, 16, 3, s.222-233.
 • Cotton, Kathleen (2001). Developing Empathy in Children and Youth, http://www.nwrel.org/scpd/sirs/7/cu13.html, 12.12.2007.
 • Donahue, M. J., Benson, Peter L. (1995). Religion and the Well-Being of Adolescents. Journal of Social Issues, 51, s.145-160.
 • Dökmen, Üstün (1988). Empatinin Yeni Bir Modele Dayalı Olarak Ölçülmesi ve Psikodrama İle Geliştirilmesi, A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21,1-2, s.155-190.
 • Dökmen, Üstün (2005). İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, 33. baskı, İstanbul.
 • Ebû Dâvud, Süleymân b. Eş'as es-Sicistânî, Sünenü Ebî Dâvud, Çağrı Yayınları, I-V, İstanbul 1981.
 • Eisenberg, Nancy, (2000). Emotion, Regulation and Moral Development, Annual Review of Psychology, 51, s.665-697.
 • Eisenberg, N., Fabes Ra., Murphy B., Karbon M., Maszk P., ve Diğ., (1994). The Relations of Emotionality and Regulation to Dispositional and Situational Empathy-Related Responding, Journal of Personality and Social Psychology, 66, s.776-97.
 • Francis, L., J., Pearson, P. R, (1987). Empathic Development During Adolescence: Religiosity the Missing Link?', Personality and Individual Differences, 8, s.145-148.
 • Francis, Leslie J., Robbins Mandy (2006). God Images and Empathy: A Study Among Secondary School Pupils in England, God Images and the Religious Imagination, Edited by P. Hegy Lewiston, s.67-88, Edwin Mellen Press, Lampeter.
 • Gillett, Kyle Stephan (2006). Parental and Religious Influence on Adolescent Empathy and Antisocial Behavior Among Latino and Euro-American Youth: an Investigation of Mediating and Moderating Effects, Unpublished Doctoral Dissertation, Texas Tech University, Texas.
 • Glock, C., Y., (1972). On The Study of Religious Commitment, Religions’Influence in Contemporary Society: Readings in the Sociology of Religion,s.38-56, Ed. Joseph E. Fulkner, Charles E. Merril Publishing Co, Ohio.
 • Gülseren, Şeref (2001). Eşduyum (Empati): Tanımı ve Kullanımı Üzerine Bir Gözden Geçirme, Türk Psikiyatri Dergisi, 12, 2, s.133-145.
 • İbn Ebi Şeybe, Kitabu’l İman, (Neşr. El Albani), Dımaşk, tsz.
 • İbn Mâce, Abdurrahman b. Yezîd el-Kazvînî, Sünenü İbni Mace, tlk., S. Cemîl Attâr, I-II, Beyrut, 1995.
 • Koening, H., G., Mccullough, M., E., Larson, D., B., (2001). Handbook of Religion and Health Oxford University Press, New York.
 • Morris, Bethanie Renee (2005). Emphatic Adolescents: Associations with Religiosity and Sprituality, Unpublished Master Thesis, West Virginia University, West Virginia.
 • Müslim, Ebu’l-Hüseyin, Müslim Bin Haccac el Kuşeyrî, Sahihu Müslim, I-III, (thk. M. F. Abdulbaki), Çağrı Yayınları, 1981.
 • Peak, Ellen (2006). Religiosity and perceived emotional intelligence among Christians, Personality and Individual Differences, 41,3, s. 479-490.
 • Robbins, Mandy , Francis, Leslie J. and Kerr Shirley (2006). God Images and Empathy Among a Group of Secondary School Pupils in South Africa, Religion and Theology, 13,2, s.175-194.
 • Rogers, Carl (1983). Empatik Olmak, Değeri Anlaşılmamış Bir Varoluş Şeklidir, (Çev: F. Akkoyun), A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 16, 1, s.103-124.
 • Schereiber, K., (1992). The Adolescent Crack Dealer: A Failure in The Development of Secondary School Pupils in England, Journal of The American Academy of Psychoanalysis, 20, 241-249.
 • Simons, Leslie Gordon, Simons Ronald L. Conger Rand D., (2004). Identifying the Mechanisms whereby Family Religiosity Influence the Probabilty of Adolescent Antisocial Behavior, Journal of Comperative Family Studies, 35,4, s.547-564.
 • Şahin, Adem (1999). İlahiyat Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerde Dini Hayatın Boyutları Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Şahin, Adem (2005). Ergenlerde Dindarlık-Benlik Saygısı İlişkisi, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 19, s. 187-197.
 • Şahin, Adem (2007a). Ergenlerde Dindarlık ve Benlik: Dindarlığın Ergen Benliğine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Adal Ofset, Konya.
 • Şahin, Adem. “Ergenlerde Dindarlık, Algılanan Anne-Baba Dindarlığı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki”. Marife 7/1 (2007): 221-247. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343827.
 • Şahin, Adem (2007c). Din Psikolojisinde Bilişsel Yaklaşım: McIntosh’un ‘Bilişsel Bir Şema Olarak Din’ Teorisi Örneği, Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 23, s.35–49.
 • Şentürk, Habil, (2003). Psikolojide Empati Kavramı ve Hz. Peygamber’in Bazı Hadisleri, V. Kutlu Doğum Sempozyumu 18-19 Nisan 2002, s.157-160, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yay., Isparta.
 • Tirmizî, Muhammed b. İsâ, Sünenü’t-Tirmizi, thk. Sıtkı Cemîl Atâr, I-V, Beyrut, 1994.
 • Valdez, A., Kaplan C., D., Codina E., (2000). Psychopathy among Mexican American Gang Members: A Comparative Study. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 44, s.46-58.
 • Verducci, Susan (2000). A Conceptual History of Empathy and A Question It Raises for Moral Education, Educational Theory, 50,1, s.63-80.
 • Watson, P. J., Hood, R., W., Hood, Morris R., J., and Hall J., R., (1985). Religiosity, sin and self esteem. Journal of Psychology and Theology 13, S.116-28.
 • Yavuzer, Haluk (2002). Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, 22. baskı, İstanbul.
 • Yıldız, Murat (2006), Ölüm Kaygısı ve Dindarlık,İzmir İlahiyat Fakültesi Yayınları,İzmir.
 • Zeytinoğlu, Zeynep (1987). Piaget: Zihin Gelişimi Kuramı, Ergenlik Psikolojisi, Der. Bekir Onur, s. 51-66, Hacettepe-Taş Kitapçılık, Ankara.

Detaylar

Sayı
Cilt: 8, Sayı: 1, Bahar 2008
Geliş Tarihi
22.02.2008
Kabul Tarihi
18.05.2008
Yayın Tarihi
31.05.2008
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Psikolojisi

Nasıl Atıf Yapılır

Şahin, Adem. “Ergenlerde Dindarlık Ve Empati”. Marife 8/1. 31 Mayıs 2008. 149-166. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343950.
Özet Görüntüleme: 168
PDF İndirme: 77

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.