Araştırma Makalesi

Geleneğin Ne’liği ve Değersel Boyutu Üzerine

On Whatness of the Tradition and Its Value Dimension

Öz

Üzerinde duracağımız konuları soruya dönüştürerek özetleyecek olursak, şunları ifade etmek mümkün: Gelenek nedir? İslamın kendisi ile tarihi süreçte orta-ya çıkan gelenek arasında değersel anlamda ne tür bir bağıntı vardır? Gelenek ile gelenekçilik arasında yeterince ayırım yapılmakta mıdır? İslam dünyasının özelde son iki yüzyılda çöküşünün sorumlusu olarak geleneğin görülmesi doğru mudur? Gelenek geçerliliğini sürdüren bir yardımcı mı, yoksa atılması gereken lüzumsuz bir veri midir? Modern dönemde yaşayan Müslüman, geleneği yeterince tanımakta mı-dır? Öze dönüş düşüncesi ile gelenek arasında ne tür bir ilgi vardır?
If we express shortly this by transforming the themes that we will dwell on, to the questions: What is the tradition? What is the value correlation between the Islam and the tradition that emerged in historical process? Have it been to make enough distinction between the tradition and traditionalism? Is it right to have been seen the tradition responsible of the Islamic world collapse? Is the tra-dition a valid auxiliary or an unnecessary data must be throw? Does the Muslim who lives in modern age know the tradition sufficiently? What is the relation be-tween idea of turn to the essence and tradition.

Anahtar Kelimeler

Kur’ân, Gelenek, Gelenekçilik, Öze Dönüş, İslam Dünyası
Quran, Tradition, Traditionalism, Turn To The Essence, Islamic World

Kaynakça

 • Abduh, Muhammed–Reşid Rıza, Tefsiru’l- Menar, Mektebetu’l-Kahire, Mısır 1960.
 • Ahmed Han, Tahrir fi Usuli’t-Tefsir’den çev. Muhammed Daud Rahbar, “Sir Sayyid Ahmad Khan’s Principles of Exegesis II”, The Muslim World, Vol. XLVI, 1956/4.
 • Aziz Ahmed, Hindistan ve Pakistan’da Modernizm ve İslam, çev. Ahmet Küskün, Yöneliş Yay, İst. 1990.
 • Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s-Sahîh, İstanbul ts.
 • Cabiri, Muhammed Abid, Çağdaş Arap–İslam Düşüncesinde Yeniden Yapılanma, çev. Ali İhsan Pala–Mehmet Şirin Çıkar, Kitabiyat Yay., Ankara 2001.
 • Daabla, Basheer A., “Muslim Political Thought in Colonical India: A Comparative Study of Sir Sayyid Ahmad Khan and Mawlana Abu al-Kalam Azad”, Islamic Culture, Vol. LXI, 1987/2, s. 29-30.
 • Ebu Davud, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî, es-Sunen, İstanbul 1981.
 • Ebu Zeyd, Nasr Hamid, İlahi Hitabın Tabiatı, çev. Mehmet Emin Maşalı, Kitabiyat Yay., Ankara 2001.
 • Erten, Mevlüt, Nass–Yorum İlişkisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Ü. Sos. Bil. Ens., Ankara 1998.
 • Fazlur Rahman, İslam ve Çağdaşlık, çev. Alparslan Açıkgenç–M. Hayri Kırbaşoğlu, Ankara Okulu Yay., Ankara 1996.
 • Fazlur Rahman, İslam, çev. Mehmet Dağ–Mehmet Aydın, Selçuk Yay., Ankara 1993.
 • Fazlur Rahman, “Revival and Reform In Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. P.M. Holt–Ann K. S.
 • Garaudy, Roger, 20. Yüzyıl Biyografisi, çev. Ahmet Zeki Ünal, Fecr Yay., Ankara 1998.
 • Gasset, Ortega Y., Kütlelerin İsyanı, çev. Nejat Muallimoğlu, Bedir Yay., İstanbul 1976 (çevirene ait önsöz kısmı).
 • Güler, İlhami, “Muhtar Bir İrade (Allah’ın iradesi) ve Mümkün Bir Tarihin (610-632) ‘Kelâm-ı Kadim’e ‘Zorunlu Tarih’e Dönüşmesi”, III. Kur’an Sempozyumu, Fecr Yay., Ankara 1998.
 • İkbal, Muhammed, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, çev. N. Ahmet Asrar, Birleşik Yay., İstanbul, ts.
 • Jansen, J. J. G., Kur’an’a Bilimsel–Filolojik–Pratik Yaklaşımlar, çev. Halilrahman Açar, Fecr Yay., Ankara 1993 (çevirene ait önsöz kısmı).
 • Lambton–Bernard Lewis, Cambridge University Press, New York 1970.
 • Muhammed İkbal, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, çev. N. Ahmet Asrar, Birleşik Yay., İstanbul, ts.
 • Muslim, Ebû’l-Hüseyin el-Kuşeyrî, el-Câmiu’s-Sahîh, thk. Muhammed Fuad Abdulbâkî, İstanbul 1982.
 • Paçacı, Mehmet, “Çağdaş Dönemde Kur’an’a ve Tefsire Ne Oldu?”, İslâmiyât Dergisi, 2003/4, s. 98.
 • Rabinow, Paul–Sullivan, William, “Yorumcu Eğilim: Bir Yaklaşımın Doğuşu” Toplum Bilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, çev. Taha Parla, Hürriyet Vakfı Yay., İstanbul 1990.
 • Smith, Wilfred Cantwell, Modern Islam in India, New Delhi, 1979.
 • Suruş, Abdulkerim, “Dini Bilginin Evrimi ve Çağdaşlaşma”, çev. Kenan Çamurcu, Bilgi ve Hikmet, 1994/8, s. 79-80.
 • Turner, Bryan S., Max Weber ve İslam, çev. Yasin Aktay, Vadi Yay., Ankara 1991.
 • Zobairi, R. H., “Sir Syed Ahmad Khan’s Interpretation of Muslim Society and his Reform Movement in the Indian Context”, Islamic Culture, Vol. LVII, 1983/3, s. 177-178.

Detaylar

Sayı
Cilt: 8, Sayı: 1, Bahar 2008
Geliş Tarihi
22.01.2008
Kabul Tarihi
20.05.2008
Yayın Tarihi
31.05.2008
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Demir, Şehmus. “Geleneğin Ne’liği Ve Değersel Boyutu Üzerine”. Marife 8/1. 31 Mayıs 2008. 189-201. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343932.
Özet Görüntüleme: 133
PDF İndirme: 99

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.