Araştırma Makalesi

İbn Teymiyye’nin Sünnet Anlayışı ve Çizdiği Ehl-i Sünnet Profili

The Conception of Ahl al-Sunnah Elucidated By Ibn Teymiyye and the Profile of Ahl al-Sunnah He Depicted

Öz

"Sünnet" ve "Ehl-i Sünnet" konuları üzerinde İslâmî ilimler alanında pek fazla araştırma ve inceleme yapılmış ve sayısız eserler yazılmıştır. Bunların içinde en önemli olanlarından biri, şüphesiz ki, İbn Teymiyye’nin ortaya koyduğu anlayıştır. Çünkü İbn Teymiyye, "kendilerini Ehl-i Sünnet olarak nitelendiren kitle" tarafından "Ehl-i Sünnet çizgisi" dışına atılmış birisidir. Dolayısıyla, "Ehl-i Sünnet çizgisinin dışında" gösterilmeye çalışılan birisinin ortaya koyduğu "Ehl-i Sünnet profili", Ehl-i Sünnet taraftarlarınca ortaya konan Ehl-i Sünnet profili"ne uyup uymaması açısın-dan önem arz etmektedir. Makalenin bu anlayışla okunmasını tavsiye ederiz.
Much research and publication has been dedicated to Sunna and Ahl alSunnah issues in the framework of Islamic studies.One of the most important approaches developed in this area is undoubtedly that suggested by bn Teymiyye precisely because of his exclusion from the circle of those defining themselves as the Ahl al-Sunnah group.This paper will explain why an Ahl al-Sunnah profile created by someone excluded from the group’s dominant circle is of great importance as it both complies with and defies the mainstream profile created and accepted by Ahl al-Sunnah followers We would like you to pay due attention to this fact while reading the article.

Anahtar Kelimeler

Sünnet, Ehl, İbn Teymiyye
Sunna, Ahl Al-Sunnah, Ibn Teymiyye

Kaynakça

 • Ahmed b. Hanbel, Müsnedü Ahmed b. Hanbel, Mısır, I-VI, 1313, VI/71.
 • Buhârî, Ebû ‘Abdillah Muhammed b. İsmâil, Sahîhu’l-Buhârî, I-VI, tah. Mustafa Dîb el-Buğâ, Dârü İbn Kesîr, 5. baskı, Beyrut 1993.
 • Dârimî, Ebû Muhammed ‘Abdullah b. Abdirrahman b. Fadl b. Behrâm, Sünenü’d-Dârimî, (2 cüz halinde), Naşir: Muhammed Ahmed Dehmân, Dârü İhyâi’s-Sünnet’i’n-Nebeviyye, tsz.
 • Gazzâlî, Muhammed b. Muhammed, el-İktisâd fi’l-İ’tikâd, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1.Baskı, Beyrut 1983.
 • İbn Teymiyye, Ebü’l-’Abbâs Takıyyüddin Ahmed b. ‘Abdilhalîm, Der’ü Te’âruzi’l-’Akli ve’n-Nakl, I-XV, tah. Dr. Muhammed Reşâd Sâlim, , Mektebetü İbn Teymiyye, Riyâd, 2. baskı, 1339, .
 • İbn Teymiyye, Ebü’l-’Abbâs Takıyyüddin Ahmed b. ‘Abdilhalîm, Mecmû’u Fetâvâ, I-XXXV+II, tah. ‘Abdurrahman b. Muhammed, Mektebetü’l-Ma’ârif, 2. baskı, Ribât 1981.
 • İbn Teymiyye, Ebü’l-’Abbâs Takıyyüddin Ahmed b. ‘Abdilhalîm, Mecmû’atü’r-Resâil, I-II, Matbaatü Muhammed Ali Sabîh, Mısır 1966.
 • İbn Teymiyye, Ebü’l-’Abbâs Takıyyüddin Ahmed b. ‘Abdilhalîm, Minhâcü’s-Süneti’n-Nebeviyye fî Nakzı Kelâmi’ş-Şî’ati’l-Kaderiyye, I-VIII, tah. Muhammed Reşâd Sâlim, Mektebetü İbn Teymiyye, 2. baskı, Kahire 1989.
 • İbn Teymiyye, Ebü’l-’Abbâs Takıyyüddin Ahmed b. ‘Abdilhalîm, Minhâcü’s-Sünneti’n-Nebeviyye fî Nakzı Kelâmi’ş-Şî’ati’l-Kaderiyye, I-VIII, tah. Muhammed Reşâd Sâlim, Mektebetü İbn Teymiyye, 2. baskı, Kahire 1989.
 • Müslim, Ebü’l Hüseyn b. Haccâc, Sahîhu Müslim, I-X+1 (20 cüz), Dârü’l-Kütübi’l-’İlmiyye, 1. baskı, Beyrut 1990.
 • Neseî, Ebû ‘Abdirrahman Ahmed b. Ali, Sünen en-Neseî, I-VIII, tah. Hasan Muhammed Mes’ûdî, el-Matba’atü’l-Mısriyye, 1. baskı, Mısır 1930.
 • Süyûtî, Celâlüddin Abdurrahmân b. Ebibekr, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, I-II, Mısır 1306.
 • Tirmîzî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, Sünenü’t-Tirmizî, I-VI, tah. 1 ve 2. ciltler: Ahmed Muhammed Şâkir, 3. cilt Muhammed Fuâd ‘Abdülbâkî, 4. cilt Kemâl Yûsüf el-Hût, Dârü’l-Kütübi’l-’İlmiyye, Beyrut 1937-1987.

Detaylar

Sayı
Cilt: 8, Sayı: 2, Güz 2008
Geliş Tarihi
20.07.2008
Kabul Tarihi
23.09.2008
Yayın Tarihi
30.09.2008
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Kelam

Nasıl Atıf Yapılır

Yazıcı, Muhammed. “İbn Teymiyye’nin Sünnet Anlayışı Ve Çizdiği Ehl-I Sünnet Profili”. Marife 8/2. 30 Eylül 2008. 45-84. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343974.
Özet Görüntüleme: 47
PDF İndirme: 23

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: