Araştırma Makalesi

Dini İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

Some Factors Affecting Negatively the Religious Communication

Öz

Tebliğ eden kaynak, kaynağın verdiği mesaj ve mesaja hedef olan alıcı gibi birbirine bağlı ana öğelerden oluşan dini iletişimde iletilerin yanlış anlaşılması, ileti-şim sürecinin tıkanması veya kesilmesi gibi engeller bulunabilmektedir. Bu engeller, bazen kaynak durumundaki konuşmacıdan, bazen alıcı durumundaki dinleyicilerden, bazen de iletişim ortamından kaynaklanabilmektedir. Sözgelimi kaynağın üslubuna bağlı problemler, verdiği mesajın konusu, içeriği ve ilgi çekip çekmemesi, amacı dışında algılanması, hedefin dinleme alışkanlıkları, anlama kapasitesi ve önyargıları birer iletişim engeli olabilmektedir. Ayrıca iletişimin gerçekleştiği ortam ve ortamın fizikî özellikleri, gürültü vb. etkenler de birer iletişim engeline dönüşebilmektedir. Bu makalede dinî iletişim engelleri kısaca ele alınmaya çalışılacaktır.
There are some certain obstacles in religious communication such as misunderstanding of the messages, the blocking, or cutting down of the communication process as well as in the communicator source and the target. These obstacles can be resulted from the speaker as the source or from the audience as the receiver or even from the situation of the communication. For instance, there can be some obstacles of communication such as the manner of the source, or the subject matter of the message or its unattractive content, or being perceived rather than out of its aim, the listening habits and understanding capacity of the receiver. In addition to these, there are some other obstacles in this matter such as the environment and the physical features of the target group and the noise etc. This article tries to deal with these obstacles to be seen in religious communication.

Anahtar Kelimeler

İletişim, Mesaj, Kaynak, Hedef, Engel
Communication, Message, Source, Target, Obstacle

Kaynakça

 • Adasal, Rasim, Psikososyal Yönleriyle Kişilik ve Karakter Portreleri, Minnetoğlu Yay. İstanbul, 1979.
 • Ahmed İbn Hanbel, Müsned, Çağrı Yay. İstanbul, 1992.
 • Aydınlı, Hasan, “Tenkit Psikolojisi”, mylesef.com/forum/tenkit_psikolojisi-t5884.0.html’ 07.10.2008.
 • Baltaş, Zuhal, Baltaş, Acar, Bedenin Dili, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000.
 • Camalan, Mehmet, Akustikte Zirve Camiler, www.sizinti.com.
 • Doğan, Orhan, Kişiler Arası İlişkiler, Somgür Yayıncılık, Ankara, 2000.
 • Eren, Hasan vd., Türkçe Sözlük, TDK. Yay. Ankara, 1988.
 • Hökelekli, Hayati, “Din Hizmetlerinde Yöntemle İlgili Sorunlar” Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik, DİB. Yay. ss. 51-68, Ankara, 2006.
 • Hökelekli, Hayati, “Günümüz İletişim Teknikleri ve Dinî İletişim” Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik, DİB. Yay. ss. 205-232, Ankara, 2006.
 • Kaya, Mevlüt, Din Eğitiminde İletişim ve Dinî Tutum, Etüt Yay. Samsun, 1998.
 • Köylü, Mustafa, Psiko-Sosyal Açıdan Dinî İletişim, Ankara Okulu Yay. Ankara, 2006.
 • Kutub, Seyyid, Fî Zılâli-l Kur’ân, Beyrut, 1971, c. 5.
 • Leigh, Andrew–Maynard, Michael, Kusursuz İletişim, Çev. Füsun Doruker, Altın Kitaplar Yay. İstanbul, 1999.
 • Lelord, François – Andre, Chrıstophe, “Zor Kişilikler”le Yaşamak, Çev. Madenci, Rıfat, İletişim Yay. İstanbul, 2004.
 • Macit, Yunus, Hz. Peygamberin Sünnetinde Çevre, 2000, Trabzon, s. 147.).
 • Mutlu, Erol, İletişim Sözlüğü, Ark Yay. Ankara, 1998.
 • Oskay, Ünsal, İletişimin ABC’si, Der Yay. İstanbul, 1999.
 • Robertson, Arthur K., Etkili Dinleme, Çev. Sabri Yarmalı, Hayat Yay. İstanbul, 1999.
 • Tosun, Cemal, “İlahiyat Fakültelerinde Vaizlik Eğitimi”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c, XXXVI, ss. 179-221, Ankara 1997.
 • Wolff, Florence I, vd., Perceptive Listening, Holt, New York, 1983.
 • Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Sad. İsmail Karaçam vd., Feza Gazetecilik, İstanbul, ts.
 • Zıllıoğlu, Merih, İletişim Nedir?, Cem Yay. İstanbul, 1993.

Detaylar

Sayı
Cilt: 8, Sayı: 2, Güz 2008
Geliş Tarihi
03.06.2008
Kabul Tarihi
17.09.2008
Yayın Tarihi
30.09.2008
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Psikolojisi

Nasıl Atıf Yapılır

Macit, Yusuf. “Dini İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler”. Marife 8/2. 30 Eylül 2008. 85-98. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343970.
Özet Görüntüleme: 96
PDF İndirme: 19

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: