Araştırma Makalesi

Eyyâmu’l- Arab (Arap Savaşları) Bağlamında Zûkâr Savaşı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

A Study of Zûqâr War and the Poems Cited About in Relation with Ayyâm al-Arab (The Ancient Arab Wars)

Öz

Eyyâmu’l-Arab, Arap kabilelerinin kendi aralarında veya komşu krallıklarla yaptıkları savaşların genel adıdır. Bu savaşlar can ve mal kaybı açısından Araplar için bir yıkım olmuşsa da, edebî açıdan dillerinin gelişmesine katkı sağlamış ve bir-çok şiir türünün şekillenmesinde rol oynamıştır. Bu savaşlarda şairler de kendi kabi-lelerinin yanında yer almış ve adım adım takip ettikleri bu savaşların her aşamasın-da meydana gelen olayları şiirlerine yansıtmışlardır. Bu şiirler ait oldukları dönemin tarihsel, sosyal, kültürel ve edebî yönlerine ışık tutan önemli vesikalardır. İşte, bu çalışmamızda Bekr kabilesi ve müttefikleri ile Farslar arasında meydana gelen ve Eyyâmu’l-Arab içerisinde önemli bir yeri olan "Zûkâr Savaş"nı bu bağlamda ele almaya çalışacağız.
Ayyâm al-Arab is a general word used for the wars both between the Arab tribes themselves and between them and the neighboring kingdoms. Dough very destructive, causing killing in great numbers and huge losses of property, these wars served the language to grow up and many kind of poetry to improve. Poets also were joining the wars standing with their tribes and watching the war step by step and describing all the sceneries and events occurred during the war. The poetry of this kind is important documents to illuminate the historical, social, cultural and literary aspects of the time. In the paper, I studied Zûqâr war in this aspect. Because Zûqâr war which was between the allied forces under Bakr tribe and Persian, is of great importance in Ayyâm al-Arab.

Anahtar Kelimeler

Eyyâmu’l, Şiir, Zûkār, Kabile, Arap, Fars
Ayyâm Al-Arab, Poetry, Zûqâr, Tribe, Arab, Persian

Kaynakça

 • Alûsî, Mahmûd Şukrî, Bulûğu’l-ereb fî ma’rifeti ahvâli’l-Arab, I-III, Beyrut 1314.
 • Babetî, Azîze Fevvâl, Mu’cemu’ş-şuarâi’l-muhadramîn ve’l-Emeviyyîn, Beyrut 1998.
 • Câde’l-Mevlâ, Muhammed Ahmed ve arkadaşları, Eyyâmu’l-Arab fi’l-câhiliyye, Beyrut 1961.
 • Cevâd Alî, el-Mufassal fî tarîhi’l-Arab kable’l-İslâm, I- IX, Bağdat 1380.
 • el-Cubbûrî, Yahyâ, eş-Şi’ru’l-câhilî: Hasâisuhu ve funûnuhu, Beyrut 1986.
 • Cundî, Alî, Şi’ru’l-Arab, Mısır, ts.
 • Dairetu’l-Marifi’l-İslamiyye, Mısır, 1934.
 • Ebû Temâm, el-Hamâsetu’l-Basriyye, nşr. Alî Mufaddal Hamûdan, Beyrut 1992.
 • Ebû Ubeyde, Ma’mer b. el-Musennâ, Eyyâmu’l-Arab kable’l-İslâm, nşr. Âdil Câsim el-Beyâtî, Beyrut 2003.
 • Hâris, Alî Ni’îm-Muhennâ, Abdulemîr Alî, Meşâhiru’ş-şuarâ ve’l-udebâ, Beyrut 1990.
 • el-Husrî, Ebû İshâk İbrahîm b. Alî, Zehru’l-adâb ve semeru’l-elbâb, I-II, nşr. Muhammed Alî Bîcâvî, baskı yeri yok, 1969.
 • İbn Abdilberr, Behcetu’l-mecâlis, Kahire, ts.
 • İbn Abdirabbih, Ahmed b. Muhammed, el-İkdu’l-ferîd, I-VII, Beyrut 1989.
 • İbnu’l- Esîr, İzzuddîn Ebu’l-Hasan Alî b. Muhammed, el-Kâmil fi’t-târîh; I-VII, Beyrut 1995.
 • İbn Kuteybe, Ebû Muhammed Abdullah b. Muslim, eş-Şi’r ve’ş-şuarâ, nşr. Şeyh Hasan Temîm-Şeyh Muhammed Abdulmun’im el-Aryân, Beyrut, 1994.
 • İbn Miskeveyh, Ahmed b. Muhammed b. Ya’kûb, Tecâribu’l-umem ve teâkubu’l-himem, nşr. Seyyid Kisrevî Hasan, Beyrut 2003.
 • İbn Reşîk, Ebû Alî el-Hasan, el-Umde fî mehâsini’ş-şi’ri ve âdâbihi ve nakdihi, I-II, Beyrut 1982.
 • el-İsfehânî, Ebu Ferec, el-Eğânî, I-XXVII, nşr. Abdulemîr Alî Muhennâ-Semîr Câbir, Beyrut 1992.
 • Kapar, Mehmet Ali, “Eyyâmu’l-Arab”, DİA, XII, 14-15.
 • el-Kureşî, Ebû Zeyd Muhammed, Cemheretu eş’âri’l-Arab, nşr. Alî Fâûr, Beyrut 1986.
 • el-Mes’ûdî, Ebu’l-Hasan Alî b. Huseyn, Murûcu’z-zeheb ve meâdinu’l-cevher, I-IV, Mısır 1964.
 • el-Meydânî, Ebu Fadl Ahmed b. Muhammed, Mecmau’l-emsâl, I-II, nşr. Na’îm Huseyn Zarzûr, Beyrut 1988.
 • Muhennâ, Abdulemîr Alî, Mu’cemu’n-nisâi’ş-şâirât fi’l-câhiliyye ve’l-İslâm, Beyrut 1990.
 • Nalino, Tarîhu’l-adâbi’l-Arabiyye, Mısır 1951.
 • en-Nuveyrî, Şihâbuddîn Ahmed b. Abdulvahhâb, Nihâyetu’l-ereb fî funûni’l-Arab, I-XXVIII, Mısır 1975.
 • Semmân, Cemâluddîn Muhammed el-Hasan, el-Edîbâtu’ş-şevâir, nşr. Ahmed Yûsuf ed-Dakkâk, Dimaşk 1996.
 • eş-Şentemerî, el-A’lem Yûsuf b. Suleyman, Şerhu Hamâseti Ebî Temâm, nşr. Alî Mufaddal Hamûdân, Beyrut 1992.
 • et-Taberî, Muhammed b. Cerîr, Tarîhu’l-umem ve’l-mulûk, nşr. Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1997.
 • et-Tebrîzî, Yahyâ b. Alî, Dîvânu’l-Hamâse, I-II, Dimaşk ts.
 • Ubeyd, Muhammed b. Abdurrahman, et-Tezkiretu’s-Sa’diyye, nşr. Abdullah el-Cubbûrî, Necef 1972.
 • Yâkût, Şihâbuddîn Ebû Abdillah el-Hamevî, Mu’cemu’l-buldân, I-VII, nşr. Ferîd Abdulazîz el-Cundî, Beyrut 1990.
 • Yemmût, Beşîr, Şâirâtu’l-Arab fi’l-câhiliyye ve’l-İslâm, Beyrut 1934.
 • Yıldırım, Kadri, Kadın Şairler ve Şiirleri, İstanbul 2003.
 • Zağlûl, Sa’d Abdulhamîd, Fî Eyyâmi’l-Arab, Beyrut 1975.
 • Zeydân, Corcî, Tarîhu adâbi’l-luğati’l-Arabiyye, I-IV, nşr. Şevkî Dayf, Kahire ts.
 • ez-Ziriklî, Hayruddîn, el-A’lâm, I-VIII, Beyrut 1995.

Detaylar

Sayı
Cilt: 8, Sayı: 2, Güz 2008
Geliş Tarihi
13.07.2008
Kabul Tarihi
16.09.2008
Yayın Tarihi
30.09.2008
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldırım, Kadri. “Eyyâmu’l- Arab (Arap Savaşları) Bağlamında Zûkâr Savaşı Ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”. Marife 8/2. 30 Eylül 2008. 125-154. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343976.
Özet Görüntüleme: 57
PDF İndirme: 33

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: