Araştırma Makalesi

Mesnevî Ekseninde Mevlânâ’nın Anlaşıl(ma)ması ve Nedenleri Üzerine

On the Reasons of Misunderstanding Mawlana in the Frame of Masnawi

Öz

Bu makale, Mevlânâ’nın düşünce ve mesajlarının anlaşılmasında ortaya çıkan anlama sorunları ve nedenleri hakkındadır. Mevlânâ ile ilgili okumalarda ortaya çıkan seviye farklılıklarına yol açan bu nedenlerden bazıları okuyucudan kaynakla-nan ve anlama sorununun harici boyutunu teşkil eden nedenlerdir. Okuyucunun Mevlânâ’nın düşünce ve mesajlarına nüfûzunu engelleyen diğer bazı "mânia"lar daha bulunmaktadır. Mevlânâ’nın eserlerindeki tema, üslûp ve içerikten kaynaklanan bu tür dâhili mânialar, anlama sorununa zemin teşkil etmeleri bakımından bu konuda bize göre daha etkin rol oynamaktadır. Mevlânâ’nın sûfî bir düşünür olmasından kaynaklanan ve bu düşünce tarzının eserlerindeki ifadelere yansımasından neşet eden anlama sorunları ve nedenleri de makalede işlenen ko-nular arasındadır.
This paper is about the shortcomings observed in understanding Rumi’s thoughts and messages, and why this may be the case. Causing differences of level in the interpretations about Rumi, some of these reasons arise out of the reader, which –in itself– constitutes the external aspect of the understanding problem. Certain other "obstacles" stop the reader from penetrating into the Rumi’s intellect and messages. This type of internal obstacles, which stem from the theme, style, and content indigenous to Rumi’s works, we believe, play a more influential role in terms of laying the ground for the abovementioned understanding problem. Among topics that this paper explores are such problems of comprehension, having their roots in the fact that Rumi is a Sûfî philosopher, and that this school of thought is reflected on the style and content of his works, and possible explanations as to the reasons of such problem.

Anahtar Kelimeler

Mevlânâ, Mevlânâ’yı Anlamak, Mevlânâ Yorumları
Rumi, Understanding Of Rumi, Interpretations About Rumi

Kaynakça

 • Cebecioğlu, Ethem, “Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Mevlânâ Özel sayısı, Ankara 2005, ss. 29-54.
 • Çakmaklıoğlu, M. Mustafa, İbn Arabî’de Ma’rifetin İfadesi, İnsan yay., İstanbul 2007.
 • Emiroğlu, İbrahim, Sûfî ve Dil, Mevlânâ Örneği, İnsan Yay., İstanbul 2002, ss. 123-138.
 • Eflâkî, Ahmed, Manâkib al-‘Ârifin I-II (Farsça Metin), haz. Tahsin Yazıcı, TTK Yay., Ankara 1976.
 • Eflâkî, Ahmed, Ariflerin Menkıbeleri (Mevlânâ ve Etrafındakiler) I-II, çev. Tahsin Yazıcı, Remzi Kitabevi, İstanbul 1986.
 • Eflâkî, Ahmed, Âriflerin Menkıbeleri I-II, çev. Tahsin Yazıcı, MEB Yay., İstanbul 1989.
 • Fürûzanfer, Bedîuzzaman, Ehâdis-i Mesnevî, Müesseset ü İntişarât ı Emîr Kebîr, Tahran 1361.
 • Gazâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed, el-Munkız u mine’d-Dalâl, çev. Hilmi Güngör, MEB Yay., İstanbul 1990.
 • Grof, S., Kozmik Oyun İnsan Şuurunun Yeniden Keşfi, çev. Levent Kartal, Ege Meta Yay., İzmir 2002.
 • Konuk, A. Avni, Mesnevî-i Şerîf Şerhi I-XI, haz. M. Tahralı vdğ., Gelenek Yay., Kitabevi Yay., İstanbul 2004-2008.
 • Mevlânâ Celâleddîn, Muhammed b. Muhammed el-Belhî er-Rûmî, Mesnevî-i Ma’nevî I-VI, haz. R. A. Nicholson, İntişârât-ı Behzâd, Tahran 1375.
 • Mevlânâ Celâleddîn, Muhammed b. Muhammed el-Belhî er-Rûmî, Mesnevî I-VI, çev. Veled İzbudak, MEB. yay., İstanbul 1990.
 • Mevlânâ Celâleddîn, Muhammed b. Muhammed el-Belhî er-Rûmî, Mesnevî-i Şerîf, Aslı ve Sadeleştirilmişiyle Manzûm Nahifî Tercümesi I-VI, haz. Amil Çelebioğlu, MEB Yay., İstanbul 2000.
 • Mevlânâ Celâleddîn, Muhammed b. Muhammed el-Belhî er-Rûmî, Konularına Göre Mesnevî Tercümesi I-III, haz. Şefik Can, Ötüken Yay., İstanbul 2002.
 • Mesnevî I-II, çev. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yay., Ankara 2004.
 • Muallimoğlu, Nejat, Bütün Yönleri İle Hitabet Konuşma Sanatı, Avcıol Bası Yayın, İstanbul 2005.
 • Ornstein, R. E., Yeni Bir Psikoloji, çev. Erol Göka-Feray Işık, 3. bsk., İstanbul 2001.
 • Sipehsâlar, Ferîdûn b. Ahmed, Mevlânâ ve Etrafındakiler er-Risâle, çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul 1977, Tercüman 1001 Temel Eser.
 • Sobhani, Tofigh H. “Mesnevî’de Söz Söyleme Engelleri”, Bildiriler Uluslar arası Mevlânâ Bilgi Şöleni, Kültür Bak., Ankara 2000, ss. 137-142.
 • Tahirü'l-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî I-XV (+III), Şamil Yayınevi, İstanbul ts.

Detaylar

Sayı
Cilt: 8, Sayı: 2, Güz 2008
Geliş Tarihi
30.06.2008
Kabul Tarihi
23.09.2008
Yayın Tarihi
30.09.2008
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tasavvuf

Nasıl Atıf Yapılır

Küçük, Osman Nuri. “Mesnevî Ekseninde Mevlânâ’nın Anlaşıl(ma)ması Ve Nedenleri Üzerine”. Marife 8/2. 30 Eylül 2008. 179-210. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343968.
Özet Görüntüleme: 53
PDF İndirme: 27

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: