Araştırma Makalesi

‘İnsan’ın Anlamı Üzerine Bir Araştırma’: Abdülganî En-Nablûsî

An Investigation Concerning Human Meaning: Abd al-Ghani al-Nablusi

Öz

Bu makalede, Abdülganî Nablusî’nin İnsan’ı konu edinen "Bezlü’l-İhsân fî Tahkîki Ma’nâ’l-İnsân" adlı yazma risâlesi, edisyon-kritik edilerek sağlam bir metin inşâ edilmiş ve ardından Arapça’dan Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Çalışmada, kütüphane raflarında saklı-duran bu kısa risaleyi oralardan alıp bilim adamlarının nazarına sunmak amaçlanmıştır.
In this study, firstly, Abd al-Ghani al-Nablusi’s most important and uniquie manuscript so-called Bazl al-ihsan fi tahqîqi mana’l-insân is edited, critiqued re-viewed, annoted and translated from Arabic into Turkish. It is aimed in this study to bring out like hidden and short booklet from the shelf of the library and submit it to the eyes and minds of scholars.

Anahtar Kelimeler

İnsan, el-Mahsûs [الهيكل المحسوس], el-Mahsûs [الهيكل المخصوص], Beden, Ruh, Nefs
Human, Al-Haykal Al-Mahsus, Al-Haykal Al-Makhsus, Body, Soul, Psyche

Kaynakça

 • Alûsî, Şihâbüddîn Mahmûd b. Abdullah, Rûhu’l-Me’ânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-‘Azîm ve Seb’i’l-Mesânî.
 • Aristoteles, Kitâbü’n-Nesf (çev. Ahmed Fu’âd el-Ehvânî), Dârü İhyâi’l- Kütübi’l-Arabiyyeti, (Birinci baskı), Kâhire, 1949.
 • Aristoteles, Ruh Üzerine (Çev. Zeki Özcan: sözkonusu çeviri, Fransızca’dan Türkçe’ye yapılmıştır), Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., (İkinci baskı), Bursa 2001.
 • Bakri Alâ al-Din, Abdalganî al-Nabulusî (1143/1731): Oeuvre, vie et doctrine, (doktora tezi), I-II, Paris Üniversitesi, Paris 1985.
 • Bekrî Alâaddin, Abdulganî en-Nablusî, II, 74; a.mlf., Bir Çağın Öncüsü Abdülgani Nablusî: Hayatı ve Fikirleri (Trc.Veysel Uysal), İnsan Yayınları, İstanbul 1995.
 • Berkâvî, Züheyr Halil, ‘Abdulganî en-Nablusî ve Tasavvufuhû, Ammân 2003.
 • Beyzavî, Envârü’t-Tenzîl ve Esrârü’t-Te’vîl, .
 • Brockelmann, Carl,“Abdülganî”, MEB. İ.A., I-66-67.
 • Buber, Martin, Between Man and Man (Almanca’dan çev. Ronald Gregor Smith. Orijinal adı: “Was ist der Mench?”), Macmillan Company, İngiltere 1947.
 • Cassirer Ernest, İnsan Üstüne Bir Deneme (çev. Necla Arat), Remzi Kitabevi, İstanbul 1980, (Birinci basım).
 • Cihan, Ahmet Kamil, Abdulganî Nablusî’nin Hayatı ve Kelâmî Görüşleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 1988.
 • Çiftçi, Adil, Fazlur Rahman İle İslam’ı Yeniden Düşünmek, Kitâbiyât, Ankara 2000.
 • Dalkılıç, Mehmet, İslam Mezheplerinde Rûh, İz Yayıncılık, İstanbul 2004.
 • Eflatun, Birinci Alkibiades, Büyük Klasikler I, (çev. İrfan Şahinbaş), Hürriyet Yayınları, İstanbul, Nisan 1973.
 • Farabî, el-Medînetü’l-Fâzıla, (çev. Nafiz Danışman), Maarif Basımevi, Şark-İslam Klasikleri:35, İstanbul 1956.
 • Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân (Çev. Alpaslan Açıkgenç) Fecr Yayınevi, Ankara 1993.
 • Fergalî, Ali Ma’bed, ‘Abdulganî en-Nablusî: Hayâtühû ve Ârâ’üh, Kâhire, 1426/2005.
 • Gusdorf, Georges, İnsan ve Tanrı (çev. Zeki Özcan), Alfa Basım-Yayın Dağıtım Ltd., İstanbul 2000.
 • Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi (çev. Salih Tuğ), İrfan Yayıncılık (beşinci baskı), İstanbul 1991.
 • Işık, Aydın, Bir Felsefî Problem Olarak Vahiy ve Mucize, Elis Yayınları, Ankara 2006.
 • İbn Arabî-Ahmed Avni Konuk, Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi (haz. Mustafa Tahralı), İz Yayıncılık, İstanbul 2004, (3. Baskı).
 • Kam, Ferid-Aynî, M. Ali, İbn Arabi’de Varlık Düşüncesi, (Haz. Mustafa Kara), İnsan Yayınları, İstanbul 1992.
 • Kardec, Allan, The Spirits’ Book (çev. Anna Blackwell: Portekizce’den İngilizce’ye), Breziyla 1996.
 • Khalidi, W.A.S., “Abd al-Ghani”, EI2, I, 60 (İngilizce).
 • Kutluer, İlhan, “İnsân”, TDV. İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 2000, XX, s. 320-323.
 • Macit, Nadim, Eylem-Değişim İlişkisinin Teolojik Yorumu, Etüt Yayınları, Samsun 2000.
 • Mert, Muhit, İnsan Nedir? İnsanın Tanımlanmasına Dair Kelamî Bir Yaklaşım, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.
 • Mirandelo, Pico Della, İnsanın Değeri Üzerine Söylev: Ya da Rönesansın Manifestosu (Çev.Levent Özşar), Biblos Kitabevi Yayınları, İstanbul 2006, (Birinci basım).
 • Münâvî, Abdurrauf, Feyzü’l-Kadîr, IV, 238, nu: 4956.
 • Nablusî Abdülganî, Bezlü’l-İhsân fî Tahkîki Ma’nâ’l-İnsân, Süleymaniye Kütüphânesi/Halet Efendi Bölümü, Dem. nu: 759, vr. 296a-300b.
 • Nablusî Abdülganî, Gazi-Hüsrev Begova Biblioteka Sareyova/Halil Efendi Bölümü, vr. 310-313, Dem. nu: 3357/34.
 • Nablusî Abdülganî, İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi/Arapça Bölümü, Dem. nu: 3767.
 • Nablusî Abdülganî, Kayseri Râşid Efendi Kütüphânesi, Dem. nu: 611 vr. 206b-209b .
 • Nefrâvî, Ahmed b. Gunaym b. Sâlim, el-Fevâkihu’d-Devvânî ‘alâ risâleti İbn Ebî Zeyd el-Kayravânî (tahk. Rızâ Ferhat), Mektebetü Sakâfeti’d-Diniyye, .
 • Özel, Ahmet, “Nablusî, Abdülgani”, TDV.İA., İstanbul 2006.
 • Razî, Fahreddin, İslâm İnsancının Ana Konuları/Meâlimu Usûliddin, (çev.Nadim Macit), Erzurum 1996.
 • Salah Muhammed Ebû’l-Hâc, et-Tetimmetü’l-Celiyye amlf. et-Tuhfetü’l-Bedî’e bi-Ahbâri Sadri’ş-Şerîa, .
 • Schlegell, Barbara Rosenow von, Sufism in the Ottoman Arab world: Shaykh ‘Abd al-Ghani al-Nabulusi (d. 1143/1731) [=Osmanlı Dönemi İslam Coğrafyasında Tasavvuf: Abdülganî en-Nablusî Örneği (ö.1143/1731)], (Doktora Tezi), University of California, Berkeley, 1997.
 • Şehristanî, Kitâbü’l-Milel ve’n-Nihal, Mektebetü’l-Anglo el-Mısriyye, Kâhire trz.
 • Vico, Giambattista, Yeni Bilim (çev. Sema Önal), Doğu-Batı Yayınları, Ankara 2007.
 • Weiss, Dennis M., Interpreting Man, The Davies Group Publishers, Amerika, 2002.
 • Winter, M.. “A Seventeenth-Century Arabic Panegyric of the Ottoman Dynasty”, Asian and African Studies 13.2 (1979), s. 130-156.
 • Wolfson, H. Austryn, Kelam Felsefeleri: Müslüman-Hıristiyan-Yahudi Kelâmı, (çev. Kasım Turhan), Kitabevi, İstanbul 2001.

Detaylar

Sayı
Cilt: 9, Sayı: 1, Bahar 2009
Geliş Tarihi
19.01.2009
Kabul Tarihi
19.05.2009
Yayın Tarihi
31.05.2009
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Hadis

Nasıl Atıf Yapılır

Toprak, Mehmet Sait. “‘İnsan’ın Anlamı Üzerine Bir Araştırma’: Abdülganî En-Nablûsî”. Marife 9/1, 99-129.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344043
Özet Görüntüleme: 151
PDF İndirme: 100

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.