Araştırma Makalesi

Sicilya’daki İslam Medeniyeti’nin Avrupa’ya Etkileri

The Effects Islamic Civilization in Sicilia to Europe

Öz

Bu çalışmada İslam Öncesi Sicilya’nın durumu aktarıldıktan sonra Sicilya’nın Müslümanlar tarafından fethi konusu anlatılmaktadır. Ayrıca Müslümanların hakimi-yetinden sonra Normanlar döneminde Sicilya’nın durumu, Sicilya İslam Medeniyeti-nin Batıya tesirlerinden maddeler halinde bahsedilecektir. Bu etkiler siyasi etki, mi-mari ve sanatsal etki, ilmi etki, zirai etki, endüstriyel etki, dil ve edebiyat yönünden etki şeklinde aktarılabilir.
In this article, after connection situation of Sicilia before Islam that is ex-plained conquest of Sicilia by Muslims. Besides after sovereignty of Muslims, situa-tion of Sicilia in the period of Normans, and will mentioned from the effects Islamic civilization in Sicilia to Europe. These effects are political, architectural, art, scientific, agricultural, industrial, linguistic and literature.

Anahtar Kelimeler

Sicilya, Norman, Fetih, Medeniyet, Etki
Sicilia, Norman, Conquest, Civilization, Effect

Kaynakça

 • Abbas İhsan, el-Arabu fi Sıkılliyye, Beyrut, 1975.
 • Ahmet Tevfik el-Medeni, İşraku Envaru’l-Medeniyyetu’l-İslamiyye Ala Avrupa Min Ceziretu’s-Sakaliyye, Cezair, 1980.
 • Akyol Edip, “İslâm Medeniyeti’nin Batı’ya Etkileri İle İlgili Bazı Değerlendirmeler”, İstem, Konya, 2006, Sayı, VI.
 • Altan İbrahim, İslam Tarihinde Sicilya Adasının Yeri, İstanbul, 1993.
 • Amin Maalouf, Ölümcül Kimlikler, Çev; Aysel Bora, İstanbul, 2000.
 • Ateşmen Mustafa, Avrupalı Gözüyle İslâm, Byy, 1973.
 • Avcı Casim, İslam Bizans İlişkileri, İstanbul, 2003.
 • Bammat Haydar, Garp Medeniyetinin Kuruluşunda Müslümanların Rolü, Çev; Avni İlhan, İstanbul, 1966.
 • Bammat Haydar, İslam’ın Çehresi, Çev; Osman Fehmi Giritli, İstanbul, 1975.
 • Bedevi Abdurrahman, Batı Düşüncesinin Oluşumunda İslam’ın Rolü, Çev; Muharrem Tan, İstanbul, 2002.
 • Burozo Endorya, el-Müslimun Fi Sakaliyya ve Tesiruhum Fi Kurunu’l-Vusta, Cezair, 1980.
 • Celile Naci el-Haşimî, “Suverun mine’l-Hadarati’l-Arabiyyeti, fi’s-Sıkılliyye”, el-Mavrit, Bağdat, 1980.
 • Durant Will, İslam Medeniyeti, Orhan Bahaettin, Byy, Trz.
 • Emin Tevfik Et-Tîbî,” Devru’s-Sakaliyye fi İntikali’l-Ulum ve’l-Mearif el-Arabiyye ila Avrupa”, Tarihu’l Ulum İnde’l-Arab, C.2, byy, 1987.
 • Gürkan Ahmet, İslam Kültürünün Garbı Medenileştirmesi, Ankara, Trz.
 • Halife b. Hayyat, Tarihu Halife b. Hayyat, Çev; Abdülhalık Bakır, Ankara, 2001.
 • Hasan Hallak, Alagatu’l-Hadariyye Beyne’ş-Şark ve’l- Ğarb fi’l-Usuri’l-Vusta, byy, 1986.
 • Hitti Philip, İslam Tarihi, Çev; Salih Tuğ, İstanbul, 1989.
 • Hodgson M.G.S., İslam’ın Serüveni, Çev; Heyet, İstanbul, 1993.
 • Hunke Sigrid Batıyı Aydınlatan İslam Güneşi, Çev; Servet Sezgin, İstanbul, 1972.
 • Işıltan Fikret, “Sicilya”, İA, X, 595.
 • İbn Cübeyr, Endülüsten Kutsal Topraklara, Çev; İsmail Güler, İstanbul, 2003.
 • İbn Havkal, Suretu’l-Arz, Beyrut, 1938.
 • İbn Kesir, el-Bidaye ve’n-Nihaye, Beyrut, 2005.
 • İbnu’l-Esir, el-Kamil, Beyrut, 1995.
 • İdrisi, Nüzhetu'l-Müştâk fî İhtiraki'l-Âfak, Beyrut, 1989.
 • Karlığa Bekir, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, İstanbul, 2004.
 • Kayaoğlu İsmet, İslâm Kurumları Tarihi-II, Konya, 1994.
 • Lewis Bernard, Müslümanların Avrupa’yı Keşfi, Çev; Nimet Yıldırım, Byy., Trz..
 • Lewis Bernard, Tarihte Araplar, Çev; Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul, 2000, 162.
 • Makdisi George, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim, Çev; Ali Hakan Çavuşoğlu, Tuncay Başoğlu, İstanbul, 2004.
 • Mez Adam, Onuncu Yüzyılda İslâm Medeniyeti, Çev. Salih Şaban, İstanbul, 2000.
 • O’leary De Lacy, İslâm Düşüncesi ve Tarihteki Yeri, Çev; Hüseyin Yurdaydın, Y. Kutluay, Ankara, 1971.
 • Sarıçam İbrahim, Seyfettin Erşahin, İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara, 2006.
 • Sibai Mustafa, İslâm Medeniyeti’nden Altın Tablolar, Çev; Nezir Demircan-M. Sait Şimşek, Konya, 1979.
 • Spies Otto, Doğu Kültürünün Avrupa Üzerindeki Tesirleri, Çev; Neşet Ersoy, ATO Dergisi İlave Yayınları, No: 8, Ankara, 1974.
 • Watt Montgomery, İslam’ın Avrupa’ya Tesiri, Çev; Hulusi Yavuz, İstanbul, 1986.
 • Yazıcı Nesimi, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi, Ankara, 2002.

Detaylar

Sayı
Cilt: 9, Sayı: 2, Güz 2009
Geliş Tarihi
25.05.2009
Kabul Tarihi
22.09.2009
Yayın Tarihi
30.09.2009
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
İslam Tarihi ve Sanatları,
İslam Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Azimli, Mehmet. “Sicilya’daki İslam Medeniyeti’nin Avrupa’ya Etkileri”. Marife 9/2, 63-82.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344048
Özet Görüntüleme: 387
PDF İndirme: 285

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.