Araştırma Makalesi

Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ebu’t-Tayyib El-Ğazzî ve Şiirleri

The Arab Poet of the Ottoman Period Abut-Tayyib al-Gazzi and His Poems

Öz

Arap edebiyatı içerisinde üzerinde en az çalışılan alan Osmanlı dönemidir. Osmanlı dönemi şairlerinden biri olan Ebu’t-Tayyib el-Ğazzî (?-1042/?-1632), Şam’da yaşamıştır. Şairin edebiyatı güçlü, şiirleri mükemmel, dili oldukça fasihtir. Onun şairliği bütün güzelliğine rağmen tek bir üslûpta değildir. Kaynaklar Ebu’t-Tayyib’e ait bir divandan bahsetmemektedirler. Ona ait en fazla şiirin yer aldığı Nefhatu’r-Rayhâne’de Ebu’t-Tayyib’in şiirleri toplam 110 (yüz on) beyitten oluşmaktadır. Kasi-deleri arasında çoğunluğu medih/övgü şiirleri teşkil etmektedir. Ayrıca o, edebî sa-natları çokça ve büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Şiirlerinde öğüt ve hikmet teması da âşikârdır.
The Ottoman period is the least worked field in Arabic literature. Abut-Tayyib al-Gazzi (?-1042/?-1632), is one of the poets of the Ottoman period, lived in Damascus. The literature of the poet is powerful, his poems are excellent and his lan-guage is lucid. Despite all the beauty, he didn’t write his poetries on a single style. The resources don’t mention a divan belonging to Abut-Tayyib. His poems consist of 110 couplets in Nefhatu’r-Rayhâne, in which there are maximum poems belong-ing to him. Between his qasidas, eulogy poems are predominant. Furthermore, he used largely and skillfully literary arts. In his poems, the theme of advice and wis-dom are also obvious.

Anahtar Kelimeler

Ebu’t, Osmanlı Dönemi Şairi, Övgü Şiirleri, Arap Edebiyatı, Kaside
Abut-Tayyib, The Poet Of The Ottoman Period, Eulogy Poems, Arabic Literature, Qasida

Kaynakça

  • el-Muhibbî, Muhammed Emîn Fadlullâh b. Muhibbiddîn b. Muhammed, Hulâsatu’l-Eser fî A’yâni’l-Karni’l-Hâdî Aşar, Dâru Sâdir, Beyrut, ts.
  • el-Muhibbî, Nefhatu’r-Rayhâne ve Raşhatu Tılâi’l-Hâne, (nşr. Abdulfettâh Muhammed el-Hulv), Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, I. bs. b.y.y., 1967.
  • Hafâcî, Şihâbuddîn Ahmed b. Muhammed b. Ömer, Rayhanetu’l-Elibbâ ve Zehraui’l-Hayâti’d-Dunyâ, (nşr. Ahmed İnâye), Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2005.
  • İbnu’l-Ğazzî, Şemsuddîn Ebu’l-Meâlî Muhammed b. Abdirrahmân, Dîvânu’l-İslâm, (nşr. Seyyid Kisravî Hasen), Beyrut, 1995.
  • Kehhâle, Ömer Rıza, Mu’cemu’l-Muellifîn, Beyrut, 1957.
  • Tasa, Muhammet, İbnü’s-Semmân ve Şiirleri, Konya, 2007.
  • Ziriklî, Hayruddin, el-A'lâm, Beyrut, 1980.

Detaylar

Sayı
Cilt: 9, Sayı: 2, Güz 2009
Geliş Tarihi
04.07.2009
Kabul Tarihi
18.09.2009
Yayın Tarihi
30.09.2009
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Dereli, Muhammet Vehbi. “Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden Ebu’t-Tayyib El-Ğazzî Ve Şiirleri”. Marife 9/2. 30 Eylül 2009. 205-226. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344058.
Özet Görüntüleme: 109
PDF İndirme: 75

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.