Araştırma Makalesi

Selefiliğin İhyacılığı ve Dini Düşüncede Yenilik

Revivalism of Salafism and Reform in Religious Thought

Öz

Selefilik, mezhepten ziyade bir ‘dini ihya’ hareketidir. Bu hareketin temel esasları, selefe dönüş, taklidi ret ve bid’atlerle mücadeledir. Bu esaslar, dini düşüncenin yenilenmesine dinamik bir ruh kazandıramamıştır. Selefe dönüş, belli bir tarih kesitini kutsallaştırmış, ilk dönemin özelliklerini dinin parçası haline getirmiştir. Taklidi ret, sosyal hayatın aldığı sonraki şekilleri, aklî olarak açıklamayı ret anlamını taşımıştır. Bid’atlerle mücadele ise, yeniliğe karşı duruş özelliği göstermiştir.
Salafism is a "revivalist" movement more than being a sect. The fundamentals of this movement consist of return to salaf, refusal of imitation and struggle against innovations (bida‘). These fundamentals have failed to give a dynamic spirit to the restoration of religious thought. Return to salaf has sanctified a certain part of history and made the characteristics of early period into a part of religion. Refusal of imitation meant the refutation of rational explanation of the later forms of social life. Struggle against the innovations meant to show opposition to the renovation.

Anahtar Kelimeler

Selefilik, İhyacılık, Dini Düşünce, Mezhep
Salafism, Revivalism, Religious Thought, Sect

Kaynakça

 • Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, Yağmur Yayınları, İstanbul 1985.
 • Daryush Shayegan, Yaralı Bilinç Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, çev. Haldun Bayrı, Metis Yay., İstanbul 1997.
 • Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadî İslâm Mezhepleri, Selçuk Yayınevi, Ankara 1986.
 • Fazlurrahman, İslâm, çev. Mehmet Dağ- Mehmet Aydın, İstanbul, 1981.
 • Fethi Benslama, İslam’ın Psikanalizi, çev. Işık Ergüden, İletişim Yay., İstanbul 2005.
 • Frithjof Schuon, İslam’ı Anlamak, çev. Mahmut Kanık, İz Yay., İstanbul 1999.
 • İbn Abdilberr, Camiu Beyani’l-İlm ve Fadlihi ve ma Yenbağî fi Rivayetihi ve Hamlihi, takdim: Abdulkerim el-Hatip, Dâru’l-Kütübi’l-İslâmiyye, Kahire 1982.
 • İbn Sa’d, et-Tabakâtu’l-Kübrâ, Dâru Sadır, Beyrut, tsz.
 • İbn Teymiye, Takiyyüddin Ahmed, Mecmûu Fetâvâ, Dâru Alemi’l-Kütüb, Riyad 1991.
 • İsmet Zeki Eyuboğlu, Günün Işığında Tasavvuf Tarikatlar Mezhepler Tarihi, Geçit Kitabevi, İstanbul 1987.
 • İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, Evkaf-ı İslamiyye Matbaası, 1339-1341 (iki cilt bir arada).
 • Kıvameddin Burslan “İslam’ın En Kadim İki Mezhebinin Münakaşası” (İmam Ahmed’in Bir Eseri adlı çevirinin ön sözü), Dâru’l-Fünun İlahiyat Fakültesi Mecmuası, sene:1, sayı: 5-6, 1927.
 • Lord Northbourne, Modern Dünyada Din, çev. Şahabeddin Yalçın, İnsan Yay., İstanbul 2003.
 • Max Horkheimer, Akıl Tutulması, çeviren ve önsöz: Orhan Koçak, Metis Yay., İstanbul 2005.
 • Mehmet Zeki İşcan, Muhammed Abduh’un Dinî ve Siyasî Görüşleri, Dergah Yay., İstanbul 1998.
 • Mehmet Zeki İşcan, Selefilik İslami Köktenciliğin Tarihi Temelleri, Kitap yay., İstanbul 2006.
 • Mevdudi, “Milliyetçilik ve İslâm”, Değişim Sürecinde İslâm, haz. J. Esposito-J. Donohue, çev. A. Ay­do­ğan-A. Ün­lü, İn­san Yay., İs­tan­bul, 1991.
 • Muhammed Ammara, el-İmam Muhammed Abduh, Mısır, Daru'ş-Şurûk, 1988.
 • Muhammed b. Abdilvehhab, ‘Keşfu’ş-Şubuhat’, Müellefâtu’ş-Şeyhi’l-İmam Muhammed b. Abdilvehhab, Riyad, tsz.
 • Muhammed İkbal, İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, çev. N. Ahmet Asrar, Bir Yay., İstanbul 1984.
 • Murray Bookchin, Toplumu Yeniden Kurmak, çev. Kaya Şahin, Metis Yay., 1999.
 • Nilüfer Göle, İslam ve Modernlik Üzerine Melez Desenler, Metis Yay., İstanbul 2000.
 • Seyit Kutup, Meâlim fi’t-Tarîk, Dâru’ş-Şurûk, Kahire, 1993.
 • Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. Ve XIX. Asırlarda), Ankara 1985.

Detaylar

Sayı
Cilt: 9, Sayı: 3, Kış 2009
Geliş Tarihi
31.08.2009
Kabul Tarihi
18.12.2009
Yayın Tarihi
31.12.2009
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
İslam Mezhepleri Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

İşcan, Mehmet Zeki. “Selefiliğin İhyacılığı Ve Dini Düşüncede Yenilik”. Marife 9/3, 9-20.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344100
Özet Görüntüleme: 257
PDF İndirme: 135

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.