Araştırma Makalesi

İbn Teymiyye’nin Selefî Tefsir Anlayışında Rivayet-Dirayet İlişkisi Üzerine

The Relation Between Rivaya and Diraya in the Understanding of Ibn Taymiyya’s Salafi Quranic Commentary

Öz

Selefi anlayışın en önde gelen temsilcilerinden biri olan İbn Teymiyye, bu anlayışını tefsir çalışmalarına da yansıtmıştır. Bunun en belirgin göstergesi, onun tefsirinde dirayet-rivayet ilişkisine yaklaşımda ortaya çıkmaktadır. Nitekim o, tefsirinde önceliği daima seleften gelen nakillere vermekle birlikte, onun tefsirinde akla dayalı hususlar da geniş bir şekilde yer almıştır. İbn Teymiyye, akıl yürütmenin caiz olduğunu ifade ettiği konularda kaynağını Kur’an ve sünnetten alan, dolayısıyla onlarla çelişmeyen aklî verilere itibar etmiş, bilhassa hasımlarına aklen cevap verdiği noktalarda söz konusu aklî unsurlar oldukça ön plana çıkmıştır.
Ibn Taymiyya who is one of the pioneers of salafiyya thought has reflected this approach to the Quranic commentary. This clearly appears in his approach to the relation between the aql and naql, intellect and report. He has preferred the reports, which come from salaf, first generation of Islam. Beside this, he has given place to data based on intellect in his commentary. He has considered the rational matters, which do not contrast with Quran and Sunnah in the topics that take its source from The Holy Quran and Sunnah. Especially he has given place these in detail while answering his opponents.

Anahtar Kelimeler

İbn Teymiyye, Selef, Kur’ân, Tefsir, Akıl, Nakil
Ibn Taymiyya, Salaf, Quran, Tafsir, Aql, Naql

Kaynakça

 • el-Abd, Abdullatif Muhammed, Dirâsât fî Fikri İbn Teymiyye, Kahire 1981.
 • Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Mısır trz.
 • Arpa, Enver, İbn Teymiyye’nin Kur’an Anlayışı, Ankara 2002.
 • el-Baytar, Muhammed Behçet, Hayâtü Şeyhi’l-İslâm İbn Teymiyye, Dımaşk 1960.
 • el-Bezzâr, Ebû Hafs Ömer b. Ali, el-A’lâmu’l-Aliyye fî Menâkıbı Şeyhi’l-İslam İbn Teymiyye, Beyrut 1976.
 • el-Buhari, el-Camiu’s-Sahih, Beyrut 1987.
 • Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Ankara 1988.
 • el-Cüleynid, Muhammed es-Seyyid, Dekâiku’t-Tefsîri’l-Câmi’ li Tefsîri’l-İmâm İbn Teymiyye, Beyrut 1984.
 • el-Cüleynid, Muhammed es-Seyyid, el-İmam İbn Teymiyye ve Mevkıfühû min Kadıyyeti’t-Te’vîl, Kahire 1973.
 • Dumlu, Ömer, İbn Teymiyye ve Konulu Tefsir, İzmir 1999.
 • Ebu Davud, es-Sünen, Mısır trz.
 • Ferrûğ, Ömer, İbn Teymiyye el-Müctehid beyne Hukkâmi’l-Fukahâ ve Hâcâti’l-Müctema’, Beyrut 1991.
 • İbn Abdilhâdî, el-Ukûdü’d-Dürriyye min Menâkıb-ı Şeyhi’l-İslâm İbn Teymiyye, Riyad ts.
 • İbn Hıbbân, es-Sahîh, Beyrut 1993.
 • İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Beyrut 1401/1980.
 • İbn Mace, es-Sünen, Beyrut trz.
 • İbn Teymiyye, Der’ü Teârudi’l-Akl ve’n-Nakl (ev) Muvâfakatu Sahîhi’l-Menkûl li Sarîhi’l-Ma’kûl (thk. Muhammed Raşâd Sâlim), Riyad 1979.
 • İbn Teymiyye, et-Tefsîru’l-Kebîr (thk. Abdurrahman Umeyre), Beyrut trz.
 • İbn Teymiyye, Mecmûu Fetâvâ Şeyhi’l-İslâm Ahmed b. Teymiyye, (thk. Abdurrahman b. Muhammed b. Kâsım el-Âsımî en-Necdî el-Hanbelî) Riyad trz.
 • el-Keramî, eş-Şehâdetü’z-Zekiyye fî Senâi’l-Eimme alâ İbn Teymiyye, Beyrut 1983.
 • el-Keramî, Mer’î b. Yûsuf, el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Menâkıbı’l-Müctehid İbn Teymiyye, Beyrut 1986.
 • Kürd Ali, Muhammed, Hayâtü Şeyhi’l-İslâm İbn Teymiyye, trz. yrz.
 • Mahmud es-Sa’îd, Eseru’l-Kur'ân alâ Menheci’t-Tefkîri’n-Nakdî inde İbn Teymiyye, Bingâzî 1986.
 • Sabri el-Mütûlî, Menhecü İbn Teymiyye fî Tefsîri’l-Kur'âni’l-Kerim, Kahire 1981.
 • eş-Şeybânî, Muhammed b. İbrahim, Evrâku Mecmûatin min Hayâti Şeyhi’l-İslam İbn Teymiyye, Kuveyt 1989.
 • et-Taberi, Camiu’l-Beyan an Te’vili Ayi’l-Kur’an, Beyrut 1405.
 • et-Tirmizi, es-Sünen, Beyrut trz.
 • Umeyra, Abdurrahman, et-Tefsîru’l-Mevdû’î li Şeyhi’l-İslam İbn Teymiyye, yer yok, 1994.
 • ez-Zehebi, Zeylü Beyan-ı Zağli’l-Ilm ve’t-Taleb (en-Nasihatü’z-Zehebiyye), Dımaşk 1928-29.
 • ez-Zeyn, Muhammed Hüsnî, Mantıku İbn Teymiyye ve Menhecühü’l-Fikrî, Beyrut 1979.

Detaylar

Sayı
Cilt: 9, Sayı: 3, Kış 2009
Geliş Tarihi
02.10.2009
Kabul Tarihi
21.12.2009
Yayın Tarihi
31.12.2009
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Erbaş, Muammer. “İbn Teymiyye’nin Selefî Tefsir Anlayışında Rivayet-Dirayet İlişkisi Üzerine”. Marife 9/3. 31 Aralık 2009. 125-139. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344090.
Özet Görüntüleme: 109
PDF İndirme: 64

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.