Araştırma Makalesi

İsrailiyatın Odağındaki Peygamber: Hz. Davud -Sâd Suresi 21-25. Ayetler Bağlamında Yapılan Rivayetlere Eleştirel Bir Yaklaşım-

The Prophet in the Focus of Israiliyat: David

Öz

Sâd Suresi 21-25. ayetler ile ilgili temel problem, Hz. Davud’un istiğfar etmesine neden olan hadiselerle ilgili olarak tefsir kitaplarında birbirini tutmayan rivayetlere yer verilmiş olmasıdır. Tefsirlerde nakledilen bu olaylar şu üç başlık altında ele alınabilir: 1. Davud’un bir kadın ile ilişkisi veya bu kadınla evlenmeyi düşünmesi; 2. kendisine gelen davacılardan sadece birisinin ifadesine göre karar vermesi; 3. davacıların suikast niyetiyle geldiklerini zannetmesi. Ayrıca ortada herhangi bir hata olmaksın Hz. Davud’un istiğfar etmiş olduğu görüşünde olanlar da vardır. Sâd Suresi 21-25. ayetlerinden önce ve sonra Davud bir çok özelliğiyle övülmektedir. O halde bu bağlamda Davud’un bir hatasından söz edilmiş olduğunu söylemek doğru değildir. Bu nedenle anlatılan olay, Davud’u kınayan değil, öven bir olay olmalıdır. Diğer taraftan istiğfar için bir hata/günah olması da gerekmemektedir. Kur’an’da Davud’un istiğfarı da herhangi bir hata/günah işlediği için değil, Allah'a daha yakın olmak amacına aracı olduğu için zikredilmiştir.
The fundamental problem in relation to the verses 21-25 of surah Sâd is the fact that the events leading to the praying for forgiveness/repenting were mentioned in the interpretation books. The events narrated in the interpretation books can be covered in the following three topics. 1. The relationship of David with a woman or his thinking of marriage with her. 2. His decision given by taking into account only of the plaintiff’s explanations. 3. His thinking that the plaintiffs came with a plot plan. Moreover, there are those who think that David prayed for forgiveness although He has no fault. David is praised and blessed because of his characteristics before and after the 21-25. verses of Sâd Sura. Therefore it is not right to say that Hz. David made a mistake in this conjunction. Because of this reason, the event in question must have been a praising one not a castigating one. Moreover, it is not necessary to sin for the praying for forgiveness. The praying for forgiveness of David is not because of His fault or mistake but thanks to His desire to be nearer to Allah.

Anahtar Kelimeler

Ayet, Davud, Kadın, Tövbe, Davacı, Günah
Verse, David, Woman, Forgiveness, Plaintiff, Fault

Kaynakça

 • Ahmed b. Hanbel, Müsned, İstanbul, 1992.
 • Alusi, Şihabuddin Mahmud, Ruhu’l-Meani, Beyrut, ty.
 • Ateş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul, ty.
 • Aydemir, Abdullah, Tefsirde İsrailiyyat, Ankara. ty.
 • Beğavi, Ebu Muhammed Hüseyin b. Mes’ud, Mealimu’t-Tenzil, Riyad, 1989.
 • Beyzavi, Nasıruddin Ebu Said Abdullah b. Ömer b. Muhammed, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil (Tefsiru’l-Beyzavi), Beyrut, 1988.
 • Bikai, Ebu’l-Hasan İbrahim b. Ömer, Nazmu’d-Dürer fi Tenasubi’l-Ayat ve’s-Suver, Kahire, ty.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail, Câmiu’s-Sahîh, İstanbul, 1981.
 • Cassas, Ebu Bekir, Ahkamu’l-Kur'an, Beyrut, 1405.
 • Cevheri, İsmail b. Hammad, Sıhah, Beyrut, 1984.
 • Cevzi, Ebu’l-Ferec Cemaluddin Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Zadu’l-Mesir fi İlmi’t-Tefsir, Beyrut, 1984.
 • Derveze, Muhammed İzzet, et-Tefsiru’l-Hadis, Kahire, 2000.
 • Durmuş, Zülfikar, “Sâd 30-33. Ayetler Bağlamında Hz. Süleyman-Klasik Tefsirlere Eleştirel Bir Yaklaşım-” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sakarya, 18/2008.
 • Ebu Davud, Süleyman b. Eş’es es-Sicistanî, Sünenü Ebî Davud, Beyrut, 1990.
 • Ebu Hayyan, Muhammed Yusuf, el-Bahru’l-Muhit, Beyrut, 1993.
 • Ebu Şehbe, Muhammed b. Muhammed, el-İsrailiyat ve’l-Mevzuat fî Kütübi’t-Tefsir, byy., 1408.
 • Ebussuud, Muhammed b. Muhammed, İrşadu’l-Akli’s-Selim, Beyrut, 1994.
 • Ezheri, Ebu Mansur Muhammed b. Ahmed, Tehzibu’l-Luğa, Kahire, 1967.
 • Firuzabadi, Mecduddin Muhammed b. Yakub, Besairu Zevi’t-Temyiz fi Letaifi’l-Kitabi’l-Aziz, Kahire, 2000.
 • Firuzabadi, Mecduddin Muhammed b. Yakub, Kamusu’l-Muhit, Beyrut, 1994.
 • Hazin, Alauddin Ali b. Muhammed b. İbrahim, Lubabu’t-Te’vil fi Meani’t-Tenzil, Beyrut, 1995.
 • Isfahani, Rağıb, el-Mufredat fi Ğaribi’l-Kur'an, Beyrut, ty.
 • İbn Mace, Muhammed b.Yezîd, Sünen, İstanbul, 1992.
 • İbn Aşur, Muhammed Tahir, et-Tahrir ve’t-Tenvir, Tunus, 1984.
 • İbn Atiye, el-Muharreru’l-Veciz fi Tefsiri Kitabi’l-Aziz, Beyrut, 2001.
 • İbn Battal, Ebu’l-Hasan Ali b. Halef, Şerhu Sahihi’l-Buhari, Riyad, 2003.
 • İbn Dureyd, Ebu Bekir Muhammed b. Hasan el-Ezdi, Cemheretu’l-Luğa, Beyrut, 2005.
 • İbn Ebi Hatim, Abdurrahman b. Muhammed b. İdris er-Razi, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, Riyad, 1997.
 • İbn Ebi Zemenin, Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Aziz, Kahire, 2002.
 • İbn Faris, Ebû Hüseyin Ahmed, Mu’cemu Mekâyisi’l-Lüğa, Beyrut, 1991.
 • İbn Hazm, Ali b. Ahmed b. Said, el-Fasl fi’l-Milel ve’l-Ehva’ ve’n-Nihel, Kahire, ty.
 • İbn Kesir, Ebu’l-Fida İsmail, Tefsiru’l-Kur'ani’l-Azim, Kahire, 1990.
 • İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, Kahire, ty.
 • İbnu’l-Arabi, Ebu Bekir Muhammed b. Abdullah, Ahkamu’l-Kur'an, Beyrut, 2003.
 • Îcî, Abdurrahman b. Ahmed, Kitabu’l-Mevakıf, Beyrut, 1997.
 • Karaman, Hayrettin-Çağrıcı, Mustafa-Dönmez, İbrahim Kafi-Gümüş, Sadrettin, Kur’an Yolu: Türkçe Meal ve Tefsir, Ankara, 2008.
 • Kitab-ı Mukaddes.
 • Kurtubi, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Cami’ li Ahkami’l-Kur'an, Kahire, 1967.
 • Lane, Edward William, Arabic-English Lexicon, Beyrut, 1997.
 • Maturidi, Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed, Te’vilatu Ehli’s-Sunne (Tefsiru’l-Kur'ani’l-Azim), Beyrut, 2004.
 • Maverdi, Ebu’-Hasan Ali b. Muhammed, en-Nuket ve’l-Uyun, Beyrut, ty.
 • Meraği, Ahmed Mustafa, Tefsiru’l-Meraği, Mısır, 1946.
 • Mevdudi, Ebu’l-A’la, Tefhimu’l-Kur'an, (Terc. M. Han Kayani, Y. Karaca ve Diğerleri), İstanbul, 1996.
 • Mukatil b. Süleyman, Tefsiru Mukatil b. Süleyman, Beyrut, 2003.
 • Na’nae, Remzi, el-İsrailiyat ve Eseruha fi Kütübi’t-Tefsir, Beyrut, 1970.
 • Nesefi, Abdullah b. Ahmed b. Mahmud, Tefsiru’n-Nesefi, İstanbul, 1984.
 • Razi, Fahruddin, Mefatihu’l-Ğayb, Beyrut, 1981.
 • Sa’lebi, Ebu İshak Ahmed b. Muhammed b. İbrahim, el-Keşf ve’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur'an (Tefsiru’s-Sa’lebi),Beyrut, 2004.
 • San’ani, Abdurrezzak b. Hemmam, Tefsiru Abdurrezzak, Beyrut, 1999.
 • San’ani, Ebu Bekir Abdurrezzak b. Hemmam, Musannef-i Abdurrezzak, Beyrut, 1403.
 • Sealibi, Abdurrahman b. Muhammed b. Mahluf, el-Cevahiru’l-Hisan fi Tefsiri’l-Kur'an, (Tefsiru’s-Sealibi), Beyrut, 1997.
 • Suyuti, Celaluddin, ed-Dürru’l-Mensur fi’t-Tefsiri bi’l-Me’sur, Kahire, 2003.
 • Şenkıtî, Muhammedu’l-Emin b. Muhammed, Advau’l-Beyan fi İzahi’l-Kur'an bi’l-Kur'an, Kahire, 2005.
 • Şevkani, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Fethu’l-Kadir, Beyrut, 1998.
 • Taberi, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir, Camiu’l-Beyan an Te’vili Âyi’l-Kur'an, Kahire, 2001.
 • Tabresi, Ebu Ali el-Fadl b. Hasan b. Fadl, Mecmau’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur'an, Beyrut, 1997.
 • Tirmizi, Muhammed b. İsa, Camiu’s-Sahih, (Sunenu’t-Tirmizî), Beyrut, ty.
 • Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul, ty.
 • Zeccac, Ebu İshak İbrahim b. es-Seri, Meani’l-Kur'an ve İ’rabuhu, Beyrut, 1988.
 • Zehebi, Muhammed Hüseyin, el-İsrailiyat fi’t-Tefsir ve’l-Hadis, Kahire, 1990.
 • Zehebi, Şemsuddin Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed, Mizanu’l-İ’tidal fi Nakdi’r-Rical, Baskı yeri ve tarihi y.
 • Zemahşeri, Ebu’l-Kasım Mahmud b. Ömer, el-Keşşaf, Riyad, 1998.

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 1, Bahar 2010
Geliş Tarihi
10.02.2010
Kabul Tarihi
20.05.2010
Yayın Tarihi
31.05.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Ateş, Abdurrahman. “İsrailiyatın Odağındaki Peygamber: Hz. Davud -Sâd Suresi 21-25. Ayetler Bağlamında Yapılan Rivayetlere Eleştirel Bir Yaklaşım-”. Marife 10/1. 31 Mayıs 2010. 9-27. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344122.
Özet Görüntüleme: 91
PDF İndirme: 170

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.