Araştırma Makalesi

Kur’an’ın Anlatım Üslubunda Sembolik Unsurlar

The Symbolic Elements in Style of Expression of the Qur’an

Öz

Kur’an’ın sahih bir yorumu için yapılan çalışmalar, gösterilen çabalar tefsirle ilgili çalışmalarda din dilindeki sembolik unsurların nasıl yorumlanması gerektiği konusunu daima güncel tutmaktadır. Bu bağlamda, ifadeleri literal anlamlarıyla değil, ifade etmek istedikleri maksatlarla yorumlamayı önceleyen alegorik anlamın ortaya çıkarılması, teolojik bir metnin aktüellik kazanmasının vazgeçilmez şartı olarak kabul edilmektedir. Tam da bu noktada, mecaz konusunda ifrat ve tefrite düşmeden, yani herhangi bir surette aşırılığa kaçmadan sembolik anlatım unsurlarını yerli yerince değerlendirebilmek çok büyük bir hizmetin ifası anlamına gelecektir. Öyleyse bize düşen ölçülü hareket etmektir. Yani, hem dili zenginleştiren mecaz ve edebî tasvirleri tümüyle yok saymamak, hem de herhangi bir kritere tabi olmadan tüm ifadeleri mecaz bahanesi ile öznelleştirip anlamı buharlaştırmamak gerekmektedir.
The studies and efforts for a correct interpretation of the Qur’an always keep up to date the subject that about works of commentary how the symbolic and metaphorical elements of the religious language should be interpreted. In this context releasing the figurative meaning wish foresees to interpret the expressions not only in their literal meanings, but also in the intensions they wish to express, is considered as unavoidable obligation in gaining actuality of a text. Precisely at this point, on the subject of metaphor, be able to assess the elements of symbolic expression in accordance without extremism means to perform a great service. So what we have to do is acting deliberately. We mean that it is both necessary not to ignore wholly metaphors and literary depictions making richer the language and, with metaphor excuse, not to evaporate and make subjective the meaning, without subjecting to any criterion.

Anahtar Kelimeler

Kur’ân, Anlatım Üslubu, Sembolik Unsurlar
The Qur’an, Style Of Expression, Symbolic Elements

Kaynakça

 • Abduh, Muhammed (v. 1323/1905), Risaletü’t-Tevhîd, Tashih ve Ta’lik: Muhammed Reşid Rıza, Mektebetü’l-Kahire, Mısır, 1960.
 • Ali el-Carim ve Mustafa Emin, el-Belagatu’l-Vazıha (I-II), Eda Neşr., İstanbul, 1991.
 • Bediüzzaman, Said Nursi (1878–1960), İşaratü’l-İ’caz, Tenvir Neşr., İstanbul, 1988.
 • Bolelli, Nusrettin, Belağat Arap Edebiyatı Bilgi ve Teorileri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993.
 • Bozgöz, Faruk, Kur’an-ı Kerim ve Mecaz Kavramı, Basılmamış Doktora Tezi, Danışman: Uzun, Tacettin, Konya, 2000.
 • Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi (I-XVIII), Akçağ Yay., Ankara, 1995.
 • Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1993.
 • Cürcanî, Abdulkahir, Delailu’l-İ’caz, Tashih: Muhammed Abduh ve Muhammed Mahmud Şankîtî, el-Fütuhu’l-Edebiyye Matbaası, Mısır, 1331.
 • Derveze, M. İzzet (1888–1984), Kur’anu’l-Mecîd (Kur’an’ı Anlamada Bir Yöntem Çalışması), Arapçadan Çev. Vahdettin İnce, Ekin Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Ebu Musa, Muhammed Muhammed Ebu Musa, el-Belağatü’l-Kur’aniyye Fî Tefsiri’z-Zemahşerî ve Eseruhâ fi’d-Dirasati’l-Belağiyye, Mektebet-ü Vehbe, Kahire, 1988.
 • Ebu Ubeyde, Ma’mer b. Müsennâ et-Teymî (v. 210/825), Mecazu’l-Kur’an, Thk. M. Fuad Sezgin, Naşir: Muhammed Sarimî Emin el-Hancî, Mısır, 1954.
 • Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, (v. 1361/1942), Hak Dini Kur’an Dili, (I-X), (Sadeleştirme), Azim Dağıtım, İstanbul, tsz.
 • Eş’ari, Ebu’l-Hasan Ali b. İsmail, (v. 324/936), el-İbane an Usuli’d-Diyane, el-Camiatü’l-İslamiyye Yayınları, V. Baskı, Medine-i Münevvere, 1410.
 • Gazali, Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed, (v. 505/1111), Bâtıniliğin İçyüzü, Çev. İlhan, Avni, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993.
 • İbnu’l-Cevzî, Ebu’l-Ferec Abdurrahman el-Bağdadî (v. 597/1201), Telbîsu İblîs, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, I. Baskı, Beyrut-Lübnan, 1983.
 • İbnu’l-Kayyım el-Cevziyye, Ebu Abdillah Muhammed b. Ebi Bekir, (v. 751/1350), el-Fevâidu’l-Müşevvik ilâ Ulûmi’l-Kur’an ve İlmi’l-Beyan, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, I. Baskı, Beyrut-Lübnan, 1982.
 • İbn Kuteybe, Abdullah b. Müslim ed-Dineveri, (v. 276/889), Te’vilu Müşkili’l-Kur’an, Şerh ve Neşr: Seyyid Ahmed Sakr, Daru’t-Turas, Kahire, 1973.
 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemaluddin Muhammed b. Mükerrem el-İfrikî el-Mısrî, (v. 711/1311), Lisanu’l-Arab, (I-XV), Beyrut, tsz.
 • İzzüddin b. Abdisselam, (v. 660/1262), Kitabu’l-İşare ile’l-Îcâz fî Ba’di Envai’l-Mecaz, Darü’l-Matbaati’l-Amire, Dersaadet, 1313.
 • Kazvinî, Hatîb (v.739/1339), el-Îzâh fî Ulumi’l-Kur’an, (I-II) Şerh-Ta’lîk-Tenkîh: Muhammed Abdu’l-Mün’im Hafacî, V. Baskı, İstanbul, 1980.
 • Keskioğlu, Osman, Nüzulünden Günümüze Kur’an-ı Kerim Bilgileri, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1989.
 • Kızılırmak, Ali, Kur’an’da Hakikat ve Mecaz, Basılmamış Doktora Tezi, Danışman: Şevki Saka, Ankara, 1996.
 • Subhî Salih, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’an, Darü’l-İlim, V. Baskı, Beyrut, 1968.
 • Suyûtî, Celaluddin Ebu’l-Fadl Abdurrahman es-Suyuti eş-Şafi’î, (v. 911/1505), el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’an, (I-II), Matbaat-i Mustafa el-Babî el-Halebî, Mısır, 1951.
 • Şafiî, Muhammed b. İdris, (v. 204/820), er-Risale, Tahkik ve Şerh: Ahmed Muhammed Şakir, el-Mektebetü’l-İlmiyye, Beyrut, 1939.
 • Şahinler, Necmettin, Kur’an’da Sembolik Anlatımlar, Beyan Yay., İstanbul, 1995.
 • Şimşek, M. Sait, Kur’an’da İki Mesele (Müteşabih-Nesh), Selam Yay., Konya, 1987.
 • Tirmizi, Ebu İsa Muhammed, (v. 279/892), es-Sünen (I-V), İstanbul, 1981.
 • Yaşar, Hüseyin, Kur’an’da Anlamı Kapalı Ayetler, Beyan Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, (I-III), Daru’l-Kütübi’l-Hadîse, Kahire, 1962.
 • Zerkeşî, Bedru’d-din Muhammed b. Abdillah, (v. 794/1392), el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’an, (I-IV), Tahkik: Muhammed Ebu’l-Fadl İbrahim, Daru İhyai’l-Kütübi’l-Arabiyye, I. Baskı, Kahire, 1957.

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 1, Bahar 2010
Geliş Tarihi
17.03.2010
Kabul Tarihi
22.05.2010
Yayın Tarihi
31.05.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, Maşallah. “Kur’an’ın Anlatım Üslubunda Sembolik Unsurlar”. Marife 10/1. 31 Mayıs 2010. 107-128. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344152.
Özet Görüntüleme: 60
PDF İndirme: 49

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.