Araştırma Makalesi

Abbasiler Dönemi Türklerden Oluşturulan Özel Ordu ve Aile İlişkileri

The Particular Army Consisted of Turkish in the Abbasids Period and Relations of Family

Öz

Abbasiler Türk askerlerden oluşan yeni bir ordu kurdu. Bunun sebebi eski ordu askerlerinin başarısız olmalarıydı. Yeni ordu Babek diye isimlendirilen bu yüzyılın en büyük isyanını başarılı bir şekilde bastırdı ve kaçanları Anadolu’ya sürdü. Bu orduyu kuran Mutasım, yeni ordu için Samarra adı verilen yeni bir şehir kurdu. Bu durum yeni ordunun Bağdat’ta zarar vermeye başlayan askerleri uzaklaştırmaya yönelik politik bir eylemdi. Bu askerler ile halife ailesi arasında evlilik ilişkileri olmuştu. Bu makale bunlardan bahsetmektedir.
Abbasids established the new army that is consists of Turkish soldiers. Therefore, the former /old army had been unsuccessful. This new army overcome the highest rebellion named "Babek", in that century and raided to Anatolia. Mutasım, the founder of this army, established the new city named "Samarra" for the new army. This is the political action, because Mutasım is afraid of damages of the army to the Bagdad. It is relations married between this army and caliphate family.

Anahtar Kelimeler

Abbasiler, Türkler, Ordu, Aile
The Abbasids, Turkish, Army, Family

Kaynakça

 • Abdulhalık Bakır, Ortaçağ Tarih Ve Medeniyetine Dair Çeviriler, Ankara, 2008.
 • Ali Habib, el-Abbasiyyun fi’t-Tarih, Kahire, 1980.
 • Ali İ. Hasan, Tarihül’l-İslami’l-Âmm, Mısır, Trz, 415.
 • Bartold W, “Afşin”, İA, I, 147.
 • Bernard Lewis, Tarihte Araplar, Çev: Hakkı Dursun Yıldız, İstanbul, 1979.
 • Cahız, Hilafet Ordusunun Menkıbeleri ve Türklerin Faziletleri, Çev; Ramazan Şeşen, Ankara, 1988.
 • Dineverî, Ahbaru’t-Tıval, Beyrut, Trz, 367.
 • Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara, 1991.
 • Hakkı Dursun Yıldız, “Afşin”, DİA, I, 442.
 • Hakkı Dursun Yıldız, İslamiyet ve Türkler, İstanbul, 2000.
 • Hasen İ. Hasen, Ali İ. Hasen, en-Nuzumu’l -İslamiyye, Mısır, 1970.
 • İbn Habib, el-Muhabber, byy, trz.
 • İbn Havkal, Suretu’l-Arz, Beyrut, 1938.
 • İbn Kuteybe, el-Mearif, Kahire, 1979.
 • İbn Tağriberdî, en-Nucumu’z-Zahire, Beyrut, 1992.
 • İbn Verdan, Tarihu’l-Abbasiyyun, Beyrut, 1993, 487.
 • İbnü’l Esir, el-Kâmil, Beyrut, 1979; Beyrut, 1995.
 • M. Şemsettin Günaltay, Abbas Oğulları İmparatorluğunun Kuruluş ve Yükselişinde Türklerin Rolü, Belleten, Ankara, 1942, sayı, 23-24.
 • Makdisî, Kitabu’l-Bed ve’t-Tarih, Beyrut, 1899.
 • Marchall, G.S Hodgson, İslam’ın Serüveni, Çev: Heyet, İstanbul, 1993.
 • Mehmet Azimli, “Abbasiler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu (Hassa Ordusu)”, Türkler Ansiklopedisi, Ankara, 2002.
 • Azimli, Mehmet. “İslam’ın Özgürlükçü Yorumu Mu’tezile’nin İktidarla İmtihanı”. Marife 3/3 (2003): 379-388. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343373.
 • Mehmet Azimli, Abbasiler Dönemi Babek İsyanı, Ankara, 2005.
 • Mesudî, Murucu'z-Zeheb, Beyrut, 1988.
 • Muhammed Hudari Bek, Muhadaratü’t-Tarihi’l-Ümemi’l-İslamiyye, Beyrut, 1986.
 • Mustafa Zeki, Terzi, Abbasi Muhafız Ordusunun Kuruluşu ve Elemanları, Samsun, 1986.
 • Robert Mantran, İslam’ın Yayılış Tarihi, Çev: İsmet Kayaoğlu, Ankara, 1981.
 • Suyutî, Tarihu’l-Hulefa, Mısır, 1952.
 • Taberî, Tarihu’t-Taberî, Beyrut, 1997, V, 196.
 • Yakubî, el-Buldan, Beyrut, 2002.
 • Yakut el-Hamevî, Mucemu’l-Buldan, Beyrut, Trz.
 • Zekeriya Kitapçı, Mukaddes Çevreler Ve Eski Hilafet Ülkelerinde Türk Hatunları, Konya, 2005, 66.

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 1, Bahar 2010
Geliş Tarihi
06.03.2010
Kabul Tarihi
20.05.2010
Yayın Tarihi
31.05.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
İslam Tarihi ve Sanatları,
İslam Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Azimli, Mehmet. “Abbasiler Dönemi Türklerden Oluşturulan Özel Ordu Ve Aile İlişkileri”. Marife 10/1. 31 Mayıs 2010. 157-163. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344124.
Özet Görüntüleme: 136
PDF İndirme: 59

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.