Araştırma Makalesi

Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri (Konya Örneğinde Bir Alan Araştırması)

Students Views for Religious Culture and Moral Knowladge Course

Öz

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin, İlköğretim 4. Sınıfından itibaren başlayıp liseden mezun oluncaya kadar görmüş oldukları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile ilgili yaklaşımlarını ve beklentilerini tespit etmektir. Bu amaçla Konya il merkezinde 49 farklı okulda okuyan 189 lise son sınıf öğrencisiyle anket uygulaması yapılmıştır. Öğrencilerin devam ettikleri alan programları ve ailelerinin dinle ilişki biçimleri bu anketin belirleyici değişkenleri olarak ölçü alınmışlardır. Elde edilen verilere göre, katılımcı öğrenciler alan farklılıklarına rağmen yüzde 80 oranında DKAB dersinin zorunlu dersler arasında olmasından yana görüş belirtmişlerdir. Duygusal olarak DKAB dersini zevkli bir ders olarak değerlendiren öğrencilerin oranı da alan farklılığına rağmen yüzde 80 civarındadır. Ancak bu derse ayrılan süreyi ve dersin içeriğini öğrencilerin yüzde 50’den fazlası yetersiz bulmaktadırlar. Aynı şekilde DKAB öğretmenlerini alan bilgisi açısından yetersiz bulan öğrencilerin oranı da yüzde 50’yi geçmektedir.
The aim of this study is to determine the approachs and expectations of students concerning religios education that they have received from fourth grade to high school seniors. For this reason, it was made a survey on 189 high school seniors from the 49 different schools in Konya city centre. In this survey, the curricula that students studied and the ways of relationship of their family with religion were accepted as a determining factor. According to the data obtained, in spite of differences in their field, 80 percent of students expressed opinions in favor of religious education to be compulsory. At the same time, despite differences in their fields, 80 percent of the students accept the religious education is emotionally enjoyable. But over 50 percent of the students think that duration and content of courses is insufficient. In the same way, over 50 percent of students think that teachers of religious education’s area information are insufficient.

Anahtar Kelimeler

Din Eğitimi, Öğretmen, Öğrenci, Ders Programı
Religious Education, Teacher, Student, Curriculum

Kaynakça

  • Arıcı, İsmail, “Öğrencilerin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XIII, sayı: I, Elazığ, 2008.
  • Aydın, M. Şevki, Din Dersi Öğretmenlerinin Pedagojik Formasyonları, Erciyes Üniv. Yayınları: 95, Kayseri, 1996.
  • Aydın, M. Zeki, “İlköğretimin İkinci Kademesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Programındaki Ahlaki Amaç ve Konuların Program Geliştirme Açısından Değerlendirilmesi” İslâmî Araştırmalar Dergisi, cilt: XIII, sayı: I, Ankara, 2000.
  • Ayhan ve Diğerleri, Din ve Ahlak Eğitim Öğretimine Yeni Yaklaşımlar, Dem Yay. İstanbul, 2004.
  • Çarkoğlu, Ali-Toprak, Binnaz; “Değişen Türkiye’de Din Toplum ve Siyaset” Türkiye Ekonomik veSosyal Etüdler Vakfı(TESEV) Yayını, www.tesev.org.tr, İstanbul, 2006.
  • Kaymakcan, Recep, Gençlerin Dine Bakışı Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması, İstanbul, 2007.
  • Kaymakcan, Recep, Öğretmenlerine Göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersleri, Dem Yayınları, İstanbul, 2009.
  • Kaymakcan, Recep, Gençlerin Dine Bakışı Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması, İstanbul, 2007.
  • Senemoğlu, Nuray, Kuramdan Uygulamaya Gelişim, Öğrenme ve Öğretim, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005.
  • Senemoğlu, Nuray, “Okulda Din Eğitimi ve Öğretim Çalıştay Raporu- DKAB Dersi ile İlgili Durum Değerlendirmesi”, (Edit: Recep Kılıç), Ankara Merkez İHL Öğrencileri Vakfı, Ankara, (14-15 Şubat 2009).

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 2, Güz 2010
Geliş Tarihi
03.06.2010
Kabul Tarihi
19.09.2010
Yayın Tarihi
30.09.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Batar, Yusuf. “Öğrencilerin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri (Konya Örneğinde Bir Alan Araştırması)”. Marife 10/2, 109-128.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344160
Özet Görüntüleme: 150
PDF İndirme: 38

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.