Araştırma Makalesi

Maide 33-34 Ekseninde Muhammed Esed’in Sembolizm Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım

In the Context of 33-34 Verses of Maide Sura, a Critical Ap-Proach on the Perception of Symbolism of Muhammed Esed

Öz

Sembolik ve mecazî ifadelerin tahlili yapılırken, ifrat ve tefrite düşmemek büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle islamî inançlarla modern felsefedeki kimi rasyonel spekülasyonları uzlaştırmaya gereğinden fazla önem atfedilmesi, söz konusu ölçünün önemini bir kat daha arttırmaktadır. Ayrıca herhangi bir kritere tabi olmadan tüm ifadeleri mecaz bahanesi ile öznelleştirip anlamı buharlaştırmak, ilahî bir metnin üzerindeki örtünün kaldırılması adına bir fayda sağlamadığı gibi mesajın asıl gayesinin kaybedilmesi riskini de beraberinde getirebilir. Öyleyse ölçülü hareket etmek, ilahî mesajın asıl ve özünün korunabilmesinin vazgeçilmez şartıdır.
While analysis of the symbolic and metaphorical expressions, the staying away from extremism has a great importance. Especially the giving too much importance to reconcile the beliefs of Islam with some rational speculations of modern philosophy increases the importance of that measure. In addition, the evaporating and making subjective the meaning without being subject to any criteria does not provide a benefit about the removal of cover on the religious text such as can bring with it the risk of losing the main aim of the message. Then the acting deliberately is unavoidable obligation to protection of origination and essence of divine message.

Anahtar Kelimeler

Kur’ân, Aşırılık, Sembolist Yorumlar
The Qur’an, Extremism, Symbolist İnterpretations

Kaynakça

 • Buhari, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail, (V. 256/870), el-Camiu’s-Sahîh, (I-VIII C.), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981.
 • Canan, İbrahim, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, (I-XVIII C.), Akçağ Yayınları, Ankara, 1995.
 • Ebu Davud, Süleyman b. Eş’as es-Sicistani, (V. 275/888), Sünen, (I-V C.), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1981.
 • Elmalılı, Muhammed Hamdi Yazır, (V. 1361/1942), Hak Dini Kur’an Dili, (I-X C.), (Sadeleştirme), Azim Dağıtım, İstanbul, tsz.
 • Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı Meal-Tefsir, (I-III C.), Çeviren: Koytak, Cahit-Ertürk, Ahmet, İşaret Yayınları, İstanbul, 1999.
 • Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, Çeviren: Açıkgenç, Alpaslan, Fecr Yayınları, Ankara, 1993.
 • İbn Kesir, Ebu’l Fida İsmail ed-Dımeşki, (V. 774/1373), Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, (I-III C.), İhtisar ve Tahkik: Sabuni, Muhammed Ali, Daru’l-Fikir, Lübnan-Beyrut, 1419 (1999).
 • İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b. Müslim b. Kuteybe ed-Dineveri, (V. 276/889), Te’vil’u Müşkili’l-Kur’an, Şerh ve Neşreden: Seyyid Ahmed Sakr, Daru’t-Turas, II. Baskı, Kahire, 1398 (1973).
 • Müslim, Ebu Huseyn b. Haccac el-Kuşeyrî, (V. 261/874), el-Camiu’s-Sahîh, (I-V C.), Tahkik: Abdulbaki, Muhammed Fuad, Mısır, 1347 (1955).
 • Paret, Rudi, Kur’an Üzerine Makaleler, Derleme ve Çeviri: Özsoy, Ömer, Bilgi Vakfı Yayınları, Ankara, 1995.
 • Soysaldı, Mehmet, Kur’an’ı Anlama Metodolojisi, Fecr Yayınları, Ankara, 2001.
 • Yiğit, Metin, Hermeneutik Yöntem Ve Usul-İ Fıkhın Kat’i-Zanni Diyalektiği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kur’an Ve Dil-Dilbilim Ve Hermenötik-Sempozyumu, Bakanlar Matbaası, Erzurum, Mayıs 2001.
 • Zemahşerî, Carullah Ebu’l Kasım Mahmud b. Ömer, (467–538 h.), el-Keşşaf, (I-IV C.), Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan, 1415 (1995).
 • Zeyyat, Ahmed Hasan ve diğerleri, el-Mu’cemu’l Vasit, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1992.
 • Zuhayli, Vehbe, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, (I-X C.), Çeviren: Efe, Ahmet ve diğerleri, Risale Yayınları, İstanbul, 1992.

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 3, Kış 2010
Geliş Tarihi
18.09.2010
Kabul Tarihi
24.12.2010
Yayın Tarihi
31.12.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Turan, Maşallah. “Maide 33-34 Ekseninde Muhammed Esed’in Sembolizm Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım”. Marife 10/3, 45-57.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344228
Özet Görüntüleme: 57
PDF İndirme: 49

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: