Araştırma Makalesi

Kur’ân Kıssalarının İslâm Târihi Öğretimi Açısından Referans Olabilirliği Üzerine

Teaching of the Qur'an Tales Islamic History Possibility of Reference

Öz

Kur’ân’ın hacim olarak önemli bir kısmını kıssalar oluşturmaktadır. İslâmî literatürde kıssa, tarihin derinliklerinde kalmış bilgilerin, insanlara ders/öğüt verme amacına dönük olarak belli başlı ilkeler doğrultusunda anlatılmasıdır. Bu yönüyle kıssalar, ihtiva ettikleri tarihî bilgi, ilgili bilginin yorumlanış ve aktarılış şekli itibariyle, İslâm Tarihi öğretimi açısından önemli bir kaynak niteliğini taşımaktadırlar. Ancak bu, kıssaları içeren Kur’ân’ın bir tarih ya da tarih felsefesi kitabı olduğu anlamına gelmemektedir. Makalemizde ana hatlarıyla şu iki sorunun cevabı üzerinde durulmaktadır: Bir, Kur’ân’da kıssalar hangi ilkeler doğrultusunda aktarılmaktadır? İki, söz konusu ilkelerin İslâm Tarihi öğretiminde uygulanabilirlik imkânı var mıdır, şayet varsa bu nasıl olmalıdır?
In volume is an important part of the parables of the Qur'an. In Islamic litarature the parable, had deep knowledge of history, people teaching/preaching as a major goal oriented principles are explained in line. This aspect of parables, historical information they contain, and interpretation of relevant information is transferred as of the shape, nature of Islam are of an important resource in terms of history teaching. This, however, parables, the book contains the philosophy of the Qur'an that does not mean a date or philosophy book. The answer to the problem outlined in this article focuses on two things: One, the Quran parables, which are transferred in accordance with the principles? Two, Is there a possibility of applicability of these principles in the teaching of Islamic History, if any, how can this be?

Anahtar Kelimeler

Kıssa, İslâm Tarihi, Eğitim
Parable, Islamic History, Education And Training

Kaynakça

 • Akdemir, Abdullah, İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler, Ankara 2006.
 • Arpaguş, Hatice K., “Mitoloji, Kur’ân-ı Kerim Kıssaları ve Kültürel Miras”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl. 2003, sy. 2, İstanbul 2003.
 • Atay, Hüseyin, Kur’ân’a Göre İman Esasları, Ankara 1961.
 • Ay, Eyüp, “İlâhî Mesajın Kadim Medeniyetlerdeki İzdüşümleri: Kur’ân’ın Arka Plânına Arkeolojik Bir Yaklaşım”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, yıl. 1996/9, Ankara 1999.
 • Aydın, Mehmet Zeki, Din Öğretiminde Yöntemler, Ankara 2005.
 • Belhî, Kitâbu’l-Bed’ ve’t-Târih, I-II, Beyrut 1997.
 • Bulaç, Ali, Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meâli, İstanbul 1993.
 • Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Usûlü, Ankara 1991.
 • Cürcânî, Seyyid Şerif, (ö. 740/1340), Terimler Sözlüğü, çev. Arif Erkan, İstanbul 1997.
 • Dartma, Bahaddin, “Arkeolojik Veriler Bağlamında Kur’ân Kıssalarının Fiilen Gerçekleşmemiş Hadiseler Olduğuna Dair”, Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl. 2003/5, sy. 18, İstanbul 2003.
 • Dineverî, Ebû Hanîfe (ö. 282/895), Ahbâru’t-Tıvâl, Beyrut ts.
 • Ebû Gudde, Abdulfettah, Hz. Muhammed ve Öğretim Metodları, çev. Enbiya Yıldırım, İstanbul 1998.
 • Güler, İlhami - Özsoy, Ömer, Konularına Göre Kur’ân, Ankara 1998.
 • Halefullah, Muhammed Ahmed, Fennu’l-Kasasi Kur’âni’l-Kerim, Kahire 1972.
 • İbnü’l-Esîr, İzzuddin Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed (ö. 630/1232), el-Kâmil fi’t-Târih, I-XI, Beyrut 2006.
 • İbn Kesîr, Ebû’l-Fidâ (ö. 746/1345), el-Bidâye ve’n-Nihâye, I-II, Beyrut 2004.
 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemaleddin Muhammed, Lisânu’l-Arab, Beyrut ts.
 • Kaya, Remzi, “Kur’ân-ı Kerim Kıssaları ve Düşündürdükleri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl. 2002, sy. 2, Bursa 2002.
 • Kılıç, Sadık, “Târih Felsefesi Açısından Kıssalar”, Kur’ân Sempozyumu, Ankara 1996.
 • Kutup, Seyyid, Fî Zilâli’l-Kur’ân, I-X, çev. Salih Uçan vd, İstanbul 1990.
 • Mes’ûdî, Ebu’l-Hasen Ali B. Hüseyin (ö. 346/957) Murûcu’z-Zeheb ve Meâdinu’l-Cevher, I-IV, Beyrut 2005.
 • Okumuş, Ejder, Kur’ân’da Toplumsal Çöküş, İstanbul 1995.
 • Öcal, Mustafa, Öğretim Yöntemleri, İstanbul 2007.
 • Özsoy, Ömer, İslâmiyât, yıl. 2004/7, sy. 1, Ankara 2004.
 • Öztürk, Levent, İslâm Târihi Öğretiminin Problemleri Kolokyumu, Ankara 2009.
 • Öztürk, Mustafa, “Kur’ân, Kitab-ı Mukaddes ve Sümer Mitolojisinde Hâbil-Kâbil Kıssası”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2004.
 • Paçacı, Mehmet, İslâmiyât, yıl. 2004/7, sy. 1, Ankara 2004.
 • Pakiş, Ömer, “Kur’ân Kıssalarındaki Kapalılıkların Giderilmesi Meselesi”, Din Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, yıl. 2006/2.
 • Râgıp el-İsfahânî, Müfredat, çev. Yûsuf Türker, İstanbul 2007.
 • Reçber, M. Said, İslâmiyât, yıl. 2004/7, sy. 1, Ankara 2004.
 • Sâbûnî, Muhammed Ali, Safvetu’t-Tefâsîr, I-VII, çev. Sadreddin Gümüş - Nedim Yılmaz, İstanbul 1995.
 • Sarıçam, İbrahim, “İslâm Târihi Dersinde Görsel Malzemenin Kullanımı”, İslâm Târihi Öğretiminin Problemleri Kolokyumu”, Ankara 2009.
 • Sıddıkî, Mazharuddin, Kur’ân’da Târih Kavramı, çev. Süleyman Kalkan, İstanbul 1990.
 • Savaş, Rıza, “İslâm Târihi Öğretiminde Aktif Eğitim Uygulaması”, İslâm Târihi Öğretiminin Problemleri Kolokyumu, Ankara 2009.
 • Sayı, Ali, “Kur’ânda Kıssa Kavramı Üzerine”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl. 1995/9, İzmir 1995.
 • Şengül, İdris, “Kur’ân Kıssalarının Târihî Değeri Üzerine”, Diyanet İlmî Dergi, yıl. 1996/32, Ankara 1996.
 • Şengül, İdris, “Kur’ân Mesajını Ulaştırmada Kıssaların Önemi”, I. Kur’ân Sempozyumu, Ankara 1994.
 • Şimşek, Said, Kur’ân Kıssalarına Giriş, İstanbul 1993.
 • Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr (ö. 310/922), Târîhu’t-Taberî, I-VI, Beyrut 2008.
 • Ya’kûbî, Ebû Ya’kûb b. Ca’fer b. Vehb (ö. 297/897), Târih, I-II, Beyrut 1993.
 • Yıldırım, Suat, “Kur’ân-ı Kerim’de Kıssalar”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1979/3 Ankara 1979.
 • Zeyveli, Hikmet, “Kur’ân Kıssaları”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, yıl. 1996/9, Ankara 1996.

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 3, Kış 2010
Geliş Tarihi
26.09.2010
Kabul Tarihi
21.12.2010
Yayın Tarihi
31.12.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Özkan, Mustafa. “Kur’ân Kıssalarının İslâm Târihi Öğretimi Açısından Referans Olabilirliği Üzerine”. Marife 10/3, 91-113.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344218
Özet Görüntüleme: 64
PDF İndirme: 25

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: