Araştırma Makalesi

Kur’ân Üslubunun Edebî Sanatlara Etkisi

An Affect of Quran Style to Literary Arts

Öz

Kur’ân’ın, etkilemediği bir alandan söz etmek neredeyse imkânsızdır. Ahlak, hukuk, siyaset vb. kurumlar onun etkilediklerinden sadece bir kaçıdır. Dilsel bir metin olan Kur’ân’ın en fazla tesir icra ettiği sahalardan biri şüphesiz edebî sanatlardır. Kur’ân’ın şiir ve hitabetin Arap toplumunda zirveye ulaştığı bir dönemde inişi bu etkiye ayrı bir anlam katmaktadır. Zira o, sahip olduğu îcâza dayalı olarak benzer ifade biçimlerini ortaya koyma konusunda tüm insanlara karşı meydan okumuştur. Biz bu çalışmada, Kur’ân’ın nesir ve nazım türlere üslup açısından yaptığı etkiyi örnekler ışığında göstermeye çalışacağız.
It is almost impossible that to talk about one of the area which doesn’t affect. Morality, law and policy some of them. Quran which is the text of linguistic, affects literary arts doubtless. In a period when the poem and lecturing reached at their peak level, the emerging of the Quran has given another meaning to this effect. because it was against all people by performing analogical expressions which are based on its miraculous. We try to show the Quran is effect the style of prose and verse with examples.

Anahtar Kelimeler

Kur’ân, Kur’ân Üslubu Edebiyat, Şiir, Nesir
Quran, Quran Style, Literary, Verse, Prose

Kaynakça

 • Ahfeş, Ebu’l-Hasen Saîd b. Mes’ade (ö. 215/830), Kitâbu Me‘âni’l-Kur’ân, (Nşr.: Hüdâ Mahmûd Karâa), Mektebetü’l-Hâncî, Kâhire 1990.
 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî (ö. 241/855), el-Müsned, Çağrı Yay. İstanbul 1992.
 • Ahmed Emîn, (ö. 1954), Duha’l-İslâm, Mektebetü’l-Üsra, Kâhire 1997.
 • Alî b. Ebî Tâlib (ö. 40/661), Nehcü’l-Belâga, (Nşr.: Muhammed Ebû’l-Fadl İbrâhîm), Dâru’l-Cil, Beyrût 1988.
 • Alî, Nâsır Hüseyn, Şerhu Ebyâti Me‘âni’l-Kur’ân li’l-Ferrâ, el-Matbaatü’t-Teâvüniyye, Dimeşk 1995.
 • Amârî, Alî Muhammed Hasan, Kadiyyetü’l-Lafz ve’l-Ma‘nâ ve Eseruhâ fî Tedvîni’l-Belâgati’l-Arabiyye, Mektebetü Vehbe, Kâhire 1999.
 • Buhârî, Ebû Abdullâh Muhammed b. İsmâîl (ö. 256/869) el-Câmiu’s-Sahîh, Çağrı Yay. İstanbul 1992.
 • Buhturî, el-Velîd b. Ubeyd b. Yahyâ (ö. 284/897), Dîvân, Matbaatü’l-Cevâib, Kostantiniyye 1300.
 • Câhız, Ebû Osmân Amr b. el-Bahr (ö. 255/869), el-Beyân ve’t-Tebyîn, (Thk.: Abdüsselâm Muhammed Hârun), Mektebetü’l-Hancî, Kâhire 1994.
 • Ebû Zeyd el-Ensârî, Saîd b. Evs b. Sâbit (ö. 215/830), Kitâbu’n-Nevâdir fi’l-Luga, (Nşr.: Muhammed Abdülkâdir Ahmed), Dâru’ş-Şurûk, 1981.
 • Fahreddin Râzî, Muhammed b. Ömer b. el-Huseyn (ö. 606/1209), et-Tefsîru’l-Kebîr, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrût 1997.
 • Ferrâ, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Ziyâd (ö. 207/822), Me‘âni’l-Kur’ân, (Thk.: Muhammed Alî en-Neccâr – Ahmed Yûsuf Necâtî), Âlemü’l-Kütüb, Beyrût 1983.
 • Fîrûzâbâdî, Mecduddîn Muhammed b. Ya’kûb (ö. 817/1414), el-Kâmûsu’l-Muhît, (Thk.: Mektebü Tahkîki’t-Türâs fî Müesseseti’r-Risâle), Müessesetü’r-Risâle, Beyrût 2005.
 • İbn Cinnî, Ebu’l-Feth Osmân (ö. 392/1001), el-Hasâis, (Thk.: Abdülhamîd Hindâvî), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût 2003.
 • İbn Fâris, Ebu’l-Huseyn Ahmed b. Zekeriyyâ (ö. 395/1004), Mücmelü’l-Luga, (Nşr.: Muhammed Ta’me), Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrût 2005.
 • İbn Haldûn, Abdurrahmân b. Muhammed, (ö. 808/1406), el-Mukaddime, (Thk. Abdüsselâm eş-Şeddâdî), Dâru’l-Beydâ 2005.
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemâluddîn Abdülmelik (ö. 213/828), es-Sîretü’n-Nebeviyye, (Nşr.: Süheyl Zekkâr), Dâru’l-Fikr, Beyrût 1992.
 • İbnü’l-Cezerî, Ebu’l-Hayr Şemsuddîn Muhammed b. Muhammed (ö. 833/1429), Gâyetü’n-Nihâye fî Tabakâti’l-Kurrâ, (Nşr.: Gotthelf Bergstraesser), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût 2006.
 • Râfi‘î, Mustafâ Sâdık (ö. 1937), Târîhu Âdâbi’l-Arab, (Nşr.: Abdullâh el-Minşâvî – Mehdi el-Bahkirî), Mektebetü’l-Îmân, Kâhire, 1997; İ‘câzu’l-Kur’ân ve’l-Belâgatü’n-Nebeviyye, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrût 2005.
 • Şâtıbî, Ebû İshâk İbrâhîm b. Mûsâ el-Lahmî (790/1388), el-Muvâfakât fî Usûli’ş-Şerîa, (Thk.: Abdullâh Dırâz), Dâru’l-Hadîs, Kâhire 2006.
 • Taberî, Ebû Câfer Muhammed b. Cerîr (ö. 310/922), Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût 1992.
 • Yıldırım, Suat, “Kur’ân”, DİA, Ankara 2002.
 • Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Bahâdır b. Abdullâh (ö. 794/1391), el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, (Thk.: Komisyon), Dâru’l-Ma’rife, Beyrût 1994.
 • Zeydân, Corci (ö. 1914), Târîhu Âdâbi’l-Lugati’l-Arabiyye, (Nşr.: Yûsuf eş-Şeyh Muhammed el-Bukâî), Dâru’l-Fikr, Beyrût 2005.

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 3, Kış 2010
Geliş Tarihi
17.09.2010
Kabul Tarihi
23.12.2010
Yayın Tarihi
31.12.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Aydın, İsmail. “Kur’ân Üslubunun Edebî Sanatlara Etkisi”. Marife 10/3. 31 Aralık 2010. 283-290. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344192.
Özet Görüntüleme: 53
PDF İndirme: 22

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: