Araştırma Makalesi

Sağ(cılık) ve Sol(culuk) Kavramları ile Bu Kavramların Kur'an Meallerindeki Kullanımları

Right(Ism) Left(Ism) and Their Usage in Quran Translations

Öz

Bu çalışma sağın ve solun kaynağını sergilemek, her iki kavrama İslam Dünyasında ve özelde Türkiye’de yaklaşımları ortaya koymak, aynı zamanda da Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da her ikisine yüklenen anlamı tasvir etmek amacındadır. Ayrıca hedefimiz, birtakım Türkçe meal sahipleri tarafından "sağcı" ve "solcu" olarak tercüme edilen Ashâbu’l-meymene, Ashâbu’l-yemîn, Ashâbu’l-meş’eme ve Ashâbu’ş-şimâl gibi Kur’anî kavramların günümüzdeki sağcılık ve solculuk ile ilişkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır.
This paper tries to describe the origin of "right" and "left", some of the approaches to them in the Muslim world especially in Turkey as well as the approaches of the Torah, the Gospel and the Quran to these concepts. It attempts to discover whether there is a relationship between them and Quranic concepts such as Ashâb al maymana, Ashâb al yameen, Ashâb al mashama and Ashâb al shimaal which have been translated by few Muslim Turkish Quran translators as "rightists" and "leftists."

Anahtar Kelimeler

Sağ(cılık), Sol(culuk), Ashâbu’l, Ashâbu’l, Ashâbu’l, Ashâbu’Ş
Right(İsm), Left(İsm), Ashâb Al Maymana, Ashâb Al Yameen, Ashâb Al Mashama And Ashâb Al Shimaal

Kaynakça

 • Abdülvahap el-Efendi, “İslamcılar, Sol ve Sağ”, çev: Mehmet Demirhan, Dünya ve İslam Derg., yıl. 1990, sy. 1, İstanbul.
 • Ali, Yusuf, The Holy Quran, Aman Corp. Yay. 14. bs. USA 1983.
 • Bedri, Abdülaziz, İslam ve Sosyalizm, çev: Ali Kemal Saran, İkbal Yay. Ankara ts.
 • Benna, Hasan, Davanın Esasları 1, çev: Abdurrahim Mert, İslamoğlu Yay. 2. bs. İstanbul 1989.
 • Bikâi, İbrahim b. Ömer, Nazmu’d-Durer fî Tenâsübi’l-Ayâti ve’s-Süver, Daru’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut 2002 I-VIII.
 • Bobbio, Norberto, Left and Right The Significance of a Political Distinction, (Transl. Allah Cameron), The University of Chicago Press the USA 1996.
 • Bulaç, Ali, “Sağ Soruşturması”, (röportaj), Dış Politika Dergisi, yıl: 1988, sy. 2, İstanbul.
 • Çantay, Hasan Basri, Kur'an-ı Hakîm ve Meâl-i Kerim, 13. bs. (İslam Mecmuası bsk.), İstanbul 1984 I-III.
 • Davudoğlu, Ahmed, Kur'an-ı Kerim ve İzahlı Meâli, Bahar Yay. İstanbul 1981.
 • Driver, Stephen and Martell, Luke, “Left, Right and The Third Way”, The Policy Press 2000, vol. 28, The UK.
 • Ebû Zeyd, Nasr Hâmid, Dinsel Söylemin Eleştirisi, çev: Fethi Ahmet Polat, Kitabiyat Yay. Ankara 2002.
 • Endelüsî, Ebu Hayyan, Tefsiru’l-Bahri’l-Muhit, Daru’l-Fikr, Beyrut, ts.
 • Esed, Muhammed, Kur'an Mesajı, çev. Cahit Koytak ve Ahmet Ertürk, İşaret Yay. (Gerçek Hayat bsk.) 7. bs. İstanbul 2000.
 • Ganim, İbrahim Beyyûmî-Görgün Hilal, “İhvân-ı Müslimîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 2000.
 • Göksu, Muzaffer Emin, “Sağcılık ve Solculuğun Ötesinde”, Tezkire Dergisi,. yıl. 2000, sy. 17, Ankara.
 • Güler, İlhami, “Sağcılık Olarak Sünnilik”, Tezkire Dergisi, yıl. 2000, sy. 17, Ankara.
 • Güzel, Murat, “Türkiye’de İslamcılık ve Sağcılık”, Tezkire Dergisi, yıl. 2000, sy. 17, Ankara.
 • Hoare, George, “Identifying the conflict between Left and Right: the political ideologies approach”, (Panel on Politics and Constructivism), Universitat Autonoma de Barcelona, Spain 2008.
 • İbn Âşûr, Muhammed Tahir, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Daru Sahnun, Tunus 1997 I-XXX.
 • İbn Kesir, İmadu'd-Din ibn Ömer, Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsiri, çev: Bekir Karlığa ve Bedrettin Çetiner, Çağrı Yay. İstanbul 1984 I-XVI.
 • İbn Manzur, Muhammed b. Mükrim, Lisanu’l-Arab, Beyrut ts I-XV.
 • Halil, İmaduddin, Sağ Sol Oyunu, çev: Recep Şentürk, Risale Yay. İstanbul 1987.
 • Kabaklı, Ahmet, “Sağ Soruşturması”, (röportaj), Dış Politika Dergisi, yıl. 1988, sy. 2, İstanbul.
 • Kayacan, Murat, Kur'an’da Peygamberler ve Karşı Tavırlar, Ekin Yay., İstanbul 2003.
 • Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed, el-Câmi’ li Ahkâmi'l-Kur'an, Daru’l Fikr, Beyrut 1995 I-XI.
 • Kutub, Seyyid, Fî Zilâli’l-Kur'an, çev. Mehmet Yolcu ve diğerleri, Dünya Yay., İstanbul 1991 I-X.
 • Kuşçu, Mehmet, “Hilal Dergisi (1)”, Haksöz Derg., yıl. 1993, sy. 30, İstanbul.
 • Mâverdî, Muhammed b. Habib, en-Nüket ve’l-Uyûn, Daru’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut ts I-VI.
 • Mumcu, Uğur, “Sağ Soruşturması”, (röportaj), Dış Politika Dergisi, yıl. 1988, sy. 2, İstanbul.
 • Nîsâbûrî, İbrahim es-Sa’lebî, el-Keşf ve’l-Beyân, Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, Beyrut 2002 I-X.
 • Özkan, Ercümend, “1960’lı Yıllarda İslami Uyanış”, Haksöz Dergisi, yıl. 1992, sy. 14, İstanbul.
 • Râğıb el-İsfahani, Müfredâtu Elfâzi’l-Kur'an, Daru’l-Kalem, Şam ts. I-II.
 • Râzî, Fahruddin, et-Tefsîru’l-Kebir, Daru İhyai Turasi'l-Arab, 2. bs. Beyrut 1997 I-XI.
 • Savvaf, Muhammed Mahmud, İslam’da Sosyalizm Yoktur, çev: Ramazan Nazlı, Emin Yay. Dağt., İstanbul 1988.
 • Semerkandî, Muhammed b. İbrahim, Bahru’l-Ulûm, Daru’l-Fikr, Beyrut ts I-III.
 • Şamil İsl. Ansikl., İstanbul 2000 (“Ashâbu’l-Meş’eme” md.) I-VIII.
 • Şankîtî, Muhammed bin el-Muhtar, Edvâu’l-Beyân fî İydâhi’l-Kur'an bi’l-Kur'an, Daru’l-Fikr li’t-Tabaât’i ve’n-Neşr, Beyrut, 1995 I-IX.
 • Şeriati, Ali, Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, çev: Fatih Selim, Birleşik Yay., 4. bs., İstanbul 1993.
 • Şevkânî, Ali b. Muhammed, Fethu’l-Kadîri’l-Câmi’ beyne Fenni’r-Rivayeti ve’d-Dirayeti min İlmi’t-Tefsir, Daru’l-Fikr, Beyrut ts. I-V.
 • Şirbînî, Muhammed bin Ahmed, Tefsiru Sirâci’l-Münir, Daru’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut, ts. I-IV.
 • Türk, Mehmet, Allah’ın Kelâmı, EDAV Yay., Konya 2008.
 • Yazır, Elmalılı Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşr., İstanbul 1979 I-X.
 • Zemahşeri, Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf an Hakâiki Ğavamidi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-Ekâvil fî Vucûhi’t-Te’vil, Daru’l-Kütübi’l-İlmiye, Beyrut 1995 I-IV.
 • Bulaç, Ali, http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=473492 (14.10.2010).
 • Eliaçık, İhsan, http://www.habertaraf.com/haberler/33867-recep_ihsan_eliacikla_ ufuk_turu. html (14.10.2010).

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 3, Kış 2010
Geliş Tarihi
11.10.2010
Kabul Tarihi
18.12.2010
Yayın Tarihi
31.12.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Kayacan, Murat. “Sağ(cılık) Ve Sol(culuk) Kavramları Ile Bu Kavramların Kur’an Meallerindeki Kullanımları”. Marife 10/3. 31 Aralık 2010. 291-306. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344208.
Özet Görüntüleme: 77
PDF İndirme: 97

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: