Araştırma Makalesi

Kur’ân-ı Kerim Cildleri

Qur'anic Book Binding

Öz

İlk olarak Orta Asya’da VII. yüzyıl’da ortaya çıkan cild san’atı, İslâmiyet’in zuhûru ve Kur’ân-ı Kerîm’in nüzûlü ile daima onun koruyucusu olmuştur. İlk İslâm cildi örnekleri Ümeyye Câmii Kütüphânesi’nde çıkan bir yangın sonucunda İstanbul’a getirilen Şam Evrâkı arasında bulunmaktadır. Emevî devrine ait sâde cildlerden sonra Abbâsi cildleri bugünkü müzeyyen san’atlı cildlerin başlangıcı olmuştur. Bu cildlerin de cild san’atı’nın tarihi seyrine baktığımızda Uygur Türkleri tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Zaten içeride örneklerini verdiğimiz cildleri yapan topluluklara baktığımız zaman, hemen hepsini Türklerin temsil ettiği topluluklardır. Bu çalışma ile Emevîler’den günümüze Kur’ân-ı Kerîm için cild kapaklarını araştırmacıların bilgilerine sunmaktayız.
The Book binding that firstly emerged in Central Asia at the VII. century, with the coming of Islam and the Qur'an revelation, it has always been his protector. Examples of the first book bindings of Islam, brought to Istanbul as a result of a fire in the Library of Umayyad Mosque, it is located between Damascus Documents. Abbasi's simple skin to skin after the Umayyad period, the skin was the beginning of today's artistic decoration. When we look at the course of this volume on the art of the skin, was done by the Uighur Turks understood. When we look at examples of artists who already inside our skin, just as all communities are represented by the Turks. In this study, the Umayyads to the present available information, the researchers offer the Holy Quran Volume caps.

Anahtar Kelimeler

Kur’ân, Cild San'atı, Cild Kapakları, Emevî Devri, Abbâsi Devri, Uygur Türkleri
Qur'anic Book Binding, Book Binding, Volume Caps, Umayyad Period, Abbasi Period, Uighur Turks

Kaynakça

 • Arıtan, Ahmet Saim, Konya Dışındaki Müze ve Kütüphanelerde Bulunan Selçuklu ve Selçuklu Üslubu Taşıyan Cild Kapakları, (S.Ü. Sos. Bil. Enst. Yayınlanmamış Doktora Tezi,) Konya 1992.
 • Arıtan, Ahmet Saim, “Anadolu Selçuklu Cilt San’atı”, Türkler, C. VII. Ankara 2002, ss. 933-943.
 • Arıtan, Ahmet Saim, “Anadolu Selçuklu ve Bu Üslûbu Taşıyan Cildlerde Zencirek Tipolojisi Denemesi”, İSTEM, S. 1, Konya 2003, ss. 85-102.
 • Arıtan, Ahmet Saim, Karamanoğulları Cild San’atı, Konya 2008.
 • Binark , İsmet, “Türk Kitapçılık Tarihinde Cilt Sanatı” , F.Ü. Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu Bildirileri, Elazığ 1987, ss. 91-107.
 • Çığ, Kemal, Türk Kitap Kapları, İstanbul 1971.
 • Esin, Emel, “İlk Devir Türk Kitap Sanatları”, Kemal Çığ Armağan Kitabı, İstanbul 1984, ss. 113-120.
 • E. Mack, Rosamond, Cilt ve Lâke Sanatı, Doğu Malı Batı Sanatı, (Çev: Ali Özdamar), İstanbul 2005.
 • Meriç, Rıfkı Melûl, Türk Cilt Sanatı Tarihi Araştırmaları I, Vesikalar, Ankara 1954.
 • Richard, Francis, Splendeurs Persans, Manuscripts du XII e au XVII e Siècle, Paris 1997.
 • Tanındı, Zeren, “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde Ortaçağ İslâm Ciltleri”, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı, S. 4, İstanbul 1990, ss. 102-149.
 • Tanındı, Zeren, “Kur’ân-ı Kerîm Nüshalarının Ciltleri ve Tezhipleri”, 1400.Yılında Kur’ân-ı Kerîm, İstanbul 2010, s. 90-121.

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 3, Kış 2010
Geliş Tarihi
23.08.2010
Kabul Tarihi
18.12.2010
Yayın Tarihi
31.12.2010
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
İslam Tarihi ve Sanatları,
Türk-İslam Sanatları Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Arıtan, Ahmet Saim. “Kur’ân-ı Kerim Cildleri”. Marife 10/3. 31 Aralık 2010. 327-364. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344188.
Özet Görüntüleme: 76
PDF İndirme: 17

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: