İmam Humeynî’nin Bakış Açısından Kur’an Te’vilinin Yöntem ve Dayanakları

Kaynakça

 • Âlûsî-i Bağdâdî, Seyyid Mahmûd, Rûhu’l-Meânî fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm ve’s-Seb’i’l-Mesânî, çâp-ı çahârom, Beyrut 1405 hk.
 • Âmulî, Seyyid Haydar, Câmiu’l-Esrâr ve Menbau’l-Envâr, Tashîh ve mukaddime: Hanry Corbin ve Osman Yahya İsmail, Çâp-ı dovvom, Enstitu İran-şinâsî ve Ferânse ve intişârât-i ilmî ve ferhengî, Tahran 1368 hş.
 • Eyâzî, Seyyid Muhammed Ali, Tefsîr-i Kur’ân-ı Mecîd ber-girifte ez-Âsâr-ı İmam Humeynî, Çâp-ı evvel, Muessese-i çâp ve neşr-i Urûc, Tahran 1384 hş.
 • Fenârî, Muhammed b. Hamza, Misbâhu’l-Uns, Tashîh ve Mukaddime: Muhammed-i Hâcevî, Çâp-ı evvel, İntişârât-i Mevlâ, Tahran 1416 hk.
 • Feyz-i Kâşânî, Muhsin, Tefsîr-i Sâfî, Tashîh ve mukaddime: Şeyh Huseyn el-A’lemî, Muessesetu’l-A’lemî li’l-matbûât, Beyrut, bî-târîh.
 • Hasan-zâde Âmulî, Hasan, “Medâric-i Kur’ân ve Meâric-i İnsan”, Keyhân-ı Endîşe, şomâre 2, 1372 hş.
 • Hurr-i Âmulî, Muhammed bin Hasan, Vesâilu’ş-Şîa, Çâp-ı evvel, Muessese-i Âlu’l-beyt li-ihyâi’t-turâs, Kum 1409 hk.
 • İbn-i Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemâleddîn Muhammed b. Mukerrem, Lisânu’l-Arab, çâp-ı evvel, Beyrut 1408 hk.
 • İmam Humeynî, Âdâbu’s-Salât, çâp-ı duvâzdehom, Müessese-i tanzîm ve neşr-i âsâr-i İmam Humeynî, Tahran 1384 hş.
 • İmam Humeynî, Keşfu’l-Esrâr, İntişârât-ı Mustafavî, Kum, bî-târîh .
 • İmam Humeynî, Misbâhu’l-Hidâye ile’l-Hilâfe ve’l-Velâye, Mukaddime: Seyyid Celâleddîn-i Âştiyânî, Çâp-ı pencom, Müessese-i tanzîm ve neşr-i âsâr-i İmam Humeynî, Tahran 1384 hş.
 • İmam Humeynî, Sahîfe-i İmam, çâp-ı evvel, Müessese-i tanzîm ve neşr-i âsâr-i İmam Humeynî, Tahran 1378 hş.
 • İmam Humeynî, Şerh-i Duâ-i Seher, Tercume-i Seyyid Ahmed-i Fehrî, çâp-ı sevvom, Neşr-i Turbet, Tahran 1384 hş.
 • İmam Humeynî, Şerh-i Hadîs-i Cünûd u Akl u Cehl, çâp-ı dovvom, Müessese-i tanzîm ve neşr-i âsâr-i İmam Humeynî, Tahran 1377 hş.
 • İmam Humeynî, Ta’lîkât alâ Şerh-i Fusûsi’l-Hikem ve Misbâhi’l-Uns, çâp-ı evvel, Müsessese-i Pâsdâr-i İslam, Kum 1406 hk.
 • Kıvâmî-i Şîrâzî, Sadreddîn Muhammed, el-Hikmetu’l-Muteâliyye fi’l-Esfâri’l-Akliyye, Çâp-ı çahârom, Beyrut.
 • Konevî, Sadreddîn Muhammed bin İshâk, İ’câzu’l-Beyân fî Te’vîl-i Ummi’l-Kur’ân, Çâp-ı dovvom, İntişârât-i Urûmiye, Kum 1404 hk.
 • Lâhîcî, Muhammed, Mefâtîhu’l-i’câz fî Şerh-i Gulşen-i Râz, Çâp-ı dovvom, İntişârât-ı Sa’dî, Tahran 1374 hş.
 • Ma’rifet, Muhammed-i Hâdî, et-Temhîd fî Ulûmi’l-Kur’an, Çâp-ı evvel, Muessesetu’n-neşri’l-İslâmî, Kum 1415 hk.
 • Meclisî, Muhammed Bâkır, Bihâru’l-Envâr, Muessesetu’l-vefâ, Beyrut 1404 hk.
 • Muderris-i Âştiyânî, Mehdî, Ta’lîkatu Reşîka alâ Şerhi’l-Manzûme, Çâp-ı sevvom, İntişârât-i Dânişgâh-i Tahran, Tahran 1372 hş.
 • Muhammedî-i Ârâ’î, Fâtıme, Te’vîlu’l-Kur’ân-ı Kerîm ez-Didgâh-i Allâme Seyyid Haydar-i Âmulî ve Molla Sadrâ, Çâp-ı evvel, Dâru’l-Hedâ, Kum, 1382 hş.
 • Râğıb-ı İsfahâhî, Ebi’l-Kâsım el-Huseyn bin Muhammed bin el-Mufaddal, el-Mufredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân, Çâp-ı evvel, Matbaatu’l-Meymene, Mısır, 1324 hk.
 • Sebzvârî, Molla Hâdî, Şerhu’l-Esmâ’, İntişârât-i Dânişgâh-i Tahran, Tahran 1372 hş.
 • Subhânî, Ca’fer, Tehzîbu’l-Usûl, Çâp-ı sevvom, İntişârât-ı Dâru’l-fikr, Kum, 1367 hş.

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 3, Kış 2010
Geliş Tarihi
18.09.2010
Kabul Tarihi
18.12.2010
Yayın Tarihi
31.12.2010
Dergi Bölümü
Çeviri
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Rızâîpûr, Mehdî-İ - Kunt, İbrahim. “İmam Humeynî’nin Bakış Açısından Kur’an Te’vilinin Yöntem Ve Dayanakları”. Marife 10/3. 31 Aralık 2010. 395-406. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344222.
Özet Görüntüleme: 64
PDF İndirme: 36

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: