Mahmut Kısa'nın"Kısa Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meâli" İsimli Eserinin Analizi

Kaynakça

 • Isfahânî, Râğıb (ö. 502/1108), Mufredâtu Elfâzi’l-Kur’an, Thk. Safvân Adnân Dâvûdî, Dâru’l-Kalem, Dımaşk, 2002.
 • Işıcık, Yusuf, Kur’an’ı Anlamada Temel Bir Problem: Te’vil, Esra Yayınları, İstanbul, 1997.
 • Işıcık, Yusuf, Kur’an Meâli, Konda Yayıncılık, 3. Baskı, Konya, 2010.
 • Kırca, Celal “Bir Anlama Sorunu Olarak Kur’an Yorumlarında Rasyonalizasyon”, Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2010.
 • Konyalı Mehmet Vehbi (ö. 1368/1949), Büyük Kur’an Tefsiri (Hulâsatu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’an), Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1969.
 • Oral, Rıfat, Kur’an’la Buluşmak: Meâller ve Okuma Yöntemleri, İrfander, 2008.
 • Piriş, Şaban, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Anlamı, Arz Yayıncılık, Kayseri, 2006.
 • Polat, Fethi Ahmet, Tefsir Usûlü ve Tarihi, Konya, 2010.
 • Şimşek, Mehmet Sait, Fâtiha Sûresi ve Türkçe Namaz, Beyan Yayınları, İstanbul, 1998.
 • Şimşek, Mehmet Sait, Günümüz Tefsir Problemleri, Kitap Dünyası, Konya, 2008.
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr (ö. 310/922), Câmi’u’l-Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’an, Mısır, 1954.

Detaylar

Sayı
Cilt: 10, Sayı: 3, Kış 2010
Geliş Tarihi
10.10.2010
Kabul Tarihi
17.12.2010
Yayın Tarihi
31.12.2010
Dergi Bölümü
İnceleme
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Marangozoğlu, İzzet. “Mahmut Kısa’nın"Kısa Açıklamalı Kur’an-ı Kerim Meâli" İsimli Eserinin Analizi”. Marife 10/3, 427-437.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344212
Özet Görüntüleme: 125
PDF İndirme: 50

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: