Araştırma Makalesi

İslam Estetiğinin Hadis Temeli

Basis of the Hadith At the Islamic Aesthetics

Öz

Bu çalışmada, hadislerde geçen güzellikle ilgili sekiz konu ele alınmıştır. Bunlar, "Güzel Giyinme", "Güzel Koku", "Her İşin Güzel Yapılması", "Güzel Söz", "Güzel Ses", "Güzel İsim", "Güzel Muamele" ve "Güzel Ahlak"tır. Her bir konuya ait hadisler ana kaynaklarından verilmiştir. Güzellik konusunda Hz. Peygamberin uygulamaları, onun zamanında cereyan eden hadiseler ve sözleri ile ilgili rivayetler, çalışma konumuzun kaynağını oluşturmaktadır. Hz. Peygamberin "en güzel örnek" olarak gönderilmiş olması zaten bütün güzelliklerin öğreticisi olduğu mesajını vermektedir. Dolayısıyla ondan gelen haberler güzellik medeniyeti inşa etme hedefini de açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca sonuç ve değerlendirme kısmında da görüşlerimiz ifade edilmiştir.
Basis of the Hadith at the Islamic Aesthetics In this study, beauties of the prophet as saying as many as eight have been determined. These are, "Nice dress", "Beautiful fragrance", "Every good work done", "Good speech", "Nice voice", "Nice name", "Good behavior" and "Good ethics". The Prophet's practices, the events of his time and his words are the source of the study. The Prophet, "the most beautiful example" to be sent as a message that already has all the beauty tutorial. So the news from her goal of becoming more clearly evident to build a civilization of beauty. In addition, we have expressed our view in result.

Anahtar Kelimeler

İslam, Hadis, Estetik, Güzelik
Islam, Hadith, Aesthetic, Beauty

Kaynakça

 • Kur’an-ı Kerim, Elmalılı Hamdi Yazır, Erzurum 1994.
 • Ahmed bin Hanbel, Müsnedü Ahmed bin Hanbel, İstanbul 1982.
 • Akpınar, Ali, “Allah’ın Ahlakı ile Ahlaklanmak”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2001, S. 6, s. 61-80.
 • Altıntaş, Ramazan, “İslam Düşüncesinde Tevhit ve Estetik İlişkisi”, Diyanet Aylık Dergisi, S. 189, Ankara 2006, s. 12-15.
 • Ayvazoğlu, Beşir, “İlmü’l-Cemal”, DİA., C. 22, İstanbul 2000, s. 146-148.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail b. İbrahim, Sahîhu'l-Buhârî, İstanbul 1981.
 • Canan, İbrahim, Hadis Ansiklopedisi, İstanbul 2004.
 • Çantay, Hasan Basri, Kur’an’ı Hâkim ve Meâl-i Kerim, İstanbul 1993.
 • Davudoğlu, Ahmet, Sahih-i Müslim Tercemesi ve Şerhi, İstanbul 1979.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as, Sünenü Ebî Davud, Humus 1969.
 • Malik b. Enes, Muvatta', Mısır 1976.
 • Gazâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, İstanbul 1985.
 • Gazzalî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed, “İslam Sanatı ve Edebiyatı Üzerine Düşünceler”, çev.: Adem Çalışkan, OMÜİFD., S. 11, Samsun 1991, s. 335-337.
 • Görmez, Mehmet, “Kur’an’ı Kerim’in Işığında Söz ve Davranış Estetiği”, Diyanet Aylık Dergi, Ankara 2006, s. 5-8.
 • İbn Mâce, Muhammed b. Yezid, Sünenü İbn Mâce, Mısır 1952.
 • Mollamehmetoğlu, Osman Zeki, Sünen-i Tirmizî Tercemesi, İstanbul t.s.
 • Müslim, İbnu'l-Haccac, Sahîhu Müslim, İstanbul 1981.
 • Naim, Ahmed, Miras Kamil, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Ankara 1987.
 • Nesâî, Ebû Abdirrahman b. Şuayb, Sünenü'n-Nesâî, Mısır 1964.
 • Nesâî, Muhammed b. Abdirrahmân, Sünenü'n-Nesâî, İstanbul 1992.
 • Sofuoğlu Mehmet, Sahih-i Buhari ve Tercemesi, İstanbul 1997.
 • Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsa, Sünenü't-Tirmizî, İstanbul 1992.
 • Uludağ, Süleyman, İslam Açısından Musiki ve Sema, Bursa 1992.
 • Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1982.

Detaylar

Sayı
Cilt: 11, Sayı: 1, Bahar 2011
Geliş Tarihi
25.01.2011
Kabul Tarihi
18.05.2011
Yayın Tarihi
31.05.2011
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
İslam Tarihi ve Sanatları,
Türk-İslam Sanatları Tarihi

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldırım, Mustafa - Güzel, Emine. “İslam Estetiğinin Hadis Temeli”. Marife 11/1, 153-168.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344260
Özet Görüntüleme: 73
PDF İndirme: 30

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: