Araştırma Makalesi

Kur’ân Kıssalarında Anlatılan Kritik Durumlara İlişkin Davranış Biçimleri

A Behavior Forms Related Critical Situations Described in the Qur’an Parables

Öz

Bu makale, Kur’ân kıssalarında anlatılan kavimlerin ya da kişilerin yaşam süreçlerinde müşahede edilen; zor koşul, bunalım veya buhran gibi kritik durumlara ilişkin insan davranışlarını değerlendirmeyi konu edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda kıssalarda kendisinden bahsedilen peygamberlerin tevhid mücadeleleri sürecinde muhatap oldukları insan davranışları tartışılacak; sonuçta Kur’ân tarafından kabul gören ya da reddedilen davranış biçimleri belirlenmeye çalışılacaktır.
This Article analyzes The Holy Quran’s parables in terms of human behavior in critical situation. Finally, in this article will be discussed the positive and negative human behavior in the struggles of the prophets in the process of unification. In the conclusion part, we made a general analysis of conclusion reached and especially indicated the expected advantages of reading Quran parable with this point of view.

Anahtar Kelimeler

Kıssa, Davranış, Kritik Durum, Sosyal Norm, Sosyal Durum
Parable, Behavior, Critical Condition, Social Norm, Social Status

Kaynakça

 • Aronson, Elliot, Social Animal, W. H. Freeman and Company, New York 1991.
 • Ayverdi, İlhan, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Mas Matbaacılık, İstanbul 2006.
 • Curtis, H. Jack, Social Psychology, Mc Grow-Hill Book Company, New York 1960.
 • Duby, Georges, Ortaçağ İnsanları ve Kültürü, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara 1995.
 • el-Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî (v. 671), el-Câmiu li Ahkâmi’l- Kur’ân, Daru’l- Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 1408/1988.
 • el-Merâğî, Ahmed Mustafa, Tefsîru’l-Merâğî, Şirketü Mektebet-i ve Matbaat-i Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Mısır 1373/1953.
 • et-Taberî, Ebu Cafer İbn Cerir (224-310), Thk. Mahmut ve Ahmet Muhammed Şakir, Câmiu’l- Beyan an-Te’vîli’l- Kur’ân, Darul Mearif, Mısır 1388/1968.
 • ez-Zemahşerî, Carullah (467-538), el-Keşşâf an Hakikâti’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, Mısır 1380/1966.
 • Ergil, Doğu, Toplum ve İnsan, Turhan Kitabevi, Ankara 1984.
 • Güney, Salih, Sosyal Psikoloji, Nobel Yayınları, Ankara 2009.
 • Heberle, Social Movements: An Introduction to Political Sociology: Appleton –Century- Crofts 1951.
 • Hogg. A., Michael-M. Vaughan, Graham, Sosyal Psikoloji, Çev. İbrahim Yıldız–Aydın Gelmez, Ütopya Yayınları, 1. bs. Ankara 2007.
 • Krech, David, Richard S. Crutchfield, Sosyal Psikoloji, Çev. Mümtaz Turhan, Ötüken Yayınları, 5. bs. İstanbul 2007.
 • Maucops, P. Sosyal Hareketlerin Psikolojisi, Çev. Selmin Evrim, Anıl Yayınevi, İstanbul 1965.
 • Mevdudî, Ebu’l-A’lâ, Tefhîmu’l-Kur’ân, Çev. Heyet, İnsan Yay. İstanbul 1996.
 • Reşit Rıza, Muhammet, Tefsîru’l- Menâr, Kahire 1373.
 • Schnapper, Dominique, Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki İle İlişki, İ.B.Ü.Y.
 • Şerif, Muzaffer, Carolyn Şerif, Sosyal Psikoliye Giriş, Çev. Mustafa Atakay–Aysun Yavuz, Sosyal Yayınlar, İstanbul 1996.
 • Şerif, Muzaffer, An Outline of Social Psycholgy, Harper and Brothers Publishers, New York 1948.
 • Silah, Mehmet, Sosyal Psikoloji Davranış Bilimi, Seçkin Yayınları, 2. bs. Ankara, 2005.
 • Tabatabâî, Muhammed Huseyn, el-Mîzan fî Tefsîri’l-Kur’ân, Müessetu’n-Neşri’l-İslami, Kum 1996.
 • Thompson, E. P., Avam ve Görenek, Çev. Uygur Kocabaş, Birikim Yay., İstanbul, 2003.
 • Tütengil, C. Orhan, Az Gelişmenin Sosyolojisi, İstanbul Matbaası, İstanbul 1970.
 • Ülken, Hilmi Ziya, Sosyoloji Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969.

Detaylar

Sayı
Cilt: 11, Sayı: 3, Kış 2011
Geliş Tarihi
30.08.2011
Kabul Tarihi
19.12.2011
Yayın Tarihi
31.12.2011
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Gedikli, Fikret. “Kur’ân Kıssalarında Anlatılan Kritik Durumlara İlişkin Davranış Biçimleri”. Marife 11/3. 31 Aralık 2011. 9-21. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344292.
Özet Görüntüleme: 57
PDF İndirme: 25

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.