Araştırma Makalesi

Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas Eğitim Merkezlerinde Okutulan Tefsir Alan Dersleri Üzerine

It Is About Tafsir Lectures Which Are Trained in Service Training Centers of the Presidency of Religious Affairs

Öz

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Hizmet İçi Eğitim Merkezleri"nin en önemli eğitim-öğretim faaliyetlerinin başında "ihtisas eğitimi" gelmektedir. Toplam altı eğitim merkezinde uygulanmakta olan ihtisas eğitimi programı, İmam-Hatip ve İlâhiyat eğitimi almış olan din görevlilerinin otuz ay boyunca dînî ilimler alanında yetkin ve alanına hâkim olarak yetişmelerini hedeflemektedir. Söz konusu eğitimin ilk dokuz ayı Arapça hazırlık bölümünden oluşmaktadır. Bu hazırlık bölümünü başarıyla bitiren kursiyerler, devamındaki ihtisas eğitiminde Kur’ân-ı Kerim, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve İslam Düşüncesi alanlarında çeşitli dersler işlemektedirler. İşte bu derslerden bir kısmını da "tefsir alan dersleri" oluşturmaktadır. Biz de bu çalışmamızda, kuruluşundan günümüze kadar ihtisas eğitimi kurslarında okutulan dersler içerisinde önemli bir yer tutan "tefsir alan dersleri ve müfredatı"nı genel bir değerlendirmeye tabi tutacağız.
One of the most important duties of "In Service Training Centers", which are trained under The Presidency of Religious Affairs, is the education of "Expertise Education". The Expertise Education Program, which are implemented in totally 6 education centers, are aimed to educate people who are educated for Imam-Hatip and Ilahiyat, comprehensively trained in religious science and to be expert in their topics during 30 months. At the first 9 months, the lectures are about Arabic. After this period the students who achieve this lectures, starts to study some lectures about Quran, Tafsir, Hadith, Islamic Law and The Idea of Islam. "Tafsir Lectures" make some of these lectures. In this papier we will study the "Tafsir Lectures and Its Syllabus" from the establishment date till now which has a very big rolled under the expertise education.

Anahtar Kelimeler

Hizmet İçi Eğitimi, İhtisas, İhtisas Eğitimi, Tefsir, Tefsir Alan Dersleri
In Service Training Center, Expertise, Expertise Education, Tafsir, Tafsir Lectures

Kaynakça

 • Arslan, Gıyasettin, “Türkçe Kur’an Meâllerinde Kaynak Dilin Egemenliği Sorunu (Halil Altuntaş ve Muzaffer Şahin Örneği)”, Kur’an Mealleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler- (24–26 Nisan 2003, İzmir), Ankara 2007, I-II.
 • Arslan, Gıyasettin, “Türkçe Kur’an-ı Kerim Meallerinde Hedef Dilin Önemi”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003, sy. 8.
 • Atay, Hüseyin, “Fatih-Süleymaniye Medreseleri Ders Programları ve İcâzetnâmeler”, Vakıflar Dergisi, XIII, Ankara 1981.
 • Atay, Hüseyin, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul 1983.
 • Aydın, Muhammed, “Kur’an Meâllerinde İ‘rab Bağlamındaki Tercüme Problemleri”, Kur’an Mealleri Sempozyumu -Eleştiriler ve Öneriler- (24–26 Nisan 2003, İzmir), 2007, I-II.
 • Bilen, Osman, “Tercüme ve Meâl Farklı mı? ‘Kur’ân Meâli’ Üzerine Bir İnceleme”, Kur’ân Meâlleri Sempozyumu, (24–26 Nisan 2003-İzmir), Ankara 2007, I-II.
 • Cilacı, Osman, “Tercüme Teknikleri Açısından Meâllere Genel Bir Bakış”, Kur’ân Meâlleri Sempozyumu, (24–26 Nisan 2003-İzmir), Ankara, 2007, I-II.
 • Cündioğlu, Dücane, “Çağdaş Tefsir Tarihi Tasavvurunun Kayıp Halkası”, İslâmiyât, Ankara 1999, II, sy. 4.
 • Demirci, Muhsin, Tefsir Tarihi, İstanbul 2003.
 • Durmus, Zülfikar, “Dilbilim Açısından Meallere Eleştirel Bir Yaklaşım”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2010, X, sy. 1.
 • Ergün, Mustafa, “Medreselerde Okutulan Dersler ve Ders Kitapları”, AKÜ Anadolu Dil-Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Afyon 1996, sy. 1.
 • Eroğlu, Ali, “Tercüme Problemleri ve Meâller”, Kur’ân Meâlleri Sempozyumu, (24–26 Nisan 2003-İzmir), Ankara, 2007, I-II.
 • Goldziher, Ignaz, İslâm Tefsir Ekolleri, çev. Mustafa İslamoğlu, İstanbul 1997.
 • Hızlı, Mefâil, “Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa 2008, XVII, sy. 1.
 • Hizmet İçi İhtisas Kursu Hazırlık Bölümü Müfredatı, DİB. Din Eğitimi Başkanlığı Program Geliştirme Şubesi Müdürlüğü, Ankara 2002.
 • İbn Kesir, Ebu’l-Fidâ İsmâil, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, Beyrut 1979.
 • İhtisas Eğitimi Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 2007.
 • Karslı, “Dindarlığımızın İnşasında Kur’ân Meallerinin Rolü”, Diyanet İlmi Dergi, Ankara 2011, XLVIII, sy. 47, s. 32 vd.
 • Koç, “Çeviri ve Kur’ân’ın Türkçe Çevirileri”, Bilgi Vakfı II. Kur’ân Sempozyumu (4–5 Kasım 1995), Ankara 1996.
 • Özsoy, Çeviri Kuramı Açısından Kur’ân Çevirisi Sorunu, Bilgi Vakfı II. Kur’ân Sempozyumu (4-5 Kasım 1995), Ankara 1996.
 • Öztürk, Mustafa, “Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara 2003, XXVIII, 292–293.
 • Topaloğlu, Bekir, “Mâtürîdî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), Ankara, 2003, XXVIII, 157–159.
 • Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Beyrut ts. I-III.

Detaylar

Sayı
Cilt: 11, Sayı: 3, Kış 2011
Geliş Tarihi
01.10.2011
Kabul Tarihi
18.12.2011
Yayın Tarihi
31.12.2011
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Güven, Şahin. “Diyanet İşleri Başkanlığı İhtisas Eğitim Merkezlerinde Okutulan Tefsir Alan Dersleri Üzerine”. Marife 11/3. 31 Aralık 2011. 107-126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344294.
Özet Görüntüleme: 160
PDF İndirme: 85

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.