Araştırma Makalesi

Suyûtî’nin Hadis İlmindeki Kadın Hocaları

Female Teachers of Suyûtî in the Hadith Science

Öz

Hadis tarihi boyunca hadis ilmiyle sadece erkek âlimler meşgul olmamış; kadın muhaddisler de bu ilmin gelişmesinde, ciddi emek sarf etmişlerdir. Muhaddisler, kadın-erkek ayrımı yapmaksızın birbirinden istifade etmişlerdir. Hadis sahasında meşhur olmuş bazı âlimler (İbn Hacer, Suyûtî gibi) kendi hocalarını tanıtan eserler yazmışlardır. Bu eserlerinde hocalarının hal tercemelerini verirken, kadın hocalarını da tanıtmışlardır.
Throughout the history of Hadith the scholars engaged in the knowledge of Hadith have not only been male, but women muhaddithaat have also worked hard for the development of this science. Muhaddithaat have benefitted from each other without discriminating between male and female. Some scholars who became famous in the field of Hadith like Ibn Hajar and Suyûtî have written the works introducing their teachers. As they have interpreted the attitudes of their teachers, they have introduced their female teachers as well in these works.

Anahtar Kelimeler

Suyûtî, Kadın Muhaddisler, Hadis İlmi, Hoca
Al-Ghazali, Society, Attitude, Behavior, Religiosity

Kaynakça

 • Aslan, Recep, Suyûtî’nin Hadis İlmindeki Yeri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, AÜSBE. Ankara 2007.
 • Aydınlı, Abdullah, Hadis Istılahları Sözlüğü, M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 2009.
 • Bolelli, Nusrettin, Kadınların Hadis ilmindeki Yeri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul 1998.
 • Eren, Mehmet, “Kadınların Hadis ilmine Katkıları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl. 2003, Cilt:XLIV. sy: 1.
 • Hatiboğlu, Mehmed Said, Müslüman Kültürü Üzerine, Kitâbiyât, Ankara 2004.
 • el-Hatîb, Muhammed ‘Acâc, es-Sünnetu Kable’t-Tedvîn, Dâru’l-Fikr, Beyrut 2005.
 • İbn Hacer, Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. el-Askalânî (ö. 852/1448), el-Mecme‘u’l-Müesses li’l-Mu‘cemi’l-Müfehres, thk. Yûsuf Abdurrahmân el-Mer‘aşlî, Dâru’l-Ma‘rife, Beyrut 1992. I-IV.
 • Kettânî, Muhammed b. Cafer, Hadis Literatürü, çev. Yusuf Özbek, İz Yay. İstanbul 1994.
 • Lehham, Bedi´ es-Seyyid, el-İmâm el-Hâfız Celâleddin Suyûtî ve Cuhûduhu fi’l-Hadis ve Ulûmih, Dâru Kuteybe, Dımaşk 1994.
 • Mehmed Zihnî (ö. 1913), Meşâhîru’n-Nisâ, Sadeleştiren. Bedreddin Çetiner, Şâmil Yayınevi, İstanbul 1982. I-II.
 • Okiç, M. Tayyib (ö. 1977), İslâmiyette Kadın Öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1981.
 • Özkan, Halit, “Süyûtî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 2010, XXXVIII, 188-198.
 • Sehâvî, Şemsüddîn Muhammed b. Abdirrahmân (ö. 902/1496), ed-Dav’ü’l-Lâmi‘ li Ehli’l-Karni’t-Tâsi‘, Dâru’l-Hayât, Beyrut ts. I-XII.
 • Sıddıkî, Muhammed Zübeyir, Hadis Edebiyatı Tarihi, çev. Yusuf Ziya Kavakçı, İrfan Yayınevi, İstanbul 1966.
 • Suyûtî, Celâluddin Ebu’l-Fadl b. Ebi Bekr (ö. 902/1505), Hüsnü’l-Muhadara fî Ahbârı Mısr ve’l-Kâhire, Dâru’l-Kütübi’l- İlmiyye, Beyrut 1997. I-II.
 • Suyûtî, Celâluddin Ebu’l-Fadl b. Ebi Bekr (ö. 902/1505), el-Muncem fi’l Mu’cem: Mu’cemu Şuyuhi’s-Suyûtî, thk. İbrahim Bacis Abdülmecid, Dâru İbn Hazm, Beyrut 1995.
 • Suyûtî, Celâluddin Ebu’l-Fadl b. Ebi Bekr (ö. 902/1505), et-Tahaddüs bi Nimetillah, thk. Elisabeth Sartain, Cambridge University, Cambridge 1975.
 • Topaloğlu, Bekir, İslam’da Kadın, Ensar Neşriyat, İstanbul 2004.
 • Yavuz, Adil, “Sehâvî ve Halk Dilinde Dolaşan Hadisler Problemi ile İlgili Eseri”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl. 2002, sy. 14.
 • Yıldırım, Enbiya, “Suyûtî’ye Yöneltilen Suçlamalar (Sehâvî- Suyûtî Çekişmesi Bağlamında)”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl. 2006, sy. 2.
 • Yılmaz Muhammet, İbn Hacer’in Hocaları Bağlamında Kadın Hadisçiler, Araştırma Yayınları, Ankara 2008.
 • Zerkeşî, Bedruddîn (ö.794/1392), Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, çev. Bünyamin Erul, Kitâbiyat, Ankara, 2000.

Detaylar

Sayı
Cilt: 11, Sayı: 3, Kış 2011
Geliş Tarihi
05.09.2011
Kabul Tarihi
22.12.2011
Yayın Tarihi
31.12.2011
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Hadis

Nasıl Atıf Yapılır

Aslan, Recep. “Suyûtî’nin Hadis İlmindeki Kadın Hocaları”. Marife 11/3. 31 Aralık 2011. 127-143. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344288.
Özet Görüntüleme: 92
PDF İndirme: 61

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.