Araştırma Makalesi

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinde Kullanılması

The Use of Cooperative Learning Methodology in Teaching Religious Culture and Moral Knowledge Lessons

Öz

Suyûtî’nin semâ‘ ve icâzet yoluyla ders aldığı kadın hocalarını tanıtmaya çalıştığımız bu makalede; onun el-Muncem fi’l Mu’cem adlı eseri esas alınmıştır. Suyûtî, bu eserinde rastgele her hocasını tanıtmamış, birtakım ölçütlere göre, ilk üç tabakaya giren hocalarının her tabakasını remizlerle ayırt ederek tanıtmıştır. Suyûtî’nin ders aldığı kadın hocaların çoğu, o dönemin âlimlerinin yakın çevresinden kimselerdir. Suyûtî kadın hocalarını tanıtırken onların okuduğu eserleri de kısmen belirtmiştir. Kendisinin de bu kadın hocalardan birçok eser okuduğunu ifade etmiştir. Kadın muhaddislerin, hadis ilminin gelişmesinde ve muhaddislerin yetişmesinde büyük hizmetleri olmuştur.
Al-Suyûtî's work called al-Munjam fi'l Mu'jam has been taken as a basis in this article where we have been trying to promote the female teachers from whom Suyûtî learned through sama and ijazat. In this work Suyûtî did not introduce his every teacher randomly but introduced each category of the teachers falling into the first three categories according to some criteria by differentiating them with symbols. Most of the female teachers of Suyûtî are from those who are within the close environment of the scholars of that period. When introducing his female teachers, Suyûtî also partially mentioned the works his teachers read. He stated that he read many works of these women teachers. The services of female muhaddithaat for the development of the science of Hadith and for the training of muhaddithaat has been great.

Kaynakça

 • Açıkgöz, Kamile Ün, İşbirlikli Öğrenme Kuram/Araştırma/Uygulama, Uğurel Matbaası, Malatya 1992.
 • Açıkgöz, Kamile Ün, Aktif Öğrenme, Biliş yayınevi, İzmir 2007.
 • Açıkgöz, Kamile Ün, Etkili Öğrenme ve Öğretme, Biliş yayınevi, İzmir 2007.
 • Akyürek, Süleyman, Din Öğretimi Model Strateji, Yöntem ve Teknikler, Nobel yayınları, Ankara 2009.
 • Altınok, Hülya, İşbirlikli Öğrenme Kavram Haritalama, Fen Başarısı, Strateji Kullanımı ve Tutum, Dokuz Eylül Ünviversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, İzmir 2004.
 • Aydın, Fatih, İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Başarıya, Tutuma ve Motivasyona Etkileri, Gazi Ünv, Sosyal Alanlar Eğitimi ABD, Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2009.
 • Aydın, Mehmet Zeki, Din Öğretiminde Yöntemler, Nobel yayınları, Ankara 2004.
 • Büyükkaragöz, Savaş-Çivi, Cuma, Genel Öğretim Metotları -Öğretimde Planlama ve Uygulama, 10. Baskı Beta3, İstanbul 1999.
 • Büyükkaragöz, Savaş, Program Geliştirme, (2. Baskı). Kuzucular Ofset, Konya: 1997.
 • Demirel, Özcan, Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretme Sanatı, 15. Baskı, Pegem A yayıncılık, Ankara 2009.
 • Doğan, Recai –Tosun, Cemal, İlköğretim 6.,7. ve 8. Sınıflar İçin Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretimi-Özel Öğretim Yöntemleri, Pegem A yayıncılık, Ankara 2003.
 • Ekinci, Necla, “İşbirliğine Dayalı Öğrenme”, Eğitimde Yeni Yönelimler, Editör: Özcan Demirel, Pegem A yayıncılık, 2. Baskı, Ankara 2007.
 • Genç, Murat, İşbirlikli Öğrenmenin Problem Çözmeye Başarıya Etkisi, Marmara Ünv., Eğitimi Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007.
 • Korkmaz, Hünkar, Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2002.
 • Kemertaş, İsmet, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Birsen Yayınevi İstanbul 2003.
 • Korucu, Emine Nedime, Probleme Dayalı Öğretim ve İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin İlköğretim Öğrencilerin Başarıları Üzerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2007.
 • Kurtuluş, Yıldız, “Sanat Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:20, Ankara 2001.
 • Yıldız, Nazlı, İşbirlikli Öğrenme” Yönteminin İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi, Balıkesir Ünv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir 2001.
 • Öner, Ümmühan, İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tarih Konularının Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Elazığ 2007.
 • Özer, M. Akif “Etkin Öğrenmede Yeni Arayışlar: İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Buluş Yoluyla Öğrenme”, Bilig, yıl: 2005. sy: 35.
 • Saban, Ahmet, Öğrenme Öğretme Süreci, 2. Baskı, Nobel yayınları Ankara 2002.
 • Senemoğlu, Nuray, Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, 12. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2005.
 • Slavin, Robert E., Cooperative Learning, 2. Baskı, USA 1995.
 • Tan, Şeref, Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, 3. Baskı Ankara 2002.
 • Taşpınar, Mehmet, Kuramdan Uygulamaya Öğretim Yöntemleri, Üniversite Kitabevi, Elazığ 2005.
 • Töremen, Fatih, Öğrenen Okul, Nobel yayın dağıtım, Ankara 2001.
 • Yıldız Vesile, “İşbirlikli Öğrenme Ve Geleneksel Öğrenme Grupları Arasındaki Farklar,” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara 1999. sy: 16-17.
 • Yılmaz, Ali, İşbirliğine Dayalı Öğrenme; Etkili Ancak İhmal Edilen Ya Da Yanlış Kullanılan Bir Metot, Milli Eğitim, Ankara 2001, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/yilmaz.htm 1 11 2011.
 • Yılmaz, Hasan - Sünbül, Ali Murat, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Çizgi Kitabevi, 4. Baskı, Konya 2007. s. 154,155.
 • Yılmaz, Meliha, “Görsel Sanatlar Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme” Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt: XV, No:2, Kastamonu 2007.
 • Zenginobuz, Betül, İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Ders Başarısına Etkisi (Geometri), Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2005.

Detaylar

Sayı
Cilt: 11, Sayı: 3, Kış 2011
Geliş Tarihi
09.10.2011
Kabul Tarihi
19.12.2011
Yayın Tarihi
31.12.2011
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Özdemir, Saadettin. “İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Din Kültürü Ve Ahlâk Bilgisi Dersinde Kullanılması”. Marife 11/3. 31 Aralık 2011. 145-162. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344302.
Özet Görüntüleme: 247
PDF İndirme: 93

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.