Araştırma Makalesi

İlahiyat Fakültesi Programlarındaki Seçmeli Dersler Üzerine Bir İnceleme

A Study on Elective Courses At the Programs of the Faculty of theology

Öz

Seçmeli dersler öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi açısından büyük önemi olan derslerdir. Ayrıca seçmeli dersler, öğrencilerin dünyada meydana gelen inanç ve düşünce alanıyla ilgili değişmelerden kaynaklanan yeni durumlarla yüzleşmelerine, anlamalarına ve davranış geliştirmelerine rehberlik etme imkânına sahiptir. Bu yüzden seçmeli derslerde çeşitlendirmeye gidilmelidir. Seçmeli ders sisteminin kurum, öğretim elamanı, öğrenci ve diğer unsurlar da hesaba katılarak yapılacak müzakereler neticesinde yenilenmesi, kurumun hedeflediği öğrenme çıktılarının elde edilmesi ve öğrencilerin beklentilerinin karşılanması açısından önem taşımaktadır.
Elective courses have a great importance in terms of providing the interests and needs of students. In addition, elective courses have an opportunity to guide students’ confrontation, understand and improve behavior to new situations which arising from changes in beliefs and thoughts area in the World. Therefore elective courses are needed to diversify. Renewal of system of elective courses in the result of negotiations with institutions, instructors, students and other elements is important in terms of providing the expectations of students.

Anahtar Kelimeler

İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi, Program, İlahiyat Programı, Seçmeli Ders, Program Değerlendirme
Faculty Of Theology, Religious Education, Program, Program Of Faculty Of Theology, Elective Courses, Program Evaluation

Kaynakça

 • Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar, “Din Hizmetleri Personelinin Yetiştirilmesi Sorununa Öğretim Programları Açısından Yeni Bir Yaklaşım”, Yaygın Din Eğitiminin Sorunları Sempozyumu, (28-29 Mayıs 2002), İBAV Yayınları Kayseri 2003.
 • Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar, “İlahiyat Fakültelerinin Eğitim Öğretime Katkıları ve Kaliteye Yolculuk”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: IX/1 2005.
 • Aybar, Koncay, Göçmenler, Güzin, Keser, Hafize, Numanoğlu, Mustafa, Teker, Necmettin, Eğitim Teknolojileri Terimleri Sözlüğü, MEB. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Yay. Ankara 2004.
 • Aydın, M. Şevki, Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni, Dem Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2005.
 • Aydın, Mehmet Zeki, “Din Öğretimimde Öğretmenlerin Branşlaşmaları”, Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, İslam Medeniyeti Vakfı Yayınları, İstanbul 1993.
 • Ayhan, Halis, “İlahiyat Fakültesi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Yıl 1999, Sayı: 6.
 • Ayhan, Halis, Türkiye’de Din Eğitim, İFAV Yayınları, İstanbul 1999.
 • Bilgin, Beyza, “İlahiyat Fakültelerinde Din Eğitimi ve Öğretimi”, Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, İslam Medeniyeti Vakfı Yayınları, İstanbul 1993.
 • Demir, Ayhan, Ok, Ahmet, “Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki Öğretim Üye ve Öğrencilerinin Seçmeli Dersler Hakkındaki Görüşleri”, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 12, 1996.
 • Doğan, Recai, “Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi: Almanya Modeli”, Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.
 • Ev, Halit, “Türkiye ve Almanya (Kuzey Ren Westfalya Eyaleti)’nın Din Dersi Öğretmeni Yetiştirme Sistemi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Der. Sy: XIII, İzmir 2001.
 • Ev, Halit, Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi Kurumları ve Öğretmen Yetiştirme, Tibyan Yay. İzmir 2003.
 • Gözütok, Şakir, “İlahiyat Fakülteleri İçin Alternatif Program”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta 2004.
 • Hacınebioğlu, İ. Latif, “Batıdaki İlahiyat ve Felsefe Eğitimindeki Bazı Yaklaşımların Türkiye’ye Dönük Uygulanabilirliği ile İlgili Bir Değerlendirme (İngiltere Tecrübesi)”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Semp., SDÜ İlahiyat Fak. Yay. Isparta 2004.
 • Jackson, Robert, “European Institutions and the Contribution of the Study of Religion to General Education in the Public Sphere”, Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2007.
 • Kaya, Mevlüt, “İlahiyat Fakültelerinin İstihdam Alanlarına Uygun Eleman Yetiştirme Problemi”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta 2004.
 • Kızılçaoğlu, Alaattin, “Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırma Sürecine İlişkin Eleştiriler ve Öneriler”, sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c8s14/makale/c8s14m7.pdf (1 Şubat 2011, 19.55).
 • Korkmaz, Mehmet, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteyi Tercih Nedenleri: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği”, Bilimnâme, XVIII; 2010/1.
 • Koştaş, Münir, “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”, AÜİFD; Cilt: 31.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Seçmeli Derslerin Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi Araştırması, Ankara 2008.
 • Öcal, Mustafa, “25. Yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”, Uludağ Üni. İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 9, Cilt: 9, 2000.
 • Özdemir, Şuayip, “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Çalışma Alanları ve Bu Alanlara Eleman Yetiştirmek Üzere İlahiyat Lisans Programında Yapılması Gerekli Düzenlemeler”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, Isparta 2004.
 • Saraç, Cemal, “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Alanlarına Yönelik Lisans Programlarında Yer Almasını İstedikleri Seçmeli Dersler (Marmara Üniversitesi Örneklemi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, Yıl: 8, Aralık 2008,.
 • Sarıkçıoğlu, Ekrem, “Sunuş”, Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, 21-23 Ekim 1987, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Samsun 1988.
 • Sarıkçıoğlu, Ekrem, “Yüksek Din Eğitiminde Eksiklikler”, Türkiye’de 1. Din Eğitimi Semineri, İlahiyat Vakfı Yayınları, Ankara 1981.
 • Sarıkçıoğlu, Ekrem, “Yüksek Din Eğitiminde Hedef ve Program” Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, 21-23 Ekim 1987, Ondokuz Mayıs Üni. İlahiyat Fak. Yay. Samsun 1988.
 • Turgut, Ali, “Akademik Bölümleşmenin Eğitim Öğretime Yansıması”, Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, 21-23 Ekim 1987, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Samsun 1988.
 • Uğur, Ali, “Türkiye ve Suudi Arabistan’da İlahiyat Tahsili Üzerine Bir Mukayese”, Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üni. İlahiyat Fak. Yay. Samsun 1988.
 • Ülgen, Gülten, “İlköğretim Okullarının 6, 7, 8. Sınıflarında Seçmeli Dersler”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1992, Sayı 8.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 24.08.2009 Tarih ve B.30.0.EÖB.000.00.03-02.02-4036 /026647 Sayılı İlahiyat Fakültesi Müfredat Programı Yazısı.
 • Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Komisyonu & Çalışma Grubu, Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi (TYUYÇ) Ara Raporu, Ankara 2009.

Detaylar

Sayı
Cilt: 11, Sayı: 3, Kış 2011
Geliş Tarihi
28.08.2011
Kabul Tarihi
20.12.2011
Yayın Tarihi
31.12.2011
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Korukcu, Adem. “İlahiyat Fakültesi Programlarındaki Seçmeli Dersler Üzerine Bir İnceleme”. Marife 11/3. 31 Aralık 2011. 163-174. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344296.
Özet Görüntüleme: 67
PDF İndirme: 32

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.