Araştırma Makalesi

Arapça Öğretiminde Web Tabanlı Bir Ölçme Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi

Developing a Web-Based Evaluation System for Arabic Language Teaching

Öz

Öğrenme sürecinin en önemli aşamalarından, biri olan ölçme ve değerlendirme, öğrenmenin is-tenilen şekliyle gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmenin yanı sıra, öğretim sürecinde meydana gelen olası sorunların çözülebilmesi konusunda pek çok imkân sunmaktadır. Kuşkusuz, bu durum ölçme ve değerlendirmeyi özellikle yabancı dil öğretiminde çok önemli bir işlevsel konuma yerleştirmektedir. Dolayısıyla, dil öğretimi programlarında ölçme değerlendirme sistemi, sadece öğrenci başarısını belirleme aracı olarak değil, aynı zamanda programın etkin-liğini sürdürmek, başarıyı arttırmak ve geliştirmek için bir öz denetim mekanizması olarak da değerlendirilmelidir. Çalışmamız konuyu, İlahiyat fakültelerinde bir yabancı dil olarak öğretilen Arapça açısından ele almaktadır. 2010 yılından itibaren içerisinde hazırlık sınıfı da bulunan ilahiyat programın %30'unun Arapça olarak verilmeye başlanması, Arapça öğretiminde ölçme ve değerlendirme sistemini sorgulamayı ve yeni bir sistem tasarımını zorunlu kılmaktadır. Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde, gelişen bilgi teknolojilerinden yararlanarak tasarlanması düşünülen web tabanlı bir ölçme değerlendirme sistemi için Mayıs 2009’dan itibaren bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmada da, böyle bir ölçme değerlendirme sisteminin geliştirilmesinin neden gerekli olduğu ve günümüzün değişen ihtiyaçlarından hareketle web-tabanlı düzen-lenecek bir ölçme değerlendirme sisteminin hangi temel kriterleri esas alması gerektiği üzerin-de durulacaktır. Nihayetinde de tasarlanan web tabanlı ölçme değerlendirme sisteminin özel-likleri tanıtılacaktır.
Assessment and evaluation which are among the most important stages of learning provides many opportunities for determining whether learning is achieved in accordance with the goals set in the beginning as well as for solving possible problems occurred in the teaching process. Assessment and evaluation systems enjoy a very functional place especially in the second language teaching. Thus, assessment and evaluations systems should not be considered only as a tool to determine the success of the student in the class, but also as self-control mechanisms for enhancing and improving all learning and teaching process. This paper approaches to the matter from the Arabic language which has been taught at theological faculties in Turkey as foreign language. In addition to the preparatory year which aims to teach students necessary skills in Arabic for their further education at the faculty, Theological Faculties offer 30% of their classes in Arabic since 2010. This new regulation, surely, brought new challenges in Arabic teaching as well as demands to improve the existing assessment and evaluation system and resulted in designing a new system which is capable of meeting the requirements of the contemporary challenges. Using the latest information technologies scholars of the Konya Necmettin Erbakan University, Faculty of Theology have been working on a web based assessment and evaluation system since May, 2009. In this paper, reasons and motives behind developing such a system will be discussed and main characteristics of the system they developed will be introduced.

Anahtar Kelimeler

Arapça, Web Tabanlı Sınav, Ölçme ve Değerlendirme
Arabic, Web-Based Examination, Assessment And Evaluation

Kaynakça

 • Bahar M., Nartgün Z., Durmuş S., Bıçak B., Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Öğretmen El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, bs. Ankara 2006.
 • Bayrakçeken, S., “Test Geliştirme”, Ölçme ve Değerlendirme, ed. Emin Karip, Pegem Akademi, bs. Ankara 2011.
 • Bursalıoğlu, Z., Eğitim Örgütüne Sistem Yaklaşımı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, bs. Ankara yıl. 1971/4, S. 1.
 • Carmines, E.G., R.A. Zeller, Reliability and Validity Assessment, Sage Publications, bs. Beverly Hills 1982.
 • Chang, C. C., “Construction and Evaluation of a Web-Based Learning Portfolio System: An Electronic Assessment Tool”, Innovations in Education and Teaching International, yıl. 2001/38 S. 2.
 • Demircioğlu, G. “Geçerlik ve Güvenirlik”, Ölçme ve Değerlendirme, ed. Emin Karip, Pegem Akademi, bs. Ankara: 2011.
 • Demirel, Özcan, Türkçe Öğretimi, bs. Ankara 2002.
 • Gay, L.R., Educational Evaluation and Measurement, A Bell & Howell Company. bs. London 1985.
 • Gelbal, S., H. Kelecioğlu, “Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algı-ları ve Karşılaştıkları Sorunlar”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, yıl 2007 S. 33.
 • Karakaş, A., G. Karaca, “Yabancı Dil Öğretiminde Resmin Materyal Olarak Kullanımı ve Önemi”, Yaşadık-ça Eğitim Dergisi, 2011 S. 110.
 • Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi –Kavramlar, İlkeler, Teknikler-, Nobel Yayın Dağıtım. bs. Ankara 2000.
 • Landry, R.G., “The Relationship of Second Language Learning and Verbal Creativity”, The Modern Language Journal, yıl. 1973/57 S. 3.
 • Liang Z.; Y. Zhuang; Z. Yuan; G. Zhan “A Web-Based Examination and Evaluation System for Computer Education”, IIEEE Computer Society, bs. Washington 2006.
 • Long, M. H., C. J. Doughty, Handbook of Language Teaching, ed. M. H. Long, C. J. Doughty, Blackwell, Oxford 2009.
 • Long, M. H., “Language Teaching”, Handbook of Language Teaching, ed. M. H. Long, C. J. Doughty Blackwell, Oxford 2009, 3-5.
 • Özbek, Ö. Y., “Ölçme Araçlarında Bulunması İstenen Nitelikler”, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, ed. Satılmış Tekindal,: Pegem Akademi, bs. Ankara 2010.
 • Ricketts, C., S.J. Wilks, “Improving Student Performance Through Computer-based Assessment: insights from recent research”, Assessment &Evaluation in Higher Education, yıl. 2002/27 S. 5.
 • Rosenberg, M. E, K. Watson, J. Paul, W. Miller, I. Harris, T. D. Valdivia, “Development and implementation of a web-based evaluation system for an internal medicine residency program”, Acad Med. 2001/76 S. 1.
 • Semerci, Ç. “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, Ölçme ve Değerlendirme, ed. Emin Karip, Pegem Aka-demi, bs. Ankara. 2011.
 • Turgut, M. F., Y. Baykul, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Pegem Akademi. bs. Ankara 2010.
 • Tümer, A. E., İ. Şahin ve A. O. Aktürk, “Online Sınav Sistemi ve Bu Sistem ile ilgili Öğrenci Görüşleri”, 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Eskişehir 2008, http://www.ietc2008.anadolu.edu.tr/online.php.
 • Üstüner, A., M. Şengül, “Çoktan Seçmeli Test Tekniğinin Türkçe Öğretimine Olumsuz Etkileri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yıl. 2004/14 S. 2.
 • Zhang, L., Zhuang, Y., Yuan, Z., Zhan, G., “A Web-Based Examination and Evaluation System for Computer Education”, IIEEE Computer Society, bs. Washington 2006, 120-124.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 1, Bahar 2012
Geliş Tarihi
09.03.2012
Kabul Tarihi
22.05.2012
Yayın Tarihi
31.05.2012
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Arap Dili ve Belağatı

Nasıl Atıf Yapılır

Tasa, Muhammet - Furat, Ayşe Zişan. “Arapça Öğretiminde Web Tabanlı Bir Ölçme Değerlendirme Sistemi Geliştirilmesi”. Marife 12/1. 31 Mayıs 2012. 9-24. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344330.
Özet Görüntüleme: 92
PDF İndirme: 20

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: