Araştırma Makalesi

Muhammed Esed’e İki Haksızlık Örneği Esed’in Kur’ân Mesajı ile İlgili ‘İntihal’ ve ‘Çarpıtma’ İddialarının Tutarsızlığı

Two Wrongs Against Muhammed Asad

Öz

Prof. Dr. Mustafa Öztürk "Marife" dergisinde yayınlanan bir makalesinde, Muhammed Esed’in Kur’ân Mesajı adlı eserinin Mevlâna Muhammed Ali’nin The Holy Kur’an adlı eserinden intihal edildiğini iddia etmiştir. "İslâmiyât" dergisinde yayınlanan diğer bir makalesinde ise Esed’in, anılan eserinin dipnotlarında, Taberî (ö. 310/923), Beğavî (ö. 516/1122), Zemahşerî (ö. 538/1143), Râzî (ö. 606/1209), Beydâvî (ö. 685/1286) gibi klasik müfessirlerden yapmış olduğu bazı nakillerde, bu müfessirlere ait birçok ibare ve ifadeyi kimi zaman yanlış naklettiğini, kimi zaman da tahrif ettiğini iddia etmiştir. Bu çalışma; Öztürk’ün Esed aleyhinde her iki makalesinde ileri sürdüğü itham ve iddiaların, peşin kanaatler ve yetersiz incelemeler sonucunda varılan haksız yargılar olduğunun tespiti ve bu konuda serdedilen argümanların tek tek çürütülmesini konu edinmektedir.
In one of his articles which has been published in "Marife" journal, Prof. Dr. Mustafa Öztürk asserts that Muhammad Asad’s The Message of Qur’an was plagiarized from The Holy Kur’an, written by Maulana Muhammad Ali. In Öztürk’s another article, which has been published in "Islamiyat" journal, he claims that in the annotations of the aforementioned work, Esed intentionally altered or falsified numerous phrases and passages belonging to traditional commentators such as At-Tabari (d. 310/923), Al-Baghawi (d. 516/1122), Az Zamakhshari (d. 538/1143), Ar-Razi (d. 606/1209), Al-Baydawi (d. 685/1286). In this article, Öztürk’s claims against Esed are criticised one by one. It is also demon-strated that all these accusations arose from Öztürk’s unjustified prejudice and his inadequate research.

Anahtar Kelimeler

Muhammed Esed, Mustafa Öztürk, Kur’ân Mesajı (The Message Of The Qur’an), İntihal, Çarpıtma, Tahrif
Muhammad Asad, Mustafa Öztürk, The Message Of The Qur’an, Plagiarism, Falsification, Alteration

Kaynakça

 • Asad, Muhammad (1900-1992), The Message of The Qur’an, Dar al-Andalus, Gibraltar 1980.
 • Bashiruddin, Mirza Mahmood Ahmad (1889-1965), The Holy Qur’an, II. bs. Woking U.K. 1988 (I. bs. Pakistan, 1947-1963).
 • Beğavî, Ebû Muhammed el-Hüseyn b. Mes‘ûd (ö. 516/1122), Me‘âlimü’t-Tenzîl, Dâru İbn Hazm, I. bs. Beyrut 2002.
 • Beydâvî, Nâsıru’d-Dîn Ebû Sa’îd Abdullah b. ‘Umer (ö. 685/1286), Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, Muessesetu’l-‘İlmî Li’l-Matbû’ât, Beyrut 1990.
 • Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük Tefsir Tarihi II Tabakatu’l-Müfessirîn, DİB Yay. Ankara 1960.
 • Esed, Muhammed (1900-1992), Kur’an Mesajı, çev. Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İstanbul 2009.
 • Malik Ghulam Farîd, The Holy Qur’an, O.R.P.C. Ltd. Rabwah, Pakistan 1969.
 • Muhammad Ali, Maulana (1874-1951), The Holy Qur’an: Arabic Text with English Translation and Commentary, Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Lahore Inc. Ohio, U.S.A. 2002.
 • Nesefî, Abdullah b. Ahmed (ö. 710/1310), Medâriku’t-Tenzîl ve Haqâiqu’t-Te’vîl, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 1996.
 • Qay’î, Muhammed Abdulmun’im, El-Aslâni fî ‘Ulûmi’l-Qur’ân, IV. bs.
 • Öztürk, Mustafa, Meâl Kültürümüz, Ankara Okulu, I. bs. Ankara 2008.
 • Öztürk, Mustafa. “Muhammed Esed’in Tefsir Notlarındaki Yanlış Atıflar ve Çarpıtmalar Üzerine”. Marife 8/1 (2008): 45-62. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343948.
 • Öztürk, Mustafa, Cumhuriyet Türkiye'sinde Meal ve Tefsirin Serencamı, Ankara Okulu, Ankara, Ocak 2012.
 • Öztürk, Mustafa, Kıssaların Dili, Ankara Okulu, Ankara, 2010.
 • Râğıb el-İsfahânî (ö. 425/1033), Müfredâtu Elfâzi’l-Kur’ân, thk. Safvân Adnân Dâvûdî, I. bs. Beyrut 1992.
 • Râzî, Fahruddîn Ebû Abdillah (ö. 606/1209), Et-Tefsiru’l-Kebîr, Tahran, tsz.
 • Suyûtî, Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr (ö. 911/1506), ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsîri’l-Me’sûr, Dâru’l-Fikr, Beyrut 1993.
 • Taberî, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr (ö.310/923), Câmiu’l-Beyân ‘an Te’vîli ‘Âyi’l-Kur’ân (Tefsîru’t-Taberî), Dâru’l-Fikr, Beyrut 1995.
 • Ünsal, Hadiye, Tefsirde Heterodoksi: Kâdıyânîlik ve Kur’an, Ankara Okulu, Ankara 2011.
 • Zehebî, Muhammed Huseyn, Et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, Dâru’l-Erqâm, Beyrut, ts.
 • Zemahşerî, Ebu’l-Qâsım Cârullah Mahmûd b. ‘Umer (ö. 538/1143), el-Keşşâf ‘an Haqâiqi Ğavâmidi’t-Tenzîl, Mektebetu’l-‘Ubeykân, Riyâd 1998.
 • Kelime Dergisi (Aylık), Konya/İstanbul, Haziran 1986-Ekim 1987, S. 1-16.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 1, Bahar 2012
Geliş Tarihi
04.03.2012
Kabul Tarihi
21.05.2012
Yayın Tarihi
31.05.2012
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Tefsir

Nasıl Atıf Yapılır

Zeyveli, Hikmet. “Muhammed Esed’e İki Haksızlık Örneği Esed’in Kur’ân Mesajı Ile İlgili ‘İntihal’ Ve ‘Çarpıtma’ İddialarının Tutarsızlığı”. Marife 12/1, 25-46.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344334
Özet Görüntüleme: 104
PDF İndirme: 40

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: