Araştırma Makalesi

Râmûzü'l-Ehâdîs'in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on Turkish Version of Ramuz al-Ahadith

Öz

Gümüşhânevî, 19. Yüzyılda yaşamış bir Osmanlı âlimidir. O aynı zamanda Nakşibendî tarikatının Halidiyye kolunun İstanbul'daki temsilcilerinden biridir. Hadis ve tasavvuf alanındaki çalışmaları ile ön plana çıkan Gümüşhânevî'nin hadise dair beş önemli eseri bulunmaktadır. Bunlar içinde şüphesiz en önemlisi çeşitli hadis kaynaklarından derlenerek oluşturulmuş olan Râmûzü'l-ehâdîs'dir. Aslı Arapça olan Râmûzü'l-ehâdîs'in Türkçe tercümeleri yapılmıştır. Bu makalede, önce kısaca Râmûzü'l-ehâdîs üzerinde durulmuş daha sonra da tercümeleri hakkında bir değerlendirme yapılmıştır. İlk önce Abdulaziz Bekkine'nin yapmış olduğu tercüme ele alınmış, daha sonra da Pamuk Yayınevi tarafından çeşitli tarihlerde baskıları yapılan tercümeler incelenmiştir.
Gumushanavi was one of the distinguished scholars lived during Ottoman Time in 19th century. He was also one of the members of Khalidiyye Branch of Nakshebandhe Path in Istanbul. He was famous for his studies about Hadith and Sufism. He has five important books in this field. Ramuz al-Ahadith is, undoubtedly, very important one among those which was compiled from different sources of Hadith. Turkish version of Ramuz al-Ahadith, which is originally Arabic, was issued. In this article, firstly Ramuzül-Ahadis was introduced briefly and then Turkish version of this book has been examined in terms of its criticism. The Turkish version of the book translated by Adüllaziz Bekkine was examined and the other which were printed by Pamuk Publications were reviewed.

Anahtar Kelimeler

Gümüşhânevî, Râmûzü'l, Levâmiu'l, Hadis, Tercüme
Gumushanavi, Ramuz al-Ahadith, Levami' al-Ukul, Hadith, Translation

Kaynakça

 • Abd b. Humeyd, Ebû Muhammed (ö. 249/863), el-Müsned, thk. Subhî el-Bedrî, Mahmud Muhammed Halîl es-Saîdî, Mektebetü's-Sünne, I. bs. Kahire 1988/1408.
 • Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), el-Müsned, nşr. Dâru Sahnûn/Çağrı Yayınları, II. bs. İstanbul, 1992/1413, I-VI.
 • Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), Kitâbü'z-zühd, trc. Mehmed Emin İhsanoğlu, İz Yayıncılık, İstanbul 1993, I-II.
 • Ahmed b. Muhammed b. Ziyad b. Beşir, Ebû Saîd (ö. 340/952), ez-Zühd ve Sıfatü'z-zahidîn, thk. Mecdi Fethi es-Seyyid, Dârü's-sahâbe li't-türâs, I. bs. Tanta 1408.
 • Babanzâde, Ahmed Naim (ö. 1934), Sahîh-i Buharî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi (Tecrid Mukaddimesi), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1984, I-XIII.
 • Bekkine, Abdülaziz (ö. 1952), Ramûz el-Ehâdis (Hadisler Deryası), nşr. Lütfi Doğan, Cevat Akşit, Osman Nuri Çataklı, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, I-II.
 • Beyhakî, Ebû Bekir, Ahmed b. el-Huseyn (ö. 458/1066), es-Sünenü’l-Kübra, thk. Muhammed Abdulkadir Ata, Mektebetü Dâri'l- Baz, Mekke 1994/1414, I-X.
 • Beyhakî, Ebû Bekir, Ahmed b. el-Huseyn (ö. 458/1066), Şuabü’l-îmân, thk. Muhammed Saîd Besyûnî Zağlul, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, I. bs. Beyrut 1410, I-VIII.
 • Buhârî, Ebû Abdillah, Muhammed b. İsmail (ö. 256/870), el-Câmiu’s-sahîh, nşr. Dâru Sahnûn/Çağrı Yayınları, II. bs. İstanbul 1992/1413, I-VIII.
 • Ebû Dâvud, Süleyman b. el-Eşas es-Sicistânî (ö. 275/889), es-Sünen, nşr. Dâru Sahnûn/Çağrı Yayınları, II. bs. İstanbul 1992/1413, I-V.
 • Ebû Nuaym el-Isfehânî, Ahmed b. Abdillah (ö. 430/1038), Hılyetü'l-evliyâ, Dâru'l-Kütübi'l-Arabî, IV. bs. Beyrut 1405, I-X.
 • Ebü'ş-Şeyh, Abdullah b. Muhammed el-Esbehânî (ö. 369/979), el-Azamet, thk. Rızaullah b. Muhammed İdris el-Mübarekfûrî, Dârü'l-Asıme,, Riyad 1408, I-V.
 • Erdoğan, Naim, Râmûz-ul Ehâdîs (7097 Hadis) Tercümesi, Pamuk Yayınları, İstanbul 1976.
 • Erdoğan, Naim, Râmûz-ul Ehâdîs (7101 Hadis) Tercümesi, Pamuk Yayınları, İstanbul 1980.
 • Erdoğan, Naim-Pamuk, Arif, Ramuz'ül Ehadis Hadis Ansiklopedisi, Pamuk Yayıncılık, İstanbul 2004, I-II.
 • Gümüşhânevî, Ahmed b. Mustafa (ö. 1311/1893), Levâmiu’l-ukûl, Dersaadet, İstanbul ts. I-V.
 • Râmûzü'l-ehâdîs, Kışla-i Hümayun Matbaası, Asitane, 1275.
 • Gündüz, İrfan, Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddîn (ks) Hayatı-Eserleri-Tarikat Anlayışı ve Hâlidiyye Tari-katı, Seha Neşriyat, İstanbul 1984.
 • Hâkim en-Neysâbûrî, Ebû Abdullah, Muhammed b. Abdullah (ö. 405/1014), el-Müstedrek ale’s-Sahihayn, thk. Mustafa Abdulkadir Atâ, Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, I. bs. Beyrut 1990/1411, I-IV.
 • Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Bekir, Ahmed b. Ali (ö. 463/1071), Tarihu Bağdat, Dârü’l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut ts. I-XIV.
 • Hatipoğlu, İbrahim, “Râmûzü'l-ehâdîs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 2008, XXXIV.
 • Heysemî, Nureddin, Ali b. Ebî Bekir (ö. 807/1405), Buğyetü'l-bâhis an zevâidi müsnedi'l-hâris, thk. Hüseyin Ahmed Salih el-Bakirî, Merkez-i Hıdmeti's-Sünne, I. bs. Medine 1992/1413, I-II.
 • Hocazâde, Mevlânâ Ahmed Ziyâüddin el-Gümüşhânevî, Cerîde-i Sûfiyye, ts.
 • İbn Ebî Şeybe (ö. 235/849), el-Musannef, thk. Kemal Yusuf el-Hût, Riyad 1409, I-VII.
 • İbn Hıbbân, Ebû Hâtim, Muhammed b. Hıbban el-Büstî (ö. 354/965), Sahîhu İbn Hıbbân, thk. Şuayb el-Arnavut, Müessesetü'r-Risâle, Beyrut 1993/1414, I-XVIII.
 • İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvinî (ö. 273/887), es-Sünen, nşr. Dâru Sahnûn/Çağrı Yayınları, II. bs. İstanbul 1992/1413, I-II.
 • İbnü's-Sünnî, Ebû Bekir, Ahmed b. Muhammed ed-Dineverî (ö. 364/974), Amelü'l-yevm ve'l-leyle, thk. Beşir Muhammed Uyûn, Mektebetü Dâri'l-Beyan, I. bs. 1987/1407.
 • Kevserî, Muhammed b. Zâhid (ö. 1952), İrğâmü’l-merîd, nşr. el-Mektebetü'l-Ezheriyye, ts., yy.
 • Kevserî, Muhammed b. Zâhid (ö. 1952), et-Tahrîru’l-vecîz, thk. Abdülfettah Ebû Gudde, Mektebetü'l-Matbûat, I. bs. Halep 1413/1993.
 • Koçyiğit, Talat, Hadis Istılahları, A. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, II. bs. Ankara 1985.
 • Mustafa Fevzî b. Nu'man (ö. 1924), Hediyyetü’l-hâlidîn, İstanbul 1313.
 • Müslim, Ebü’l-Huseyn, Müslim b. Haccâc (ö. 261/875), el-Câmiu’s-sahîh, nşr. Dâru Sahnûn/ Çağrı Yayın-ları, II. bs. İstanbul 1992/1413, I-III.
 • Müttekî, Alâuddîn Ali b. Hüsâmiddîn b. Abdülmelik el-Hindî (ö. 975/1567), Kenzü'l-ummâl fî süneni'l-akvâl ve'l-ef'âl, thk. Mahmûd Ömer Dimyâtî, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, II. bs. Beyrut 2004/1424, I-XVIII.
 • Nesâî, Ebû Abdirrahman, Ahmed b. Şuayb (ö. 303/915), es-Sünen, nşr. Dâru Sahnûn/Çağrı Yayınları, II. bs. İstanbul 1992/1413, I-VIII.
 • Serkis, Yusuf Elyân, Mucemu'l-matbûati'l-arabiyye, Dâru Sâdır, Beyrut 1928/1346, I-II.
 • Süyûtî, Ebü'l-Fazl, Celâlüddîn Abdurrahman b. Ebî Bekr (ö. 911/1505), el-Câmiu's-sağîr fî ehâdîsi'l-beşîri'n-nezîr, Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut 2004/1425, I-II.
 • Taberânî, Ebu’l-Kâsım, Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb (ö. 360/971), el-Mucemu'l-evsat, thk. Târık b. Avdullah, Dârü'l-Haremeyn, Kahire 1415, I-X.
 • Taberânî, Ebu’l-Kâsım, Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb (ö. 360/971), el-Mu'cemu’l-kebîr, thk. Hamdi b. Abdulmecid es-Silefi, Mektebetu'l-Ulûm ve'l-Hıkem, II. bs. 1983/1404, I-XX.
 • Tayâlisî, Ebû Dâvûd, Süleymân b. Dâvûd el-Fârisî (ö. 204/819), el-Müsned, Dâru'l-Ma'rife, Beyrut 1985.
 • Tirmizî, Ebû Îsâ, Muhammed b. Îsâ (ö. 279/892), es-Sünen, nşr. Dâru Sahnûn/Çağrı Yayınları, II. bs. İstanbul 1992/1413, I-V.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 1, Bahar 2012
Geliş Tarihi
13.02.2012
Kabul Tarihi
21.05.2012
Yayın Tarihi
31.05.2012
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Hadis

Nasıl Atıf Yapılır

Demirer, Macit. “Râmûzü’l-Ehâdîs’in Türkçe Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme”. Marife 12/1, 67-82.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344314
Özet Görüntüleme: 90
PDF İndirme: 20

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: