Araştırma Makalesi

Nitelikli Din Görevlisi Yetiştirmede İlahiyat Fakültelerinde Sürdürülen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yeterliliği: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Konu Hakkındaki Düşünceleri

Competence of Faculties of theology to Educate the Competent Religious Functionaries: a Study Based on the Opinions of the Students of the Faculty of theology At Istanbul University

Öz

Günümüzde iş gücü kalitesini arttırmaya yönelik mesleki yeterliklerin belirlenmesi konusunda pek çok çalışma yapılmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı da (DİB) 2004’ten itibaren bünyesinde çalışan görevlilerin toplumun ihtiyaç duyduğu din hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirmeleri için sahip olmaları gereken yeterlikleri/nitelikleri belirlemiştir. Çalışmada, din görevlilerini yetiştiren temel kurumlardan olan ilahiyat fakültelerindeki öğrencilerin DİB Personel Yeterlikleri konusunda fakültede verilen eğitimin ne ölçüde yeterli olduğunu düşündükleri araştırılmaktadır. Araştırma İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencileri üzerine yapılmıştır. Konunun mümkün olduğunca detaylı bir şekilde ele alınabilmesi amacıyla elde edilen bulgular, betimleyici analizlerde kullanılan frekans tabloları üzerinden yorumlanmıştır. Elde edilen bulguların ilahiyat fakültelerdeki eğitimin kalitesini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalara veri sağlamanın yanı sıra DİB’in eğitim politikalarını şekillendirmesine de katkıda bulunacağı umulmaktadır.
There have been recently many works made or published on setting the vocational competences in order to improve the work quality. The Presidency of Religious Affairs has taken its share from these developments, especially after 2004, and has achieved very important efforts to determine the staff competences which are expected from the future religious functionaries to fulfil their responsibilities efficiently. This paper elaborates on the opinions of the students of Faculties of Theology, which is one of the main institutions educating the future religious functionaries of the Presidency, on to which extent the education given at the faculty is competent to the determined competency fields. The research which constitutes the main core of this paper has been conducted on the students of Faculty of Theology at Istanbul University. In order to gather and reflect more detailed information about the student’s opinions the data was analysed only by using the frequency distribution of the answers. Hopefully, this paper will provide data for the future works on improving the quality of education at the faculties of theology as well as contributing the Presidency of Religious Affair to shape its future employment policies.

Anahtar Kelimeler

Diyanet İşleri Başkanlığı, Personel Yeterlikleri, İlahiyat Fakülteleri, Din Görevliliği, Yeterlik
Presidency Of Religious Affairs, Staff Competence, Faculties Of Theology, Religious Functionaries, Competence

Kaynakça

 • Akyürek, Süleyman, “Kur’an Kursu Öğreticisinin Mesleki Yeterlikleri”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2005/1), S. 18, s. 175-192.
 • Aşıkoğlu, Nevzat Y., “Vaizlerde Aranacak Temel Yeterlikler Üzerine”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2004), S. VIII/2, s. 17-24.
 • Aydın, M. Şevki, “İlahiyat Lisans Programının Amaç Sorunu”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003), Isparta: 2004, s.19-25.
 • Baygül, Arzu, Kayıp Veri Analizinde Sıklıkla Kullanılan Etkin Yöntemlerin Değerlendirilmesi, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2007.
 • Bilgin, Beyza, “Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Din Eğitimi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, (Temmuz 1996); S. XII/ 35.
 • Bulut, Mehmet, “Din Görevlisi Yetiştirme Sorunu ve Diyanet İşleri Başkanlığına Eleman Yetiştiren Kurum Olarak İmam-Hatip Okulları (Tarihi Süreç İçinde Gelişmeler)”, II. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2003, s. 542-565.
 • Buyrukçu, Ramazan, Safinaz Asri, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı Din Hizmetlerine Bakışı: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2007/2), S. 19, s. 81-106.
 • Çetin, Abdulkadir, Din Görevlisinden Beklentiler ve Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlikleri (Elazığ- Erzurum – Malatya- Urfa Örneği), Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Sakarya, 2005.
 • Gürsakal, Necmi, Betimsel İstatistik, Bursa: Dora, 2010.
 • Hoffman, Terrence, “The Meanings of Competency”, Journal of European Industrial Training, (1999), S. 23/6 s. 275-285.
 • Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi – Kavramlar, İlkeler, Teknikler-, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000.
 • Kılavuz, M. Akif, “İlahiyat Fakültelerinde Din Hizmetleri Bölümü Oluşturulmasına Duyulan İhtiyaç”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003), Isparta 2004, s. 383-408.
 • Koç, Ahmet, “İlahiyat Lisans Programı ve Mezunlarının İstihdam Sorunları Üzerine Bazı Mülahazalar”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003), Isparta 2004, s.277-284.
 • Korkmaz, Mehmet, “Yaygın Din Öğretiminde Yeterlik Ölçeği Geliştirme Süreci: Kur’an Kursu Öğreticileri Eğitim-Öğretim Yeterlikleri Ölçeği Örneği”, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2010/1), S. 28, s. 239-256.
 • Korukçu, Adem, “Yaygın Din Eğitiminde İlahiyat Fakültelerinin Yeri ve Önemi”, Değerler Eğitimi Dergisi, (Aralık 2010), S. 8/20, s. 99-122.
 • Korukçu, Adem, “İlahiyat Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Yaygın Din Eğitimine Bakışları”, Değerler Eğitimi Dergisi, 9, 21 (2011), s.55-97.
 • Osmanoğlu, Cemil, “İlahiyat Fakülteleri Din Eğitimi Anabilim Dalı XI. Koordinasyon Toplantısı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52: 1 (2011), s.388-393.
 • Öcal, Mustafa, 20. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de Din Eğitimi, Bursa: Emin Yayınları, 2010.
 • Özdemir, Saadettin, “İstihdam Alanlarına Göre İlahiyat Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması: Din Hizmetleri Bölümü Önerisi”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003), Isparta 2004, s. 537-558.
 • Öztürk, Veli, “İlahiyat Fakülteleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasındaki İlişkilerin Tarihi Gelişimi Bağlamında Bazı Çözüm Önerileri”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003), Isparta: 2004, s. 105-142.
 • Rogelberg, Steven G., Allan H. Church, Janine Waclawski ve Jeffrey M. Stanton, “Organizational Survey Research”, Handbook of Research Methods in Industrial and Organizational Psychology, ed. Steven G. Rogelberg, Massachusetts, USA, Blackwell Publishers, 2002.
 • Sağlam, İsmail, “Fransa’daki Türklerin Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirilmeleri”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2010), S. 19/1, s. 275-299.
 • Şahin, Ali Ekber, “Öğretmen Yeterliklerinin Belirlenmesi”, M.E.B. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, (Aralık 2004), S. 5/58, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi58/sahin.htm (Son erişim tarihi: 02.02.2012).
 • T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Personel Yeterlikleri, Ankara 2010.
 • T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Stratejik Planı 2012-2016, Ankara 2012.
 • Tavşancıgil, Ezel, Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2006.
 • Tunç, Cihat, “Din Hizmetlerinde Görev Alacak İlahiyat Fakültesi Mezunlarının Yetiştirilmesi ve Sorunları”, Türkiye’de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu (16-17 Ekim 2003), Isparta 2004, s. 343-352.
 • Yılmaz, Hüseyin, Din Eğitimi ve Sosyal Barış, İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 1, Bahar 2012
Geliş Tarihi
27.01.2012
Kabul Tarihi
20.05.2012
Yayın Tarihi
31.05.2012
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Furat, Ayşe Zişan. “Nitelikli Din Görevlisi Yetiştirmede İlahiyat Fakültelerinde Sürdürülen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinin Yeterliliği: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Konu Hakkındaki Düşünceleri”. Marife 12/1, 83-110.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344320
Özet Görüntüleme: 114
PDF İndirme: 43

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: