Araştırma Makalesi

Değişim Sürecinde Toplumsal Değerlerin Eğitiminde Din Eğitimi

Religious Education in the Education of Social Values in the Process of Change

Öz

Değişim olgusu hayatın zorunlu gerçeklerinden birisidir. Söz konusu değişim içerisinde değerlerin terki ya da göz ardı edilmesinden ziyade, onların günün ihtiyaçlarına göre yeniden yorumlanması ve şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle değerlerin yaşatılabilmesi ve canlı tutulabilmesi için, sürekli gözden geçirilmesi bir gerekliliktir. Değerleri revize etmek, onları değiştirmek anlamına gelmemektedir. Aksi halde değerler, tehlikeye girecek ve yaşanması ve uygulanması mümkün olmayan atıl bir duruma düşecektir. Ayrıca yerel değerlerin zenginleştirilmesi ve güncellenmesinde evrensel değerlerin önemi göz ardı edilmemelidir. Değişim sürecinde toplumsal değerlerin eğitimini ve devamını müm-kün kılan vasıtaların başında din eğitimi gelir. Örgün eğitimde bu etkinlik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersleri ile yapılır. Bu derste öğrencilerin toplumsal değerleri, bilgi, duyuş ve davranış düzeylerinde özümsemesi amaçlanır. Bu makalede, toplumsal değerlerin evrensel değerler çerçevesinde güncellenmesinde din eğitiminin rolü konusu incelenecektir.
The change phenomenon is one of the essential facts of life. Rather than leaving or ignoring the values in mentioned change, they ought to be re-interpreted and re-shaped according to current conditions. For this reason, it is a necessity that values must consistently be reviewed in order to provide them survive and keep them alive. Although revising the values does not mean to change them into other values. Otherwise, the values would fall into danger, then they would remain inactive, so living and surviving the values may not be possible. Likewise, the prominence of universal values must not be ignored in updating and enriching the local values. Religious education is the most important instrument for education and permanence of the social values in the process of change. This education is provided by Religious Culture and Ethics lessons in formal education. By this lesson, the goal is to make students internalise the social values at cognitive, affective and behaviour levels. In this article, the role of religious education in updating the local values within the frame of universal values will be analysed.

Anahtar Kelimeler

Değerler Eğitimi, Din Eğitimi, Toplumsal Değişim, Toplumsal Değerler
Values Education, Religious Education, Social Change, Social Values

Kaynakça

 • Akbaş, Oktay, “Değer Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt: 6, No: 16, 2008.
 • Akdoğan, Ali, “Dînî Hayat Açısından İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet Teşkilatının Fonksiyonu”, Diyanet İlmî Dergi, Cilt: 44, Sayı: 3, Temmuz Ağustos Eylül 2008.
 • Akıncı, Adem, “Hayata Anlam Vermede Dinî Değerlerin ve Din Öğretiminin Rolü”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2005, 3 (9).
 • Altıkardeş İsmet, Dini Anlama Biçimleri ve Dünya Barışına Katkısı, İşaret Yayınları, Ankara 2007.
 • Aşıkoğlu, Nevzat Yaşar, “Toplum Hayatımızda Dinin Yeri ve Din Eğitiminin Önemi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 1998.
 • Aydın, M. Şevki, “Hz. Peygamber’in Eğitim(ciliğ)ini Güncellemede Çoğulluk (I)”, Hz. Muhammed (s.a.v)’in Eğitim Anlayışı, Edt.: Ramazan Kağnıcı, 2. bs., Ankara 2001.
 • Avrupa Konseyi, Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap, Çeviri: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı Basımevi, 2009.
 • Aydın, Mehmet S., “Türkiye’de Din ve Modernleşme İlişkisi Üzerine Bazı Düşünceler”, İslam’ın Bugünkü Meseleleri, Türk Yurdu, Nisan-Mayıs 1997.
 • Aydın, Mehmet Zeki, “Okulda Değerler Eğitimi”, Eğitime Bakış, Yıl: 6, Sayı: 18, Ekim-Kasım-Aralık 2010.
 • Ayhan, Halis, “Sosyal Bütünlük Açısından Din Eğitimi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sayı: 1, Cilt: I, Yıl: 1, 1986.
 • Bilgin, Vejdi, Sosyal Çözülme ve Din, Etüt Yayınları, Samsun 1997.
 • Caferî, Mümtaz F., “Rehberlikte Değerler ve Amaçlar: Batılı ve İslâmî Yaklaşımların Mukayesesi”, İslâmi Sosyal İlimler Dergisi, Cilt: 2, Bahar 1414/1994, Sayı: 1.
 • Cebeci, Suat, “Din Eğitiminde Medreseden Mektebe, Mektepten Nereye?”, httpweb.sakarya.edu.tr~scebeci10Cebeci.pdf.pdf.
 • Cebeci, Suat, “Eğitim Felsefesine Toplumcu Bir Yaklaşım”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 1996.
 • Ceylan, Yasin, “Etik Değerlerin İnsan Yaşamındaki Yeri”, İslâmiyât, IV, (2001), Sayı 3.
 • Çetin, Mustafa, “İslam ve Milletlerarası Barış”, Doğuda ve Batıda İnsan Hakları, TDVY., Ankara 1996.
 • Çoştu, Yakup, Toplumsallaşma ve Dindarlık, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık, Ankara 2011, s. 32.
 • Doğan, Recai, “Nitelikli Din Eğitim-Öğretiminin Sosyal ve Evrensel Barışa Katkısı”, Dinin Dünya Barışına Katkısı, TDVY., Ankara 2006.
 • Doğru, Adil, Değişen Toplumun Bunalımı, Timaş Yayınları, İstanbul 1991.
 • Düzgün, Şaban Ali, “Değişim Kavramı ve Toplumsal Değişimin Şartları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1998, XXXVIII.
 • Erdem, Ali Rıza, “Üniversite Kültüründe Önemli Bir Unsur Değerler”, Değerler Eğitimi Dergisi, 1 (4).
 • Erdoğan, Mehmet, “Sosyal Değişme Karşısında İslam Hukuku”, Sosyal Değişme ve Dini Hayat, İSAV Yayınları, İstanbul 1991.
 • Erkal, Mustafa, “Açış Konuşması”, Sosyal Değişme ve Dinî Hayat, (Edit: Sami Şener), Ensar Neşriyat, 2. Baskı, İstanbul 2005.
 • Ertürk, Selahattin, Eğitimde Program Geliştirme, Yelkentepe Yayınları, 4. bs., Ankara 1982.
 • Eskicumalı, Ahmet, “Eğitim ve Toplumsal Değişme: Türkiye’nin Değişim Sürecinde Eğitimin Rolü, 1923-1946”, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, Cilt: 19 (2) 2003.
 • Eyüpoğlu, Osman, Perşembe, Erkan, “Toplumsal Değişim Patolojisi ve Temel Değişim Güdüsü”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 28, 2010.
 • Furat, Ayşe Zişan, Yetişkinlerin Yaygın Din Eğitiminde Televizyonun Yeri ve Fonksiyonu (İstanbul Örneği) –Sır Dizileri ve Dinî Programlar-, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2008.
 • Doğru, Adil, Değişen Toplumun Bunalımı, Timaş Yayınları, İstanbul 1991.
 • Giddens, Anthony, Sosyoloji, Yayına Haz. Hüseyin Özel-Cemal Güzel, Ayraç Yayınevi, Ankara 2000.
 • Günay, Ünver, “Değişimin Sosyolojik Boyutu Bağlamında Toplumsal Değişme ve İslamiyet İlişkileri”, Çağımızda Sosyal Değişme ve İslam, TDVY., Ankara 2007.
 • Günay, Ünver, Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları, İstanbul 2000.
 • Işık, Aysel, Çalışkan, Deniz, “Toplumsal Değişim, Kurumlarda Yeniden Yapılanma ve Ruh Sağlığı”, Kriz Dergisi, 1992, 2 (1).
 • İnam, Ahmet, “Değerlerle Yaşamak”, İslamî Değerlerin Geleceği, TDVY., Ankara 1997.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem, İnsan ve İnsanlar, Evrim Yayınları, 9. bs., İstanbul 1996.
 • Kaya, Mahmut, “Değişen Toplum ve Değişmeyen Değerler”, Sosyal Değişme ve Dini Hayat, İSAV Yayınları, İstanbul 1991.
 • Kaymakcan, Recep, “Sosyal Değişme Karşısında İslam Hukuku”, Eğitime Bakış, Yıl: 6, Sayı: 18, Ekim-Kasım-Aralık 2010,.
 • Keskin, Abdülbaki, “İslamî Değerlerin Üzerindeki Dış Etkenler”, İslâmî Değerlerin Geleceği, TDVY., Ankara 1997.
 • Koştaş, Münir, “Sosyalleşme (Socialisation), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 29, 1983.
 • Köksal, M. Asım, “Dünya ve Ahiret Saadetinin Yolları”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, 1. Cilt, Eylül 1962, 4. Sayı.
 • Köylü, Mustafa, “Din Görevlilerinin Mesleki Problemleri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, Samsun 1991.
 • Köylü, Mustafa, “Küresel Bağlamda Değerler Eğitimine Duyulan İhtiyaç”, Değerler ve Eğitimi, (Edit: Recep Kaymakcan vd.), DEM Yayınları, İstanbul 2007.
 • Kuçuradi, İoanna, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 3. Baskı, Ankara 2003.
 • Mehmedoğlu, Yurdagül, “Ahlâk Anlayışında Dışsal Yaklaşımdan Evrenselleşebilir Ahlâk Yaklaşımına”, Değerler ve Eğitimi, (Edit: Recep Kaymakcan vd.), Dem Yayınları, İstanbul 2007.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Seçmeli Derslerin Seçim Kriterlerinin Değerlendirilmesi Araştırması, MEB Yayınları, Ankara 2008.
 • Okumuş, Ejder, “Hz. Muhammed ve Toplumsal Değişim”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, (Haz: Mahfuz Söylemez), İslami İlimler Dergisi Yayınları, Çorum 2007.
 • Okumuş, Ejder, “Toplum ve Ahlak Eğitimi”, Eğitime Bakış, Yıl: 6, Sayı: 18, Ekim-Kasım-Aralık 2010.
 • Ozankaya, Özer, Toplumbilim, Tekin Yayınevi, 6. bs., İstanbul 1986.
 • Mustafa Öcal, “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 7, Cilt: 7, 1998.
 • Özpolat, Vahap, Toplumsal Değişme Dinamiklerinin Eğitim ve Öğretmenlik Mesleği Üzerindeki Etkileri”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt: 8, No: 20, Aralık 2010.
 • Perşembe, Erkan, “Genç-Aile İlişkilerinde Uyumun Sağlanmasında Dinin Fonksiyonel Rolü Üzerine”, Gençlik Dönemi ve Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2000.
 • Perşembe, Erkan, “Genç-Aile İlişkilerinde Uyumun Sağlanmasında Dinin Fonksiyonel Rolü Üzerine”, Gençlik Dönemi ve Eğitimi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2000.
 • Selçuk, Mualla, “Teorik ve Pratik Açmazlarıyla Kültürel Miras Öğretimini Sorgulayan Bir Deneme”, Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, MEB Yayınları, İstanbul 2000.
 • Sinanoğlu, Ahmet Faruk, “Toplumsal Değişim ve Din”, Hikmet Yurdu, Yıl:1, S. 2, (Temmuz-Aralık / 2008).
 • Şentürk, Habil, “Kişilik Gelişiminde Eğitim, Din ve Değerlerin Rolü”, Eğitime Bakış, Yıl: 6, Sayı: 18, Ekim-Kasım-Aralık 2010.
 • Tan, Mine, “Toplumsal Değişim ve Eğitim: Kadın Bakış Açısından”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1, 1994.
 • Taşdemir, Mehmet, “İlköğretimde Değerler Eğitimi ve Bu Değerlerin Alevî-Bektâşî Değerleri ile İlişkililiği”, G. Ü. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Ankara, Sayı: 51.
 • Tosun, Cemal, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Pegema Yayıncılık, Ankara 2001.
 • Tuğlu, Nuri, “Hz. Muhammed’in Arap Toplumunda Meydana Getirdiği Sosyal Değişim: Medine Örneği”, SDÜ IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta 2001.
 • Tural, Sadık Kemal, “Değerler Sistematiği”, İslamî Değerlerin Geleceği, TDVY., Ankara 1997.
 • Turan, Refik, Belenli, Tuğba, Kiriş, Ayten, “Mesnevi ve Mesnevî’nin Sosyal Bilgiler Programında Yer Verilen Değerler Çerçevesinde İncelenmesi”, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 1 (2010).
 • Türkdoğan, Orhan, Değişme-Kültür ve Sosyal Çözülme, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul 1988.
 • Türkdoğan, Orhan, Kültür Değişme ve Toplumsal Çözülme, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2004.
 • Türkiye Diyanet Vakfı, Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Ankara 2007.
 • Ural, Şafak, “Demokrasi Kavramı, Toplumsal Değerler ve Birey”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, Cilt: 40, 1999.
 • Urhan, Veli, “Toplumsal Değişim Sürecinde Kişilik ve Ahlâksal Değerler”, Değerler ve Eğitimi, (Edit: Recep Kaymakcan vd.), DEM Yayınları, İstanbul 2007.
 • Uyanık, Mevlüt, “Bir Değer Olarak Çoğulculuk”, Değerler ve Eğitimi, (Edit: Recep Kaymakcan vd.), DEM Yayınları, İstanbul 2007.
 • Uyanık, Mevlüt, “Demokrasi, Değerler ve Eğitimi Üzerine Felsefi Notlar”, Eğitime Bakış, Yıl: 6, Sayı: 18, Ekim-Kasım-Aralık- 2010.
 • Wach, Joachim, Din Sosyolojisi, Çeviri: Ünver Günay, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Kayseri 1990.
 • Yediyıldız, Bahaeddin, “Değerlendirme”, Sosyal Değişme ve Dini Hayat, İSAV Yayınları, İstanbul 1991.
 • Yılmaz, Hüseyin, “Yaygın Din Eğitimi Kurumları ve Toplumsal Barış”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, 2001.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 1, Bahar 2012
Geliş Tarihi
26.01.2012
Kabul Tarihi
24.05.2012
Yayın Tarihi
31.05.2012
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Felsefe ve Din Bilimleri,
Din Eğitimi

Nasıl Atıf Yapılır

Korukcu, Adem. “Değişim Sürecinde Toplumsal Değerlerin Eğitiminde Din Eğitimi”. Marife 12/1, 111-126.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344324
Özet Görüntüleme: 79
PDF İndirme: 278

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: