Araştırma Makalesi

Biat Hadîsleri: Eğitim İlke ve Yöntemleri Açısından Bir Tahlil

Hadiths on Allegiance (Biat): An Analysis in terms of Trainingprinciples and Methods

Öz

Hz. Peygamber (s.a) ile ashâbı çeşitli vesilelerle birçok kere biatlaşmışlar ve ne pahasına olursa olsun anlaştıkları / sözleştikleri hususlardan caymayacaklarına kesin söz vermişlerdir. Hz. Peygamber'in ortaya koyduğu Nebevî mesajın insanlığa sunmuş olduğu değerlerin birçoğu biat hadîslerinde ifade edilmiştir. Bu süreçte Hz. Peygamber (s.a) eğitime dair ilke ve yöntemlerin çoğunu biat sürecinde de dikkate almıştır. Aldığı biatlarla Hz. Peygamber, kendi değerlerini oluşturmuş, onlara göre tutum ve davranışlarını belirleyen, kendini onlara göre yöneten ve denetleyen özgür, bağımsız, ahlaklı kişilerin bir arada yaşadığı bir toplum inşa etmeyi hedeflemiştir. Böylece toplumun ortak değerler etrafında birleşmesi, gücünü ve verimliliğini artırması temin edilmiştir.
The Prophet Muhammad (pbuh) and his companions have declared their allegiances to one another in a number of occasions and make commitment to themselves that no matter what the cost might be, they would never broke their promises. Many of the values which presented by Prophet Muhammad (pbuh) to humanity has been stated in hadith narrations on allegiance (biat). In this process, the Prophet (pbuh) has taken into consideration many of the principles and methods of education. In the process of accepting allegiances of companions, Prophet Muhammad (pbuh) created his own values and aimed to build a society which is consisted by a combination of independent and decent person. Thus, it is ensured the unification of the society around common values and also enhancement of its power andefficiency.

Anahtar Kelimeler

Hz. Peygamber, Sahabe, Biat, Eğitim, Tahlil
Prophet Muhammad, Companions, Education, Allegiance (Biat), Analysis

Kaynakça

 • Abdülkerim el-Hatîb, el-Hilâfetu ve’l-İmâme, Beyrut 1975.
 • Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), el-Müsned, İstanbul 1413/1992.
 • Akyüz, Vecdi, Kur’ân’da Siyasî Kavramlar, İstanbul 1988.
 • Altuntaş, Abdurrahman, Kur’ân’da Temel Siyasî Kavramlar, AÜSBE, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2009.
 • Aydın, Mehmet Ş., “Hz. Peygamber’in Eğitim(ciliğ)ini Güncellemek”, Diyanet Aylık Dergi, Nisan, 2010, S. 232.
 • Azimli, Mehmet, “Hulefa-i Raşidin Dönemi Halife Seçimleri”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi (DAAD), VII (2007), S. 1, ss. 35-59.
 • Bayraktar, M. Faruk, İslâm Eğitiminde Öğretmen-Öğrenci Münasebetleri, İstanbul 1987.
 • Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyn b. Ali (ö. 458/1066), Delâilü’n-nübüvve, Beyrut 1405.
 • Bodley, R.V.C., Tanrı Elçisi Hz. Muhammed, çev. Semih Yazıcıoğlu, İstanbul, ts.
 • Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail (ö. 256/870), es-Sahîh, İstanbul 1413/1992.
 • Coşkun, Selçuk, Bir Eğitimci Olarak Hz. Peygamber’in İnsan Anlayışı, Erzurum, ts.
 • Dârimî, Ebû Muhammed Abdullah b. Abdurrahman (ö. 255/869), es-Sünen, İstanbul 1413/1992.
 • Demirlek, Hacı Ali, Kur’ân’ı Kerimde Teşvik ve Sakındırma Metodu, Basılmamış Y. Lisans Tezi, Konya 1997.
 • Ebû Dâvûd, Süleyman b. Eş’as es-Sicistânî (ö. 275/888), es-Sünen, İstanbul 1413/1992.
 • Gümüş, Salih, Çevrimiçi İşbirliği Ekiplerinde Öğrenenlerin Sorun Çözerek Öğrenmeyle İlgili Tutum ve Görüşleri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Y. Lisans tezi, Eskişehir 2007.
 • Gürbüz, Sait, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (ESAD), Bahar 2006, C. 3, S. 1, 3:48-75.
 • Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi, çev. Salih Tuğ, İstanbul 1990.
 • Hurç, Ramazan, “Siyaset Bilincinin Oluşumu Bağlamında Dört Halifenin Seçim Sistemi”, FÜSBD, C. 13, S. 1, Elazığ-2003, ss. 389-418.
 • İbn Abdülber, Ebû Ömer Yusuf b. Abdullah (ö. 463/1071), el-İstiâb fî Esmai'l-Ashâb, thk. Ali Muhammed el-Bicâvî, Beyrut 1412/1992.
 • İbn Esîr, İzzüddînEbü'l-Hasen (630/1232), el-Kâmil fi’t-Tarih, thk. Ömer Abdusselam et-Tedmürî, Beyrut 1417/1997.
 • İbn Esîr, İzzüddînEbü'l-Hasen (630/1232), Usdu'l-gâbe, thk. Ali Muhammed Muavviz, Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Dâru’l-kutübi’l-ilmiyye, 1415/1994.
 • İbn Hacer, Ahmed b. Ali el-Askalanî (ö. 852/1448), el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe, thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed Muavviz, Beyrut 1415.
 • İbn Kesîr, Ebü’l-Fida İsmail b. Ömer (ö. 774/1372), El-Bidâye ve’n-nihâye, thk. Ali Şîrî, Daruİhyai’t-turasi’l-Arabî, 1408/1988.
 • İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd (ö. 275/888), es-Sünen, İstanbul 1413/1992.
 • İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311), Lisânu’l-Arab, Beyrut 1414.
 • İbn Sa'd, Muhammed b. Sa’d b. Menî’ Ebû Abdullah el-Basrî ez-Zührî (ö. 230/845), et-Tabakatü'l-kübrâ, thk. İhsan Abbas, Beyrut 1968.
 • İbn Seyyidi’n-Nâs, Ebu’l-Feth Muhammed b. Muhammed b. Ahmed (v. 734/1333), Uyûnu'l-eser fî Fununi'l-Meğâzîve'ş-Şemâilve's-Siyer, Beyrut 1414/1993.
 • Kâdî İyâz, Ebü’l-Fadlİyâz b. Musa b. İyâz el-Yahsubî (ö. 544/1149), eş-Şifâ bi ta’rifi hukûki’l-Mustafâ, Amman 1407.
 • Kallek, Cengiz, “Biat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), C. VI, ss. 120-124.
 • Kanad, H. Fikret, Kısaltılmış Pedagoji, İstanbul 1977.
 • Kapar, Mehmet Ali, İslâm’ın İlk Döneminde Bey’at ve Seçim Sistemi, İstanbul 1998.
 • Kasapoğlu, Abdurrahman, “Kur’ân’daÜsve-i Hasene Kavramı- Model Alma Yoluyla Öğrenme”, Diyanet İlmi Dergi, C. XLII, S. 3, Ankara 2006.
 • Kastalânî, Ebu’l-Abbas ŞihabuddinAhmed b. Muhammed (ö. 923/1517), Mevâhibü'l-ledünniye, Kahire, ts.
 • Kaya, Mevlüt, Din Eğitiminde İletişim ve Dinî Tutum, Samsun 1998.
 • Kemertaş, İsmet, Uygulamalı Genel Öğretim Metodu, İstanbul 1965.
 • Leif, J. ve Rustin, G., Pedagoji Doktrinleri Açısından Genel Pedagoji, çev. Nejat Yüzbaşıoğulları, Ankara 1974.
 • Mâlik b. Enes (ö. 179/795), el-Muvatta’, İstanbul 1413/1992.
 • Müslim, Ebû Hüseyin Müslim b. Haccac (ö. 261/875), es-Sahîh, İstanbul 1413/1992.
 • Nesâî, Ebû Abdurrahman Ahmed b. Şuayb (ö. 303/915), es-Sünen, İstanbul 1413/1992.
 • Öcal, Mustafa, Din Eğitimi ve Öğretiminde Metotlar, Ankara 1990.
 • Özbek, Abdullah, Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, Konya 1998.
 • Özbek, Abdullah, “İslâm Eğitiminin Özelliklerine Genel Bir Bakış”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 3, yıl. 1990, ss. 255-297.
 • Özkan, Mustafa, “Emevî İktidarının İşleyişinde Biat Kavramına Yüklenen Anlam ve Biatın Fonksiyonu”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008/1, C. VII, S. 13.
 • Sarıçam, İbrahim, Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara 2003.
 • Şâmî, Muhammed b. Yusuf (942/1535), Sübülül-hüdâve'r-reşâd fî sîretihayril-ibâd, thk. Âdil Ahmed Abdulmevcûd, Ali Muhammed Muavviz, Beyrut 1414/1993.
 • Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerir (ö. 310/922), et-Târîh, Beyrut 1387.
 • Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ (ö. 279/892), es-Sünen, İstanbul 1413/1992.
 • Uğur, Mücteba, “Asr-ı Saadette Sosyal Hayat”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadet’te İslam, İstanbul 1994.
 • Vâkidî, Muhammed b. Ömer (207/822), el-Meğazi, thk. Marsden Jones, Beyrut 1989/1409.
 • Zübeyrî, Ebû Abdullah el-Mus'ab b. Abdullah (236/850), Nesebü Kureyş, thk. E. Levi Provençal, Kahire, ts.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 2, Yaz 2012
Geliş Tarihi
07.04.2012
Kabul Tarihi
16.06.2012
Yayın Tarihi
30.06.2012
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Temel İslam Bilimleri,
Hadis

Nasıl Atıf Yapılır

Macit, Yunus. “Biat Hadîsleri: Eğitim İlke Ve Yöntemleri Açısından Bir Tahlil”. Marife 12/2. 30 Haziran 2012. 27-48. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344348.
Özet Görüntüleme: 58
PDF İndirme: 35

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: