Araştırma Makalesi

Türk Belediyeciliğinin Milli Kökleri

National Roots of the Turkish Municipality

Öz

Türk belediyeciliğinin batıdan, özellikle Fransa'dan alındığı, bünyeye uydurulmaya çalışıldığı realitesi ret edilmemektedir. Yalnızca "Türk belediyeciliği açısından konunun milli kökleri de vardır" saptaması yapılmaktadır. Bunun böyle olması insan doğası ve toplumsal kültür mirasının gereğidir. Buradan hareketle, Türkiye'deki belediyecilik uygulamalarını milli kurumları hesaba katmayan bir analitik değerlendirme ile açıklamak eksik olacaktır.
Turkish municipality taken from the west, especially from France, tried to adjust a reality of the structure is not rejected. Only the "Turkish municipality has its roots in the national issue" determination is made. To be like this, is by human nature and social cultural heritage. Hence, the analytical evaluation of Turkey with a municipality that fails to account to explain the practices of national institutions will be incomplete.

Anahtar Kelimeler

Belediye, Hisbe, Şehremaneti, Osmanlı
Municipality, Hisbe, Şehremaneti, The Ottoman

Kaynakça

 • Akkuş, Yakup, “Osmanlı ve Avrupa'nın İktisat Politikaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz (XIV. ve XV. Asırlar)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 52. Seri / Yıl 2009 Prof. Dr. Şerafettin Aksoy'a Armağan, ss. 107-140.
 • Altan, Çetin, “Memlûk Dönemi Doğu Akdeniz Müslüman Şehirlerinin Ekonomik Yüzü: Çarşılar”, GEFAD, 2009, ss. 369-384. http://www.gefad.gazi.edu.tr/window/dosyapdf/2009/4/20.pdf.
 • Altan, Çetin, “Meclis-i Meb’usân Zabıt Cerideleri Üzerinden (1293=1877) Türk Belediyeciliğini Anlamak”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, yıl. 2009, C. 14, S. 2 ss. 293-310.
 • Aslan, Seyfettin-Yılmaz, Abdullah, “Tanzimat Döneminde Osmanlı Bürokratik Yapı ve Düşüncesinin Değişimi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C. 2, S. 1, 2011, ss. 287-297.
 • Bozkurt, Nurgül, “İbrahim Hakkı (Paşa)’ nın 1877 Tarihli Dersa‘Âdet Belediye Kanunu’na Dâir Lâyihası”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 18 Ağustos 2007, ss. 1-12.
 • Can, Hasan H., “Mahalli İdare Birliklerinin Mevzuatımızdaki Yeri”, Güncel Mevzuat Dergisi, S. 39, ss. 49-57, Ankara: Güncel Mevzuat Derneği Yayını, 2009.
 • Demirkaya, Yüksel, “Osmanlı Devleti'nde Belediye (Hisbe) Teşkilatı”, İstanbul Üniversitesi Dergisi, S. 41-42, 1998, ss. 303-317.
 • Erdem, İlhan, “Büyük Selçuklularda Kent Reisliği”, Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine Mehmet Altay Köymen Armağanı, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları: 5, Konya-2011, ss. 137-146. http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdf_armagan/tumu.pdf#page=140.
 • Ergin, Osman Nuri, Mecelle-i Umuru-u Belediyye, İstanbul, 1922, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınların no:21, C. 3, İstanbul, 1995.
 • Eryılmaz, B.-Eken, M.-Şen, (Der.) M. L., “Türk Yerel Yönetim Sisteminde Reform ve Yeni Kamu Yönetimi”, Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayınları, 2007, s. 42–70.
 • Eşrefoğlu, Eşref, “İslamiyet'de İhtisabın Prensipleri”, İstanbul Üniversitesi Dergisi, 1956, ss. 99-104. http://www.iudergi.com/tr/index.php/tarih/article/view/ 2338/1956.
 • Göksu, Erkan, “Türkiye Selçuklu Devletinde Gulâm Eğitimi ve Gulâmhâneler”, Journal of Oriental Studies Nüsha, yıl. 7, S. 24, Güz 2007, ss. 65-84.
 • Gümüş, Musa, “Anayasal Meşrûtî Yönetime Medhal: 1856 Islahat Fermanı’nın Tam Metin İncelemesi”, BİLİG (Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi), S. 47 Güz 2008, ss. 215-239.
 • Kaya, Kemal, “Tanzimat'tan Önce Belediye Hizmetleri ve Voyvodalar”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 2007, ss. 101-112. http://eskieserler.net/dosyalar/mpdf%20(657).pdf.
 • Kazancı, Metin, “Osmanlı'da Halkla İlişkiler”, Selçuk İletişim Dergisi, 2006, ss. 5-20, http://www.iletisim.selcuk.edu.tr/dergi/gs/2006_cilt4s3.pdf.
 • Kazıcı, Ziya, “İslâm Dünyasında Şehir Yönetimi”, İlahiyat Fakültesinin İlmi Dergisi, S. 14-15, 2011, ss. 73-80. http://teolog.edu.kg/uploads/dergi_2011.pdf#page=73.
 • Lafi, Nora, “Eski Düzen ve Çağdaşlık Arasındaki Belediye Reformları: Yeni Bir Yorumsal Örneğe Doğru “ 1. Uluslarararsı Eminönü Sempozyumu, 2006, ss. 340-347.
 • Okan, H. Aktan, “Cumhuriyetimizin 75. Yılı Özel Sayısı Atatürk'ün Ekonomi Politikası: Ulusal Bağımsızlık ve Ekonomik Bağımsızlık”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 1998, ss. 29-36.
 • Özcan, Koray, “Anadolu’da Selçuklu Dönemi Yerleşme Sistemi ve Kent Modelleri”, İtüdergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım, C. 6, S. 1, 3-15 Mart 2007.
 • Özcan, Ruhi, “Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılda Yapılan Sikke Tashihleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2005, turkiyat.selcuk.edu.tr, ss. 237-266.
 • Öztaşkın, Özlem Bektaş, “Osmanlı Reayası ile Avrupa Serfinin Karşılaştırılması”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yıl. 2007, KKEFD, S. 16, ss. 247-264. http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/SBED/issue/archive.
 • Tatar, Taner-Dönmez, Mehmet, “Zihniyet ve İktisat İlişkisi Çerçevesinde Ahilik Kurumu”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2008, C. 7, S. 1 (Ekim 2008), http://web.firat.edu.tr/daum/default.asp?id=77.
 • Tekeli, İlhan-Ortaylı, İlber, Türkiye’de Belediyeciliğin Evrimi, Ankara: Türk İdareciler Derneği, 1978.
 • Yerel Siyaset, Yerel Siyaset Dergisi Yerel Siyaset Konulu Sempozyum Kitabı, Okutan Yayınları, 1. bs., Ocak 2008, ss. 1-349.
 • Yılmaz, Reha, “Osmanlı Devletinde İnsan Haklarını Koruyucu Müesseseler”, Journal of Qafqaz University, Fall 2000, Number. 6, ss. 51-58.

Detaylar

Sayı
Cilt: 12, Sayı: 2, Yaz 2012
Geliş Tarihi
23.03.2012
Kabul Tarihi
21.06.2012
Yayın Tarihi
30.06.2012
Dergi Bölümü
Araştırma Makalesi
Bilim dal(lar)ı
Diğer,
Diğer-1

Nasıl Atıf Yapılır

Gündüzöz, İlker. “Türk Belediyeciliğinin Milli Kökleri”. Marife 12/2, 113-130.. https://doi.org/10.5281/zenodo.3344344
Özet Görüntüleme: 76
PDF İndirme: 35

Dosya İndirmeleri

Dosya indirme bilgisi bulunmuyor.
DergiPark İstatistikleri: